National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 18 of 18 Results for author:"Feng, Tianyu, 1942-"
Sort by:
 
 
Xin hai shou yi tu zhi / Feng Tianyu, Zhang Duqin bian zhu
辛亥首義圖志 / 馮天瑜, 張篤勤編著
by Feng, Tianyu, 1942-
馮天瑜, 1942-
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2011
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 2011
 
 
"Feng jian" kao lun / Feng Tianyu zhu
「封建」考论 / 冯天瑜著
by Feng, Tianyu, 1942-
冯天瑜, 1942-
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 2007
武昌 : 武汉大学出版社, 2007
 
 
"Qian sui wan" Shanghai xing / Feng Tianyu zhu
"千岁丸"上海行 / 冯天瑜著
by Feng, Tianyu, 1942-
冯天瑜, 1942-
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 2006
武昌 : 武汉大学出版社, 2006
 
 
Zhongguo gu wen hua de ao mi / Feng Tianyu, Zhou Jiming zhu
中国古文化的奥秘 / 冯天瑜, 周积明著
by Feng, Tianyu, 1942-
冯天瑜, 1942-
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo jing xiao, 1986
[武汉市] : 湖北人民出版社 : 新華書店湖北发行所经销, 1986
 
 
"Feng jian" kao lun / Feng Tianyu zhu
"封建"考论 / 冯天瑜著
by Feng, Tianyu, 1942-
冯天瑜, 1942-
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 2006
武昌 : 武汉大学出版社, 2006
 
 
Shang gu shen hua zong heng tan / Feng Tianyu
上古神话纵横谈 / 冯天瑜
by Feng, Tianyu, 1942-
冯天瑜, 1942-
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1983
 
 
Wan Qing jing shi shi xue / Feng Tianyu, Huang Changyi zhu
晚清經世實學 / 冯天瑜, 黄长义著
by Feng, Tianyu, 1942-
冯天瑜, 1942-
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2002
上海 : 上海社会科学院出版社, 2002
 
 
Zhongguo wen hua shi duan xiang / Feng Tianyu zhu
中国文化史断想 / 冯天瑜著
by Feng, Tianyu, 1942-
冯天瑜, 1942-
Wuchang : Hua zhong li gong da xue chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo jing xiao, 1989
武昌 : 华中理工大学出版社 : 新华书店湖北发行所经销, 1989
 
 
Jie gou zhuan zhi : Ming mo Qing chu "Xin min ben" si xiang yan jiu / Feng Tianyu, Xie Guian zhu
解构专制 : 明末清初 "新民本" 思想硏究 / 馮天瑜, 谢贵安著
by Feng, Tianyu, 1942-
馮天瑜, 1942-
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she, 2003
武汉市 : 湖北人民出版社, 2003
 
 
Zhang Zhidong ping zhuan / Feng Tianyu
张之洞评传 / 冯天瑜
by Feng, Tianyu, 1942-
冯天瑜, 1942-
[Zhengzhou shi] : Henan jiao yu chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[郑州市] 河南教育出版社 : 河南省新华书店发行, 1985
 
 
Xin yu tan yuan : Zhong xi Ri wen hua hu dong yu jin dai Han zi shu yu sheng cheng / Feng Tianyu zhu
新语探源 : 中西日文化互动与近代汉字术语生成 / 冯天瑜著
by Feng, Tianyu, 1942-
冯天瑜, 1942-
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2004
北京市 : 中华书局, 2004
 
 
Zhonghua wen hua shi / Feng Tianyu, He Xiaoming, Zhou Jiming zhu
中华文化史 / 冯天瑜, 何晓明, 周积明著
by Feng, Tianyu, 1942-
冯天瑜, 1942-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1990
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1990
 
 
Ren wen lun heng = Ren wen lunheng / Feng Tianyu zhu
人文论衡 = Ren wen lunheng / 冯天瑜著
by Feng, Tianyu, 1942-
冯天瑜, 1942-
Wuhan Shi : Wuhan chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian jing xiao, 1997
武汉市 : 武汉出版社 : 湖北省新华书店经销, 1997
 
 
Zhonghua wen hua shi / Feng Tianyu, He Xiaoming, Zhou Jiming zhu
中华文化史 / 冯天瑜, 何晓明, 周积明著
by Feng, Tianyu, 1942-
冯天瑜, 1942-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2005
上海 : 上海人民出版社 2005
 
 
Ming Qing wen hua shi san lun / Feng Tianyu zhu
明清文化史散论 / 冯天瑜著
by Feng, Tianyu, 1942-
冯天瑜, 1942-
Wuchang : Hua zhong gong xue yuan chu ban she : Hubei Sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
武昌 : 華中工學院出版社 : 湖北省新华书店发行, 1984
 
 
Jian ming Zhong wai li shi ci dian / Feng Tianyu, Huang Banghe zhu bian
简明中外历史辞典 / 冯天瑜, 黄邦和主编
[WuHan shi] : Hubei ren min chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing, 1985
[武汉市] : 湖北人民出版社 : 新華書店湖北发行所发行, 1985
 
 
Zhongguo xue shu liu bian / Feng Tianyu, Deng Jianhua, Peng Chi bian zhu
中国学术流变 / 冯天瑜, 邓建华, 彭池编著
Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2003
上海市 : 华东师范大学出版社, 2003
 
 
Zhang Zhidong quan ji / zhu bian Zhao Dexin ; fu zhu bian Wu Jianjie, Feng Tianyu
張之洞全集 / 主編趙徳馨 ; 副主編吴劍杰, 馮天瑜
Uniform title: Works, 2008
by Zhang, Zhidong, 1837-1909
張之洞, 1837-1909
Wuhan : Wuhan chu ban she, 2008
武漢 : 武漢出版社, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.