National Library of Australia

Showing 1 - 7 of 7 Results for author:"Hu, Fengdan, 1823-1890"
Sort by:
 
 
Tui bu zhai wen cun : 12 juan / Hu Fengdan zhu
退補齋文存 : 12卷 / 胡鳳丹著
by Hu, Fengdan, 1823-1890
胡鳳丹, 1823-1890
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1969]
 
 
Mawei zhi : shi liu juan, shou : yi juan / Hu Fengdan zhuan
馬嵬志 : 十六卷, 首 : 一卷 / 胡鳳丹撰
by Hu, Fengdan, 1823-1890
胡鳳丹, 1823-1890
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Dabie Shan zhi ; Yingwu Zhou xiao zhi / Hu Fengdan zhu
大別山志 ; 鸚鵡洲小志 / 胡凤丹著
by Hu, Fengdan, 1823-1890
胡凤丹, 1823-1890
Wuhan Sshi : Hubei jiao yu chu ban she, 2002
武汉市 : 湖北敎育出版社, 2002
 
 
Liu chao si jia quan ji / [bian ji Hu Fengdan]
六朝四家全集 / [编辑胡凤丹]
Beijing : Zhongguo shu dian, 1992
北京 : 中国书店, 1992
 
 
Mawei zhi :bGuifei bie zhuan / Hu Fengdan bian ji. Yang Guifei yan shi yan yi / Guang wen bian yi suo ji. Fu lu, Yang Taizhen wai zhuan
馬嵬志: 貴妃别傳/ 胡鳳丹編輯.楊貴妃豔史演義/廣文編譯所輯.附錄、楊太真外傳.
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 76 [1987]
台北市: 廣文書局, 民國76 [1987]
 
 
Jinhua cong shu / [Hu Fengdan ji kan]
金華叢書 / [胡鳳丹輯刊]
[Taibei] : Yi wen yin shu guan, Minguo 57 [1968]
[臺北] : 藝文印書舘, 民國57 [1968]
 
 
Longchuan wen ji : [juan shou : 30 juan : bu yi : fu lu / Chen Liang zhuan ; Hu Fengdan jiao
龍川文集 : [卷首 : 30卷 : 補遺 : 附錄 / 陳亮撰 ; 胡鳳丹校
by Chen, Liang, 1143-1194
陳亮, 1143-1194
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.