National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 26 Results for author:"Gao, Feng"
Sort by:
 
 
Jin rong sheng huo han ying shi yong xiao ci dian / Gao Feng bian zhu
金融生活漢英實用小辭典 / 高峰编著
by Gao, Feng
高峰
Taibei : Taiwan jin rong yan xun yuan, Minguo 94 [2005]
Taibei : 臺灣金融研訓院, 民國 94 [2005]
 
 
Ling long nü / Gao Feng zhu
玲珑女 / 高锋著
by Gao, Feng
高锋
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban she, 2004
北京 : 中囯文联出版社, 2004
 
 
Zhongguo deng ju jian shi / Gao Feng, Sun Jianjun zhu
中国灯具简史 / 高丰,孙建君著
by Gao, Feng
高丰
Beijing Shi : Beijing gong yi mei shu chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1992
北京 : 北京工艺美术出版社 : 新华书店发行, 1992
 
 
Zhongguo dang dai she hui fan zui niao kan / Gao Feng zhu
中国当代社会犯罪鸟瞰 / 高锋著
by Gao, Feng
高锋
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 1989
Beijing : 中国人民大学出版社, 1989
 
 
Ji lu pian xia de Zhongguo : wen hua wai jiao shi jiao xia Zhongguo ti cai ji lu pian de guo ji chuan bo xiao guo yu ce lüe fen xi / Gao Feng, Zhao Jianguo zhu
纪录片下的中国 : 文化外交视角下中国题材纪录片的国际传播效果与策略分析 / 高峰, 赵建国著
by Gao, Feng
高峰
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2013
北京 : 清华大学出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Gong si zu zhi yu gong si fa / Gao Feng, Lu Song
公司组织与公司法 / 高风, 卢松
by Gao, Feng
高风
[Peking] : Zhongguo jing ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 中国经济出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhongguo she ji shi / Gao Feng zhu
中国设计史 / 高丰著
by Gao, Feng, 1956-
高丰, 1956-
Hangzhou : Zhongguo mei shu xue yuan chu ban she, 2008
杭州 : 中国美术学院出版社, 2008
 
 
Zhongguo she ji shi = The design history of China / Gao Feng zhu
中国设计史 = The design history of China / 高丰著
by Gao, Feng, 1956-
高丰, 1956-
Nanning Shi : Guangxi mei shu chu ban she, 2004
南宁市 : 广西美术出版社, 2004
 
 
Dang dai zi ben zhu yi jing ji yan jiu [electronic resource] / Gao Feng, Zhang Tongyu deng zhu
当代资本主义经济研究 [electronic resource] / 高峰, 张彤玉等著
by Gao, Feng, 1953-
高峰, 1953-
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2012
北京 : 中国人民大学出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Sheng huo zhi liang yu xiao kang she hui / Gao Feng deng zhu
生活质量与小康社会 / 高峰等著
Suzhou : Suzhou da xue chu ban she, 2003
苏州 : 苏州大学出版社, 2003
 
 
Hu Jintao bai ju : shi nian cheng bai Beidaihe gai guan lun ding / Shi Jin, Gao Feng zhu
胡錦濤敗局 : 十年成敗北戴河蓋棺論定 / 石津, 高風著
by Shi, Jin
石津
Xianggang : Xin shi jie chuan mei, 2012
香港 : 新視界傳媒, 2012
 
 
1971.7.9 mi mi fang wen : Zhong Mei guan xi po bing qin li = Secret trip / [zhu bian, Gao Feng]
1971.7.9秘密访问 : 中美关系破冰亲历 = Secret trip / [主编, 高峰]
Changchun : Jilin wen shi chu ban she, 2009
长春 : 吉林文史出版社, 2009
 
 
Zhongguo qi ye hui biao da dian / Gao Feng zhu bian
中國企業徽標大典 / 高豐主編
Haikou shi : Hainan chu ban she, 1994
海口市 : 海南出版社, 1994
 
 
Chan zong shi jiang / Gao Feng, Ye Luhua deng zhu
禪宗十講 / 高峰, 業露華等著
Xianggang : Zhonghua shu ju, 1998
香港 : 中華書局 1998
 
 
Zhen shi de Mao Zedong : Mao Zedong shen bian gong zuo ren yuan de hui yi / Li Min, Gao Feng, Ye Liya zhu bian
真实的毛泽东 : 毛泽东身边工作人员的回忆 / 李敏, 高风, 叶利亚主编
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2003
北京 : 中央文献出版社, 2003
 
 
Dang de yang guang zhao yao zhao zu guo : du chang / Gao Feng ci ; Yang Zhizhong qu ; Zhao Xuejin pei ban zou
党的阳光照耀着祖国 : 獨唱 / 高枫词 ; 杨志忠曲 赵雪锦配伴奏
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1974
北京 : 人民文学出版社, 1974
 
 
Zhongguo gong chan dang de guang hui qi shi nian / zhu bian Liao Gailong ; fu zhu bian Gao Feng, Huang Yunsheng
中国共产党的光辉七十年 / 主编廖盖隆 ; 副主编高风, 黄允升
[Peking] : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
[Peking] : 新华出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Zhen shi de Mao Zedong [electronic resource] : Mao Zedong shen bian gong zuo ren yuan de hui yi / Li Min, Gao Feng, Ye Liya zhu bian
真实的毛泽东 [electronic resource] : 毛泽东身边工作人员的回忆 / 李敏, 高风, 叶利亚主编
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2003
北京 : 中央文献出版社, 2003
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhong Fa jian jiao si shi nian zhong yao wen xian hui bian / zhu bian Liu Haixing, Gao Feng ; fu zhu bian Chen Dong, Hu Zhiqiang
中法建交四十年重要文献汇编 / 主编刘海星, 高风 ; 副主编陈栋, 胡志強
Beijing Shi : Shi jie zhi shi chu ban she, 2004
北京市 : 世界知识出版社, 2004
 
 
Jie fang zhan zheng zhong de Liao Ji gen ju di / Zhong gong Liaoning Sheng wei dang shi yan jiu shi bian ; zhu bian Li Qinglin ; fu zhu bian Liu Guoliang, Gao Feng
解放战争中的辽吉根据地 / 中共辽宁省委党史硏究室编 ; 主编李清霖 ; 副主编刘国梁, 高峰
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 1990
北京 : 中共党史出版社, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.