National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:"He, Hao"
Sort by:
 
 
Chu mie guo yan jiu / He Hao zhu
楚灭国研究 / 何浩著
by He, Hao
何浩
Wuhan Shi : Wuhan chu ban she ; Hubei sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989
武汉市 : 武汉出版社 ; 湖北省新华书店经销, 1989
 
 
Hubei li shi ren wu ci dian / zhu bian Pi Mingxiu ; fu zhu bian He Hao ; [zhuan gao ren Feng Chongde ... et al. ; cha tu Zhang Yong ; zhuan ti zhuan gao ren Guo Wuxin ... et al.]
湖北历史人物辞典 / 主编皮明庥 ; 副主编何浩 ; [撰稿人冯崇德 ... et al. ; 插图张勇 ; 专题撰稿人郭吴新 ... et al.]
[Wuhan Shi] : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[武汉市] : 湖北人民出版社 : 湖北省新華書店发行, 1984
 
 
Li dai ai guo ming ren ci dian / He Hao, Chen Hui, Wang Zonghua zhu bian
历代爱国名人辞典 / 何浩, 陈辉, 王宗华主编
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing, 1985
[武汉市] : 湖北人民出版社 : 新華書店湖北发行所发行, 1985
 
 
Zhongguo ping shu jing hua. Xin zuo juan / Hao He zhu bian
中國評書精華. 新作卷 / 郝赫主編
Shenyang shi : Chun feng wen yi chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
沈阳市 : 春風文藝出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.