National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 29 Results for author:"Fang, Wu"
Sort by:
 
 
Min zu wen hua zai jue xing, Ming ru xue an / [bian zhuan zhe Fang Wu]
民族文化再覺醒,明儒學案 / [編撰者方武]
by Fang, Wu
方武
Taibei Shi : Shi bao chu ban shi ye you xian gong si, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 時報出版事業有限公司, 民國70 [1981]
 
 
Hui yi xu di xin : yi wei bi sheng jian chi, tan suo he kai tuo de ma ke si zhu yi jing ji xue jia / Fang Zhuofen, Fang Wu zhu
回忆許滌新 : 一位毕生坚持, 探索和开拓的马克思主义经济学家 / 方卓芬, 方梧著
by Fang, Zhuofen
方卓芬
Shenzhen Shi : Hai tian chu ban she, 2002
深圳市 : 海天出版社, 2002
 
 
Mo shi cang mang : xi shuo wan Qing si chao / Wu Fang zhu
末世蒼茫 : 細說晚清思潮 / 呉方著
by Wu, Fang, 1949-
吳方, 1949-
Bei shi [i.e. Taibei Shi] : Feng yun shi dai chu ban you xian gong si ; Xin dian shi : Jing xiao chu Xue xin wen hua shi ye you xian gong si, 1993
北市 [i.e. 臺北市] : 風雲時代出版有限公司 ; 新店市 : 經銷處學欣文化事業有限公司, 1993
 
 
Zhongguo wen hua shi tu jian / Wu Fang zhuan wen ; Qi Jixiang pei tu
中国文化史图鉴 / 吴方撰文 ; 齐吉祥配图
by Wu, Fang, 1949-
吴方, 1949-
[Taiyuan shi] : Shanxi jiao yu chu ban she : Fa xing Shanxi sheng xin hua shu dian, 1992
[太原市] : 山西教育出版社 : 发行山西省新华书店, 1992
 
 
Ren shi ni de quan li he ze ren / Xianggang fang wu wei yuan hui
認識你的權利和責任 / 香港房屋委員會
[Hong Kong : Xianggang fang wu wei yuan hui ji gou ji she qu guan xi zu, 2000]
 
 
Shanghai Shi fang di chan shi chang 2005 / Shanghai Shi fang wu tu di zi yuan guan li ju, Shanghai Shi tong ji ju bian = Shanghai real estate market / Shanghai Municipal...
上海市房地产市场2005 / 上海市房屋土地资源管理局, 上海市统计局编 = Shanghai real estate market / Shanghai Municipal Housing, Land and Resources Administration Bureau, Shanghai Municipal Statistics Bureau
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2005
上海 : 上海社会科学院出版社, 2005
 
 
Shanghai Shi fang guan zheng ce 100 li / Shanghai Shi fang chan guan li ju zu zhi bian xie ; Cai Yutian zhu bian
上海市房管政策100例 / 上海市房产管理局组织编写 ; 蔡育天主编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1991
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 1991
 
 
Zhong gong min fa tong ze zhi yan jiu (Fu Guan yu wai guo ren si you fang wu guan li zhi gui ding) / [zhuan gao ren Liu Rongcang ... et al.]
中共民法通則之研究 (附關於外国人私有房屋管理之規定)/ [撰稿人劉榮滄... et al.]
Taibei Shi : Fa wu bu, Minguo 80 [1991]
台北市 : 法務部, 民國80 [1991]
 
 
Hua Tuo zhong zang jing, Su wen ling su lei zuan yue zhu he kan / [Hua Tuo, Wang Ang, Ge Hong zhuan ; Xiao, Tianshi xuan kan]
華陀中藏經, 素問靈樞類纂約註合刋 / [華陀, 汪昂, 葛洪撰 ; 蕭天石選刋]
by Hua, Tuo, -208
華陀, -208
Taibei : Zi you chu ban she, Minguo 59 [1970]
台北 : 自由出版社, 民國59 [1970]
 
 
Cheng shi fang wu chai qian guan li tiao li shi yi / Jian she bu fang di chan ye si, ti gai fa gui si bian
城市房屋拆迁管理条例释义 / 建设部房地产业司, 体改法规司编
[Peking] : Zhongguo fa zhi chu ban she, 1991
[Peking] : 中国法制出版社, 1991
 
 
Zhu Xiang shi quan bian = Zhu Xiang's complete poems / Wu Fang, Yue Ning bian
朱湘诗全编 = Zhu Xiang's complete poems / 吴方, 越宁编
Uniform title: Poems
by Zhu, Xiang, 1904-1933
朱湘, 1904-1933
Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she, 1994
杭州 : 浙江文艺出版社, 1994
 
 
Nan fang cao mu zhuang : [shang zhong xia juan] / (Jin) Ji Han zhuan
南方草木狀 : [上中下卷] / (晉) 嵇含撰
by Ji, Han, 263 or 4-307
嵇含, 263 or 4-307
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Liaoning Sheng nong ye shui shou tong ji zi liao hui bian / Liaoning Sheng di fang shui wu ju bian yin
辽宁省农业稅收统计资料汇编 / 辽宁省地方稅务局编印
[Liaoning] : Liaoning Sheng di fang shui wu ju, 2005
[辽宁] : 辽宁省地方稅务局, 2005
 
 
Yunnan Sheng di fang shui shou fa gui hui bian / Yunnan Sheng di fang shui wu ju bian
云南省地方税收法规汇编 / 云南省地方稅务局编
[Yunnan : Yunnan Sheng di fang shui wu ju], 1998-
[云南 : 云南省地方稅务局], 1998-
 
 
Beijing di shui nian jian = Beijing local taxation yearbook / Beijing Shi di fang shui wu ju bian
北京地稅年鉴 = Beijing local taxation yearbook / 北京市地方稅务局编
Beijing : Zhongguo shui wu chu ban she
北京 : 中国稅务出版社
JournalJournal [text, volume]
 
 
Yunnan di shui [electronic resource]
云南地税 [electronic resource]
Uniform title: Yunnan di shui (Online)
云南地税(Online)
Kunming : Yunnan Sheng di fang shui wu ju, 2004-
昆明 : 云南省地方税务局, 2004-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Yunnan di shui gong bao [electronic resource]
云南地税公报 [electronic resource]
Uniform title: Yunnan di shui gong bao (Online)
云南地税公报(Online)
Kunming : Yunnan Sheng di fang shui wu ju, 1996-2003
昆明 : 云南省地方税务局, 1996-2003
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Shui shou ke ji Tax science and technology. [electronic resource] =
税收科技 Tax science and technology. [electronic resource] =
Uniform title: Shui shou ke ji (Online)
税收科技(Online)
Hefei : Anhui di fang shui wu ju, 2002-2003
合肥 : 安徽地方税务局, 2002-2003
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Guangzhou Shi di fang shui wu ju nian jian
广州市地方稅务局年鉴
[Guangzhou : Guangzhou Shi di fang shui wu ju]
[广州 : 广州市地方稅务局]
 
 
Diao cha xiang cun jian she ji yao [microform] / Hubei zheng wu yan jiu hui diao cha tuan bian shu
調查鄉村建設紀要 [microform] / 湖北地方政務研究會調查團編述
Wuchang : Hubei zheng wu yan jiu hui diao cha tuan, Minguo 24 [1935]
武昌· : 湖北地方政務研究會調查團, 民國24 [1935]
MicroformMicroform, BookBook
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.