National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 7 of 7 Results for author:"Guan, Lin"
Sort by:
 
 
Gong Zizhen yan jiu / Guan Lin, Zhong Xianpei, Chen Xinzhang
龚自珍硏究 / 管林, 钟贤培, 陈新璋
by Guan, Lin
管林
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Ling nan wan Qing wen xue yan jiu / Guan Lin ... [et al.] zhu
岭南晚清文学研究 / 管林 ... [et al.]著
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2003
广州 : 广东人民出版社, 2003
 
 
Zhongguo jin dai wen xue zuo pin xuan / Guan Lin, Zhong Xianpei zhu bian
中国近代文学作品选 / 管林, 钟贤培主编
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si, 1991
北京 : 中國文联出版公司, 1991
 
 
Hai wai jian wen / Yu Meiyun, Guan Lin ji zhu
海外见闻 / 余美云, 管林辑注
Beijing : Hai yang chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 海洋出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Guangdong li shi ren wu ci dian / Guan Lin zhu bian ; Deng Guangli, Xiong Fulin fu zhu bian
广东历史人物辞典 / 管林主编 ; 邓光礼, 熊福林副主编
Guangzhou Shi : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she, 2001
广州市 : 广东高等教育出版社, 2001
 
 
Guangdong min jian wen xue yan jiu lun wen ji / Guangdong sheng min jian wen yi jia xie hui bian ; zhu bian Guan Lin ; bian wei Rao Youlong ... [et al.]
广东民间文学硏究论文集 / 广东省民间文艺家协会编 ; 主编管林 ; 编委饶游龙 ... [et al.]
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she, 1992-
广州 : 中山大学出版社, 1992-
 
 
Qiao qing zong lan (2011) [electronic resource] / Zhu Lina zhu bian ; Ji nan da xue tu shu guan peng lin ji Hua qiao Hua ren wen xian xin xi zhong xin bian
侨情综览(2011) [electronic resource] / 朱丽娜主编 ; 暨南大学图书馆彭磷基华侨华人文献信息中心编
Guangzhou : Ji nan da xue chu ban she, 2012
广州 : 暨南大学出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.