National Library of Australia

Provided by Wikipedia

Gu Yanwu () (July 15, 1613 – February 15, 1682), also known as Gu Tinglin (), was a Chinese philologist, geographer, and famous scholar-official in Qing dynasty. He spent his youth during the Manchu conquest of China in anti-Manchu activities after the Ming dynasty had been overthrown. He never served the Qing dynasty. Instead, he traveled throughout the country and devoted himself to studies.

Showing 1 - 20 of 63 Results for author:"Gu, Yanwu, 1613-1682"
Sort by:
 
 
"Ri zhi lu" Wen yuan ge ben chou hui yu gao / [zuo zhe Gu Yanwu]
"日知录" 文渊阁本抽毀余稿 / [作者顾炎武]
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顾炎武, 1613-1682
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin , 2000
北京 : 全囯图书馆文献缩微复制中心 , 2000
 
 
Yin lun : [shang zhong xia juan] / (Qing) Gu Yanwu zhuan
音論 : [上中下卷] / (淸) 顧炎武撰
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Changping shan shui ji ; Jing dong kao gu lu / Gu Yanwu
昌平山水記 ; 京東考古錄 / 顧炎武
Uniform title: Changping shan shui ji. 1980
昌平山水記. 1980
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Beijing : Beijing gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 北京古籍出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1980
 
 
Shandong kao gu lu / Gu Yanwu, Ye Zipei zhuan
山東考古錄 / 顧炎武, 葉子佩撰
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
[Yangzhou shi] : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she, 1988
[揚州市] : 江蘇廣陵古籍刻印社, 1988
 
 
Ming ji shi lu : si juan / Gu Yanwu zhuan
明季寔錄 : 四卷 / 顧炎武撰
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Gu Yanwu wen / xuan zhu zhe Tang Jinggao
顧炎武文 / 選註者唐敬杲
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 22 [1933]
上海 : 商務印書館, 民國22 [1933]
 
 
Changping shan shui ji [microform] : [2 juan]
昌平山水記 [顯微資料] : [2卷]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Tian xia jun guo li bing shu / [Gu Yanwu zhuan]
天下郡國利病書 / [顧炎武撰]
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Yin xue wu shu / [Gu Yanwu zhu]
音學五書 / [顾炎武著]
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顾炎武, 1613-1682
Beijing : Zhong hua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Gu Tinglin xian sheng yi shu / Gu Yanwu zhuan
顧亭林先生遺書 / 顧炎武撰
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Shanghai : Wen rui lou, [19--]
上海: 文瑞樓, [19--]
 
 
Tinglin shi wen ji / Gu Yanwu zhu
亭林詩文集 / 顧炎武著
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Shanghai : Sao ye shan fang, Minguo 17 [1928]
上海 : 掃葉山房, 民國 17 [1928]
 
 
Gu zhong sui bi he kan / [Gu Yanwu zhuan]
菰中隨筆合刊 / [顧炎武撰]
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Beijing Shi : Zhongguo shu dian, [1987?]
北京市 : 中国书店, [1987?]
 
 
Guan tian shi mo kao / Gu Yanwu zhuan
官田始末考 / 顧炎武撰
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 66 [1977]
台北市 : 廣文書局, 民國66 [1977]
 
 
Jiankang gu jin ji : Jiangsu sheng / Gu Yanwu zhuan
建康古今記: 江蘇省/ 顧炎武撰
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
 
Gu zhong sui bi / Gu Yanwu zhuan
菰中隨筆 / 顧炎武撰
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 66 [1977]
台北 : 廣文書局, 民國66 [1977]
 
 
Zuo zhuan Du jie bu zheng / Kun Yanwu chu. Zuo zhuan shi wei / Ma Su zhuan
左傳杜解補正 / 顧炎武著. 左傳事緯 /馬驌撰
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Ming ji san chao ye shi / Gu Yanwu ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian
明季三朝野史/ 顧炎武;臺灣銀行經濟研究室編
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Taibei : Taiwan yin hang, Minguo 50 [1961]
臺北: 臺灣銀行, 民國50 [1961]
 
 
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Shanghai : Tong wen tu shu guan, Minguo 5 [1916]
上海 : 同文图书馆, 民國 5 [1916]
 
 
Tinglin quan ji : [shi ji 5 juan : wen ji 6 juan : yu ji 1 juan / Gu Yanwu zhuan
亭林全集 : [詩集5卷 : 文集6卷 : 餘集1卷 / 顧炎武撰
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Tinglin yu ji : 1 juan / Gu Yanwu zhuan
亭林餘集 : 一卷 / 顧炎武撰
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1936?]
[上海 : 商務印書館, 1936?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.