National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 41 - 60 of 63 Results for author:"Gu, Yanwu, 1613-1682"
Sort by:
 
 
Tinglin shi wen ji / [Gu Yanwu zhu]
亭林詩文集 / [顧炎武著]
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1929?]
[上海 : 商務印書館, 1929?]
 
 
Jin shi wen zi ji / Gu Yanwu ji. Jin shi shi / Guo Zongchang zhu
金石文字記 / 顧炎武輯. 金石史 /郭宗昌著
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Ri zhi lu ji shi / Gu Yanwu zhuan ; Huang Rucheng ji shi
日知錄集釋 / 顧炎武撰;黄汝成集釋
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Taibei : Shi jie shu ju, Minguo 51 [1962]
臺北 : 世界書局, 民國51 [1962]
 
 
Gu Tinglin ji / [Gu Yanwu zhu ; Xu Xiaotian zheng li ; Hu Yiyun jiao yue]
顧亭林集 / 顧炎武著 ; 許嘯天整理 ; 胡翼雲校閱
Uniform title: Ri zhi lu. Selections
日知錄. Selections
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Shanghai : Qun xue she, Minguo 17 [1928]
上海 : 羣學社, 民國17 [1928]
 
 
Gu Yanwu shi yi shi / Lu Xingji bian zhu
頋炎武诗译释 / 卢兴基编著
by Lu, Xingji
卢兴基
Ha'erbin : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
哈尔滨 : 黑龙江人民出版社 : 黑龙江省新华书店发行, 1984
 
 
Jin shi wen zi ji : [6 juan] / [Gu Yanwu ji]
金石文字記 : [6卷] / [顧炎武輯]
Taibei : Xin wen feng chu ban gong si, 1982
臺北 : 新文豐出版公司, 1982
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 8 / [Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 8 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
 
Hao'an xian hua / Zhang Erqi zhuan. Jue gu / Gu Yanwu zhuan
蒿庵閒話/ 張爾岐撰. 譎觚 / 顧炎武撰
by Zhang, Erqi, 1612-1677
張爾岐, 1612-1677
Changsha : Shang wu yin shu guan, Minguo 28 [1939]
長沙: 商務印書館, 民國28 [1939]
 
 
Ri zhi lu ji shi : fang gu ci ban / Gu Yanwu zhu ; Huang Rucheng ji shi
日知錄集釋 : 仿古字版 / 顧炎武著 ; 黄汝成集釋
by Huang, Rucheng, 1799-1837
黄汝成, 1799-1837
Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 1990
郑州市 : 中州古籍出版社, 1990
 
 
Qing yan cong lu / Wang Yi zhuan. Jiu jing wu zi / Gu Yanwu zhu
青巖叢錄 / 王禕撰. 九經誤字 /顧炎武著
by Wang, Yi, 1323-1374
王禕, 1323-1374
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Gu Tinglin shi ji hui zhu / Wang Quchang ji ; Wu Piji jiao
顧亭林詩集彙注 / 王蘧常輯 ; 吳丕績校
[Yonghe shi] : Wen hai chu ban she, [1986?]
[永和市] : 文海出版社, [1986?]
 
 
Ri zhi lu ji shi : [32 juan / Gu Yanwu zhuan ; Huang Rucheng ji shi
日知錄集釋 : [32卷 / 顧炎武撰 ; 黄汝成集釋
by Huang, Rucheng, 1799-1837
黄汝成, 1799-1837
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Ri zhi lu ji shi : [32 juan / Gu Yanwu zhuan ; Huang Rucheng ji shi
日知錄集釋 : [32卷 / 顧炎武撰 ; 黄汝成集釋
by Huang, Rucheng, 1799-1837
黄汝成, 1799-1837
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Ri zhi lu ji shi : wai qi zhong / Gu Yanwu zhu ; Huang Rucheng ji shi
日知錄集釋 : 外七种 / 顧炎武著 ; 黄汝成集釋
by Huang, Rucheng, 1799-1837
黄汝成, 1799-1837
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Gu Tinglin shi ji hui zhu / Gu Yanwu zhu ; Wang Quchang ji zhu ; Wu Piji biao jiao
頋亭林詩集彙注 / 顧炎武著 ; 王蘧常輯注 ; 吴丕績標校
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1983
 
 
Taiwan fu zhi fang hui bian : Taiwan sheng / Gu Yanwu, Chen Menglei, Hong Liangji deng zuan
臺灣府職方彙編: 臺灣省 / 顧炎武,陳夢雷,洪亮吉等纂
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 73 [1984]
臺北市 : 成文出版社, 民國73 [1984]
 
 
Zhi lin : [10 juan] / (Ming) Zhou Ying zhuan
巵林 : [10卷] / (明) 周嬰撰
by Zhou, Ying
周嬰
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Guizhou tong zhi : [46 juan] / (Qing) E'ertai deng jian xiu ; Jing Daomo deng bian zuan
貴州通志 : [46卷] / (淸) 鄂爾泰等監修 ; 靖道謨等編纂
by E'ertai, 1680-1745
鄂爾泰, 1680-1745
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Ri zhi lu qi shi / Gu Yanwu zhu ; Huang Rucheng ji shi ; luan Baoqun, Lü Zongli jiao dian
日知錄集釋 / 顾炎武著 ; 黄汝成集释 ; 奕保群, 呂宗力校点
Shijiazhuang : Hua shan wen yi chu ban she ; [Peking] : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
石家庄 : 花山文艺出版社 ; [Peking] : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Jing bai / [Zheng Fangkun zhuan]
經稗 / [鄭方坤撰]
by Zheng, Fangkun, jin shi 1723
鄭方坤, jin shi 1723
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.