National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 69 Results for author:"Fei, Xiaotong"
Sort by:
 
 
Cong shi she hui xue wu shi nian
从事社会学五十年
by Fei, Xiaotong
費孝通
[Tianjin shi]: Tianjin ren min chu ban she, [1985?]
[天津市]: 天津人民出版社, [1985?]
 
 
Lun xiao cheng zhen ji qi ta
论小城镇及其他
by Fei, Xiaotong
费孝通
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1985
天津市 : 天津人民出版社 : 新华书店天津发行所发行, 1985
 
 
She hui xue de tan suo
社会学的探索
by Fei, Xiaotong
费孝通
[Tientsin] : Tianjin ren min chu ban she, [1985?]
[Tientsin] : 天津人民出版社, [1985?]
 
 
Min zu yu she hui
民族与社会
by Fei, Xiaotong
费孝通
[Tientsin] : Tianjin ren min chu ban she, [between 1981 and 1986]
[Tientsin] : 天津人民出版社, [between 1981 and 1986]
 
 
Jiangcun nong min sheng huo ji qi bian qian / Fei Xiaotong zhu
江村农民生活及其变迁 / 费孝通著
by Fei, Xiaotong
费孝通
Lanzhou : Dunhuang wen yi chu ban she, 1997
兰州 : 敦煌文艺出版社, 1997
 
 
Xiang tu chong jian ; Xiang tu Zhongguo / Fei Xiaotong zhu. Huang quan yu shen quan / Wu Han, Fei Xiaotong deng zhu
鄉土重建 ; 鄉土中國 / 費孝通著. 皇權與紳權 / 吳晗, 費孝通等著
Uniform title: Xiang tu chong jian
鄉土重建
by Fei, Xiaotong
費孝通
[Shanghai] : Shanghai shu dian, 1991
[上海] : 上海書店, 1991
 
 
Xiang tu chong jian / Fei Xiaotong zhu
鄉土重建 / 費孝通著
by Fei, Xiaotong
費孝通
Shanghai : Guan cha she, Minguo 38 [1949]
上海 : 觀察社, 民國38 [1949]
 
 
Fei Xiaotong xuan ji / Fei Xiaotong bian xuan
费孝通选集 / 费孝通编选
Uniform title: Works. Selections. 1988
by Fei, Xiaotong
费孝通
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1988
天津市 : 天津人民出版社 : 新华书店天津发行所发行, 1988
 
 
Xiang tu chong jian yu xiang zhen fa zhan / Fei Xiaotong
鄉土重建與鄉鎮發展 / 費孝通
by Fei, Xiaotong
費孝通
Xianggang : Niujin da xue chu ban she, 1994
香港 : 牛津大學出版社, 1994
 
 
Fei Xiaotong zai 2003 : shi ji xue ren yi gao = Feixiaotongzai2003 / Fei Xiaotong zhu
费孝通在2003 : 世纪学人遗稿 = Feixiaotongzai2003 / 费孝通著
by Fei, Xiaotong
费孝通
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2005
北京 : 中國社会科学出版社, 2005
 
 
Bian qu kai fa yu she hui diao cha / Fei Xiaotong
边区开发与社会调查 / 费孝通
by Fei, Xiaotong
费孝通
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1987
天津市 : 天津人民出版社 : 新华书店天津发行所发行, 1987
 
 
Sheng yu zhi du / Fei Xiaotong zhu
生育制度/ 費孝通著
by Fei, Xiaotong
費孝通
Tianjin shi : Tianjin ren min chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1981
天津市: 天津人民出版社: 天津市新华书店发行, 1981
 
 
Guizhou Miao zu diao cha zi liao [electronic resource] / Fei Xiaotong zhu
贵州苗族调查资料 [electronic resource] / 费孝通著
by Fei, Xiaotong
费孝通
Guiyang : Guizhou da xue chu ban she, 2009
贵阳 : 贵州大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Xiang tu Zhongguo : Han Ying dui zhao = From the soil : the foundations of Chinese society / Fei Xiaotong zhu ; Han Geli, Wang Zheng yi
乡土中国 : 汉英对照 = From the soil : the foundations of Chinese society / 费孝通著 ; 韩格理, 王政译
by Fei, Xiaotong
费孝通
Beijing Shi : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2012 , ©1992
北京市 : 外语教学与研究出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Meiguo yu Meiguo ren / Fei Xiaotong
美国与美国人 / 费孝通
by Fei, Xiaotong
费孝通
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian fa xing, 1985
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 新华书店发行, 1985
 
 
Wai fang za xie / Fei Xiaotong zhu
外访杂写 / 费孝通著
by Fei, Xiaotong
费孝通
Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 中國展望出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Bian qu kai fa si ti / Fei Xiaotong zhu
边区开发四题 / 费孝通著
by Fei, Xiaotong
费孝通
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新華書店发行, 1987
 
 
Xue shu zi shu yu fan si : Fei Xiaotong xue shu wen ji / Fei Xiaotong zhu
学术自述与反思 : 费孝通学术文集 / 费孝通著
by Fei, Xiaotong
费孝通
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Jing xiao Xin hua shu dian, 1996
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 经销新华书店, 1996
 
 
Fei Xiaotong xue shu jing hua lu
费孝通学术精华录
by Fei, Xiaotong
费孝通
Beijing : Beijing shi fan xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 北京师范学院出版社 : 新华书店首都发行所发行, 1988
 
 
Zhongguo shi shen = China's gentry / Fei Xiaotong zhu ; Zhao Xudong, Qin Zhijie yi
中国士绅 = China's gentry / 费孝通著 ; 赵旭东, 秦志杰译
Uniform title: China's gentry. Chinese
by Fei, Xiaotong
费孝通
Beijing shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2009
北京市 : 生活・讀書・新知三联书店, 2009
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.