National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 27 Results for author:"Hong, Liangji, 1746-1809"
Sort by:
 
 
Di zi zhi jian shi : yi juan / Hong Liangji zhuan
弟子職箋釋 : 一卷 / 洪亮吉撰
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Juan shi ge ji / Hong Liangji zhu
卷施閣集 / 洪亮吉著
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1977?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1977?]
 
 
Liu shu zhuan zhu lu : [10 juan] / Hong Liangji zhu
六書轉注錄 : [10卷] / 洪亮吉著
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Dong Jin jiang yu zhi / Hong Liangji zhuan
東晉畺域志 / 洪亮吉撰
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1939
上海: 商務印書館, 1939
 
 
Chun qiu zuo zhuan gu : [20 juan / Hong Liangji zhu
春秋左傳詁 : [20卷 / 洪亮吉著
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉 1746-1809
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Dong Jin jiang yu zhi : [4 juan] / Hong Liangji zhuan
東晉疆域志 : [4卷] / 洪亮吉撰
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Geng sheng zhai ji / Hong Liangji zhu
更生齋集 / 洪亮吉著
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
Shanghai : Zhonghua shu ju, [1936]
上海 : 中華書局, [1936]
 
 
Beijiang shi hua / Hong Liangji zhu
北江詩話 / 洪亮吉著
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 24 [1935]
上海 : 商務印書館, 民國24 [1935]
 
 
Hong Beijiang shi wen ji : fu nian pu
洪北江詩文集 : 附年譜
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Bu San guo jiang yu zhi : [shang xia juan] / Hong Liangji zhuan
補三國疆域志 : [上下卷] / 洪亮吉撰
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Shi liu guo jiang yu zhi / Hong Liangji zhuan
十六國畺域志 / 洪亮吉撰
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海: 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Hong Beijiang shi wen ji : 66 juan / Hong Liangji zhuan
洪北江詩文集 : 六十六卷 / 洪亮吉撰
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Chun qiu zuo zhuan gu : [20 juan]
春秋左傳詁 : [20卷]
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 18 [1929]
上海 : 商務印書館, 民國18 [1929]
 
 
Shi liu guo jiang yu zhi : [16 juan] / Hong Liangji zhuan
十六國疆域志 : [16卷] / 洪亮吉撰
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shi liu guo jiang yu zhi [16 juan] Hong Liangji zhuan
十六國疆域志 [16卷] 洪亮吉撰
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
[Beijing] Shang wu yin shu guan [1958]
[北京] 商務印書館 [1958]
 
 
Si shi fa fu : shi juan / Hong Liangji zhuan
四史發伏 : 十卷 / 洪亮吉撰
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Beijiang shi hua / Hong Liangji zhu. Dongying shi ji / Yu Yue zhuan
北江詩話 / 洪亮吉著. 東瀛詩記 / 俞樾撰
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 60 [1971]
臺北 : 廣文書局, 民國60 [1971]
 
 
Hong Beijiang shi wen ji / (Qing) Hong Liangji zhu
洪北江詩文集 / (淸) 洪亮吉著
Uniform title: Works. 1935
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1935
上海 : 商務印書館, 1935
 
 
Chun qiu Zuo zhuan gu / Hong Liangji bian zhu
春秋左傳詁 / 洪亮吉編註
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 23 [1934]
上海 : 商務印書館, 民國23 [1934]
 
 
Dengfeng xian zhi : [28 juan] / Hong Liangji, Lu Ji'e deng zuan
登封縣志 : [28卷] / 洪亮吉, 陸繼萼等纂
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 成文出版社, 民國65 [1976]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.