National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 58 Results for author:"Feng, Zikai, 1898-1975"
Sort by:
 
 
Feng Zikai man hua xiao shuo / [Feng Zikai]
丰子恺漫画小說 / [丰子恺]
Uniform title: Man hua A Q zheng zhuan
漫画阿Q正传
by Feng, Zikai, 1898-1975
丰子恺, 1898-1975
Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian jing xiao, 1992
杭州 : 浙江文艺出版社 : 浙江省新华书店经销, 1992
 
 
Zikai feng jing hua ji / Feng Zikai zuo
子愷風景画集 / 丰子愷作
by Feng, Zikai, 1898-1975
丰子愷, 1898-1975
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1983
北京 : 人民美術出版社, 1983
 
 
Feng Zikai san wen xuan / He Zi zhu bian
豐子愷散文選 / 何紫主編
by Feng, Zikai, 1898-1975
豐子愷, 1898-1975
Xianggang : Shan bian she, 1983
香港 : 山邊社, 1983
 
 
Feng Zikai man hua xuan / Bi Keguan bian
丰子恺漫画选 / 毕克官编
by Feng, Zikai, 1898-1975
丰子恺, 1898-1975
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1983
 
 
Feng Zikai man hua / [Shanghai ren min mei shu chu ban she bian ji chu ban]
豐子愷漫畫 / [上海人民美術出版社编辑出版]
by Feng, Zikai, 1898-1975
豐子愷
Shanghai : Shanghai ren min shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海 : 上海人民美術出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1983
 
 
Hu sheng hua ji xuan ji / Feng Zikai hua ; Hongyifashi deng shu
護生畫集選集 / 豐子愷畫 ; 弘一法師等書
Uniform title: Hu sheng hua ji. Selections
護生畫集. Selections
by Feng, Zikai, 1898-1975
豐子愷, 1898-1975
Xianggang : Chen Tinghua, 1978
香港 : 陳廷驊, 1978
 
 
Hu sheng hua ji / Feng Zikai
护生画集 / 丰子恺
by Feng, Zikai, 1898-1975
丰子恺, 1898-1975
Beijing : Xin xing chu ban she, 2012
北京 : 新星出版社, 2012
BookBook [text, still image, volume, videodisc]
 
 
Feng Zikai hui hua Lu Xun xiao shuo = Feng Zi Kai hui hua Lu Xun xiao shuo
丰子恺絵画鲁迅小說 = Feng Zi Kai hui hua Lu Xun xiao shuo
by Feng, Zikai, 1898-1975
丰子恺, 1898-1975
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新華書店发行, 1982
 
 
Feng Zikai er tong man hua xuan. Er tong juan er / Feng Zikai hui
丰子恺儿童漫画选. 儿童卷二 / 丰子恺绘
by Feng, Zikai, 1898-1975
丰子恺, 1898-1975
Beijing : Hai tun chu ban she, 2010
北京 : 海豚出版社, 2010
 
 
Feng Zikai er tong man hua xuan. Shi tai juan / Feng Zikai hui
丰子恺儿童漫画选. 世态卷 / 丰子恺绘
by Feng, Zikai, 1898-1975
丰子恺, 1898-1975
Beijing : Hai tun chu ban she, 2010
北京 : 海豚出版社, 2010
 
 
Feng Zikai xuan ji
豐子愷選集
by Feng, Zikai, 1898-1975
豐子愷, 1898-1975
Xianggang : Xianggang wen xue yan jiu she, [1978?]
香港 : 香港文學硏究社, [1978?]
 
 
Feng Zikai wen ji / [Feng Chenbao, Feng Yiyin, Feng Yuancao bian]
丰子愷文集 / [丰陈宝, 丰一吟, 丰元草编]
Uniform title: Essays
by Feng, Zikai, 1898-1975
丰子恺, 1898-1975
Hangzhou : Zhejiang wenyi chu ban she, Zhejiang jiao yu chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian jing xiao, 1990-
杭州 : 浙江文艺出版社, 浙江教育出版社 : 浙江省新华书店经销, 1990-
 
 
Feng Zikai er tong man hua xuan. Shi ci juan er / Feng Zikai hui
丰子恺儿童漫画选. 诗词卷二 / 丰子恺绘
by Feng, Zikai, 1898-1975
丰子恺, 1898-1975
Beijing : Hai tun chu ban she, 2010
北京 : 海豚出版社, 2010
 
 
Feng Zikai san wen xuan ji / Feng Huazhan, Qi Zhirong bian
丰子愷散文选集 / 丰华瞻, 戚志容编
Uniform title: Essays Selections
by Feng, Zikai, 1898-1975
丰子愷, 1898-1975
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海文艺出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1981
 
 
Hui hua Lu Xun xiao shuo / Feng Zikai zuo
繪畫魯迅小說 / 豐子愷作
by Feng, Zikai, 1898-1975
豐子愷, 1898-1975
[Xianggang : s.n., 1977?]
[香港 : s.n., 1977?]
 
 
Feng Zikai man hua jing pin ji / Feng Zikai zhu
豐子愷漫画精品集 / 丰子恺著
by Feng, Zikai, 1898-1975
丰子恺, 1898-1975
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2009
北京 : 中国青年出版社, 2009
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zikai jin zuo man hua ji
子愷近作漫画集
by Feng, Zikai, 1898-1975
豐子愷, 1898-1975
[Peking?] : Jin hua shu ju
[Peking?] : 進化書局, 民國36 [1947]
 
 
Feng Zikai lun yi shu / Feng Huazhan, Qi Zhirong bian
丰子恺论艺术 / 丰华瞻, 戚志蓉编
by Feng, Zikai, 1898-1975
丰子恺, 1898-1975
Shanghai : Fudan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 复旦大学出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1985
 
 
Hu sheng hua ji / Feng Zikai hua ; Hongyifashi shu
護生畫集 / 豐子愷畫 ; 弘一法師書
Uniform title: Hu sheng hua ji. Di 1-2 ji
護生畫集. 第1-2集
by Feng, Zikai, 1898-1975
豐子愷, 1898-1975
[Philippines] : Feilübin zeng jing fu de yin yuan ji jin, 1989
[Philippines] : 菲律宾赠经福德因缘基金, 1989
 
 
Feng Zikai yi zuo / Xia Zongyu bian
豐子愷遺作 / 夏宗禹编
by Feng, Zikai, 1898-1975
豐子愷, 1898-1975
Beijing : Huaxia chu ban she, 1988
北京 : 华夏出版社, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.