National Library of Australia

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:"Hua, Qiang"
Sort by:
 
 
Zhang Taiyan da zhuan [electronic resource] / Hua Qiang zhu
章太炎大传 [electronic resource] / 华强著
by Hua, Qiang
华强
Shanghai : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2011
上海 : 上海交通大学出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo kong jun bai nian shi = Zhongguo kongjun bainian shi / Hua Qiang, Xi Jirong, Meng Qinglong zhu
中国空军百年史 = Zhongguo kongjun bainian shi / 华强, 奚纪荣, 孟庆龙著
by Hua, Qiang
华强
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2006
上海 : 上海人民出版社, 2006
 
 
Jia gu wen bi jiao yan jiu / Hua Qiang zhu
甲骨文比較研究 / 華強著
by Hua, Qiang
華強
Xi'an : San Qin chu ban she, 2011
西安 : 三秦出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Tai ping tian guo di li zhi / Hua Qiang zhu
太平天国地理志 / 华强著
by Hua, Qiang, 1949-
华强, 1949-
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1991
南宁市 : 广西人民出版社 : 广西新华书店发行, 1991
 
 
Zhongguo zai ren hang tian = Chinese space program / Tang Guodong, Hua Qiang zhu
中國載人航天 = Chinese space program / 唐國東, 華強著
by Tang, Guodong
唐國東
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2012
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 2012
 
 
Dai Zhen / Qi Longwei, Hua Qiang zhu
戴震 / 祁龙威, 华强著
by Qi, Longwei
祁龙威
[Nanjing Shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu Sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[Nanjingshi] : 江苏古籍出版社 : 江苏省新華書店发行, 1984
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.