National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 489 Results for author:"Fan, Yuan"
Sort by:
 
 
Xiang tu wen hua jiao yu xue shu yan tao hui lun wen ji / zhu ban dan wei Guo li Tainan shi fan xue yuan
鄉土文化敎育學術硏討會論文集 / 主辦單位國立臺南師範學院
by Xiang tu wen hua jiao yu xue shu yan tao hui (1998 : Guo li Tainan shi fan xue yuan)
鄉土文化敎育學術硏討會 (1998 : Guo li Tainan shi fan xue yuan)
Tainan Shi : Guo li Tainan shi fan xue yuan, Minguo 87 [1998]
台南市 : 國立臺南師範學院, 民國87 [1998]
 
 
"Zi ben lun" xue shu lun wen xuan : quan guo gao deng shi fan yuan xiao "Zi ben lun" yan jiu hui di 2 ci xue shu tao lun hui wen zhang xuan bian /...
《资本论》学术论文选 : 全国高等师范院校《资本论》研究会第二次学术讨论会文章选编 / 《<资本论> 学术论文选》编辑组编
by Quan guo gao deng shi fan yuan xiao "Zi ben lun" yan jiu hui (China). Xue shu tao lun hui 1982 : Dalian, Liaoning Sheng, China)
全国高等师范院校《资本论》研究会 (China). 学术讨论会 1982 : Dalian, Liaoning Sheng, China)
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1983
 
 
Hai shang si chou zhi lu xin tan suo : "Di yi jie Hai si wen hua guo ji qing nian xue zhe lun tan" lun wen ji / zhu bian Lin Huadong ; fu zhu bian Chen Binqiang, Tonglaga
海上丝绸之路新探索 : "第一届海丝文化国际青年学者论坛"论文集 / 主编林华东 ; 副主编陈彬强, 通拉嘎
BookBook [text, volume]
 
 
Menggu lü li / [Li fan yuan zuan ding]
蒙古律例 / [理藩院纂定]
[Taibei] : Cheng wen chu ban she, [1968]
[臺北] : 成文出版社, [1968]
 
 
Chu tu wen wu yu shu fa xue shu yan tao hui lun wen ji / [bian ji zhe Zhonghua shu dao bian ji wei yuan hui.]
出土文物與書法學術硏討會論文集 / [編輯者中華書道編輯委員會.]
 
 
Zhongguo ren ming da ci dian. Li shi ren wu juan = Zhongguo renming da cidian / [Liao Gailong, Luo Zhufeng, Fan Yuan zhu bian]
中国人名大词典. 历史人物卷 = Zhongguo renming da cidian / [廖盖隆, 罗竹风, 范源主编]
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1990
上海 : 上海辞书出版社, 1990
 
 
Da Qing hui dian li fan yuan shi li / Kun'gang deng zhuan
大清會典理藩院事例 / 崑岡等撰
Uniform title: Da Qing hui dian shi li. Juan 963-997. 1991
大清會典事例. Juan 963-997. 1991
[Peking] : Zhongguo Zang xue yan jiu zhong xin, 1991
[Peking] : 中國藏學研究中心, 1991
 
 
Jian ming zheng zhi jing ji xue shi / Ba suo gao deng shi fan yuan xiao bian zhu
简明政治经济学史 / 八所高等师范院校编著
Changsha shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1984
 
 
Qing dai li fan yuan zi liao ji lu / [Zhongguo she hui ke xue yuan Zhongguo bian jiang shi di yan jiu zhong xin bian]
清代理藩院资料辑录 / [中国社会科学院中国边疆史地研究中心编]
[Peking] : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1988
[Peking] : 全国图书馆文献缩微复制中心, 1988
 
 
Zhongguo zhe xue shi gao / Jiu suo gao deng shi fan yuan xiao "Zhongguo zhe xue shi gao" bian xian zu
中国哲学史稿 / 九所高等师范院校《中国哲学史稿》编写组
Shijiazhuang : Hebei ren min chu ban she : Hebei sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
石家庄 : 河北人民出版社 : 河北省新華書店发行, 1980
 
 
Chang yong ci bian xi xuan bian = Changyongci bianxi xuanbian / Guangxi shi fan xue yuan Zhong wen xi bian xie
常用词辨析选编 = Changyongci bianxi xuanbian / 广西师范学院中文系编写
by Guangxi shi fan xue yuan. Zhong wen xi
广西师范学院. 中文系
Nanning : Guangxi ren min chu ban she, 1978
南宁 : 广西人民出版社, 1978
 
 
Ping fa pi ru ci yu jian shi / Beijing shi fan xue yuan Zhong wen xi, Xin hua ci dian bian zuan zu bian xie
评法批儒词语簡释 / 北京师范学院中文系, 新华词典编纂组编写
by Beijing Shi fan xue yuan. Zhong wen xi
北京师范学院. 中文系
Beijing : Shang wu yin shu guan, 1975
北京 : 商务印书馆, 1975
 
 
"Shang jun shu, Geng fa" yi zhu ; Xun Kuang "Tian lun" yi zhu ; Han Fei "Wu du" yi zhu / Guangdong shi fan xue yuan zhong wen xi
"商君书. 更法" 译注 ; 荀况 "天论" 译注 ; 韩非 "五蠹" 译注 / 广东师范学院中文系
by Guangdong shi fan xue yuan. Zhong wen xi
广东师范学院. 中文系
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1974
[广州] : 广东人民出版社, 1974
 
 
Henan min jian gu shi / Kaifeng shi fan xue yuan Zhong wen xi bian
河南民间故事 / 开封师范学院中文系編
by Kaifeng shi fan xue yuan. Zhong wen xi
开封师范学院. 中文系
[Zhengzhou] : Henan ren min chu ban she, 1979, 1980 printing
[郑州] : 河南人民出版社, 1979, 1980 printing
 
 
Guo li nü zi shi fan xue yuan xun kan [microform]
國立女子師範學院旬刊 [microform]
by Guo li nü zi shi fan xue yuan
國立女子師範學院
[Chongqing] : Guo li nü zi shi fan xue yuan, 1940-
[重慶] : 國立女子師範學院, 1940-
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Xin hai ge ming Jiangsu di qu shi liao / Yangzhou shi fan xue yuan li shi xi bian
辛亥革命江苏地区史料 / 扬州师范學院历史系編
by Yangzhou shi fan xue yuan. Li shi xi
杨州师范学院. 历史系
[Dongjing : Da an, 1963]
[東京 : 大安, 1963]
 
 
Yi jiu ling wu nian Eguo ge ming / Huazhong shi fan xue yuan li shi xi
1905年俄国革命 / 华中师范学院历史系
by Huazhong shi fan xue yuan. Li shi xi
华中师范学院. 历史系
Beijing : Shang wu yin shu guan, 1973
北京 : 商务印书館, 1973
 
 
Zhongguo Gaogouli wang cheng wang ling ji gui zu mu zang / Tonghua shi fan xue yuan Gaogouli yan jiu yuan, Ji'an Shi wen wu ju Ji'an Shi bo wu guan bian zhu ; Geng...
中国高句丽王城王陵及贵族墓葬 / 通化师范学院高句丽研究院, 集安市文物局集安市博物馆编著 ; 耿铁华, 崔明主 编
by Tonghua shi fan xue yuan. Gaogouli yan jiu yuan
通化师范学院. 高句丽研究院
Changchun Shi : Jilin wen shi chu ban she, 2008
长春市 : 吉林文史出版社, 2008
 
 
Zhongguo gu dian wen xue can kao zi liao
中国古典文学參考資料
by Jiangxi shi fan xue yuan. Han shou jiao yu ke
江西師范学院. 函授教育科
[Nanchang?] : Jiangxi shi fan xue yuan jiao wu chu han shou jiao yu ke, 1957-
[南昌?] : 江西師范学院教务处函授教育科, 1957-
 
 
Zhongguo tong shi jiang yi / Zhejiang Sheng gao deng shi fan yuan xiao "Zhongguo tong shi jiang yi" xie zuo bian xie zu
中国通史讲义 / 浙江省高等师范院校《中国通史讲义》协作编写组
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1983
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.