National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 16 of 16 Results for author:"Han, Hua"
Sort by:
 
 
Zui zheng : cong Dongjing shen pan kan Riben qin Hua ya pian zhan zheng / Han Hua zhu
罪证 : 从东京审判看日本侵华鸦片战争 / 韩华著
by Han, Hua
韩华
Beijing : Zhongguo yan shi chu ban she, 2015
北京 : 中国言实出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Han hua zhong xue xiao kan
漢華中學校刊
by Han hua zhong xue
漢華中學
[Xianggang : Han hua zhong xue]
[香港 : 漢華中學]
 
 
by Chao, Han-Hua, Comp
[Washington, D.C.] : Distributed by ERIC Clearinghouse, 1990
MicroformMicroform, BookBook
 
 
 
 
Wo de jing wei bi ji [electronic resource] : Mao Zedong jing wei pai zhang Yan Changlin chang pian hui yi lu / Yan Changlin zhu ; Han Hua, Zhang Jiangning zheng li
我的警卫笔记 [electronic resource] : 毛泽东警卫排长阎长林长篇回忆录 / 阎长林著 ; 韩华, 张江宁整理
by Yan, Changlin
阎长林
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2010
北京 : 中国青年出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Dang dai Zhongguo yu nan Ya guo jia guan xi / Lin Liangguang, Ye Zhengjia, Han Hua zhu
当代中国与南亚国家关系 / 林良光, 叶正佳, 韩华著
by Lin, Liangguang
林良光
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2001
北京 : 社会科学文献出版社, 2001
 
 
Zhongguo li dai fa shu ming ji quan ji / [Bian zuan yin xing han hua wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Dongjing tang chu ban
中國歷代法書名蹟全集 / [編纂印行漢華文化事業股份有限公司, 東京堂出版
[Taibei] : Bian zuan yin xing han hua wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 67-69 [1978-1980]
[台北] : 編纂印行漢華文化事業股份有限公司, 民國67-69 [1978-1980]
 
 
Sui Tang shi dai Xiyu ren Hua hua kao / He Jianmin bian zhu [yi]
隋唐時代西域人華化考 / 何健民編著[譯]
by Kuwabara, Jitsuzō, 1870-1931
桑原隲藏, 1870-1931
Taibei : Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 68 [1979]
台北 : 新文豐出版公司, 民國68 [1979]
 
 
Er shi shi ji wu shi nian dai xue sheng yun dong shi liao hui bian : Ji nian 1957 nian "11.14" quan guo Hua xiao xue chao wu shi zhou nian
二十世纪五十年代学生运动史料汇编 : 纪念1957年"11.14"全国华校学潮五十周年
[Kuala Lumpur?] : Quan Ma Hua wen zhong xue sheng han wei Hua jiao yun dong wu shi zhou nian gong wei hui, [2010]
[Kuala Lumpur?] : 全马华文中学生捍卫华教运动五十周年工委会, [2010]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.