National Library of Australia

Showing 1 - 14 of 14 Results for author:"E'ertai, 1680-1745"
Sort by:
 
 
Zhu pi E tai bao zou zhe : yuan chao ben
硃批鄂太保奏摺 : 原鈔本
by E'ertai, 1680-1745
鄂爾泰, 1680-1745
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2005
北京 : 全国图书馆文献缩微复制中心 2005
 
 
Qin ding Shou shi tong kao : [78 juan] / (Qing) E'ertai, Zhang Tingyu deng feng chi zhuan ; (Qing) Dong Gao deng feng chi bu
欽定授時通考 : [78卷] / (淸) 鄂爾泰, 張廷玉等奉敕撰 ; (淸) 董誥等奉敕補
by E'ertai, 1680-1745
鄂爾泰, 1680-1745
[Taibei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1985]
[台北] : 臺灣商務印書館, [1985]
 
 
Guizhou tong zhi : [46 juan] / (Qing) E'ertai deng jian xiu ; Jing Daomo deng bian zuan
貴州通志 : [46卷] / (淸) 鄂爾泰等監修 ; 靖道謨等編纂
by E'ertai, 1680-1745
鄂爾泰, 1680-1745
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
E'ertai zou shu / [zhu bian Wu Fengpei ; bian wei Li Zuolin ... et al.]
鄂爾泰奏疏 / [主编吴丰培;李作霖 ... et al.]
by E'ertai, 1680-1745
鄂爾泰, 1680-1745
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1991
北京 : 全国图书馆文献缩微复制中心, 1991
 
 
Qin ding ba qi ze li : shi er juan / E'ertai deng zuan xiu
欽定八旗則例 : 十二卷 / 鄂爾泰等纂修
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Ba qi tong zhi chu bian / E'ertai deng zuan xiu
八旗通志初編 / 鄂爾泰等纂修
Uniform title: Ba qi tong zhi
八旗通志
Taibei Shi : Xue sheng shu ju, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 學生書局 , 民國57 [1968]
 
 
Qin ding Shou shi tong kao / E'ertai deng feng chi zhuan
欽定授時通考 / 鄂爾泰等奉敕撰
[Chengdu] : Sichuan fan shu, Daoguang bing xu [1826]
[成都] : 四川藩署, 道光丙戌 [1826]
 
 
Qin ding Zhou guan yi shu : [48 juan, juan shou / E'ertai deng feng chi zhuan]
欽定周官義疏 : [48卷, 卷首 / 鄂爾泰等奉敕撰]
Uniform title: Chou li
周禮
[China : s.n.], Qianlong 13 [1748]?
[China : s.n.], 乾隆 13 [1748]?
 
 
Guo chao gong shi / E'ertai, Zhang Tingyu deng bian zuan
國朝宮史 / 鄂爾泰, 張廷玉等编纂
Beijing : Beijing gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 北京古籍出版社: 新華書店北京發行所發行, 1987
 
 
Yunnan tong zhi : [30 juan] / (Qing) E'ertai deng jian xiu ; Jing Daomo deng bian zuan
雲南通志 : [30卷] / (淸) 鄂爾泰等監修 ; 靖道謨等編纂
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Xian miao zhu pi yu zhi / [Qing Shizong pi ; E'ertai [ ... et al.] zhuan]
憲廟硃批諭旨 / [淸世宗批 ; 鄂爾泰[ ... et al.]撰]
Shanghai : Guang bai Song zhai, Guangxu ding hai [1887]
上海 : 廣百宋齋, 光緖丁亥 [1887]
 
 
Ba qi tong zhi / E'ertai deng xiu ; Li Xun, Zhao Degui zhu dian
八旗通志 / 鄂爾泰等修 ; 李洵, 趙德貴主點
Jilin Sheng Changchun Shi : Dongbei shi fan da xue chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
吉林省長春市 : 東北師范大學出版社 : 吉林省新華書店發行, 1986
 
 
Qing Shizong shi lu xuan ji / [O'ertai deng feng chi xiu] ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji
淸世宗實錄選輯 / [鄂爾泰等奉敕修] ; 臺灣銀行經濟研究室編輯
Taibei : Taiwan yin hang, Minguo 52 [1963]
臺北 : 臺灣銀行, 民國52 [1963]
 
 
Qianlong Guizhou tong zhi : 46 juan, shou 1juan / E'ertai xiu ; Jing Daomo, Du Quan zuan ; ["Zhongguo di fang zhi ji cheng" bian ji gong zuo wei yuan hui bian]
乾隆貴州通志 : 46卷, 首1卷 / 鄂爾泰等修 ; 靖道謨, 杜詮纂 ; [《中國地方志集成》編輯工作委員會編]
Chengdu : Ba Shu shu she, 2006
成都 : 巴蜀書社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.