National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 4 of 4 Results for author:"Huang, Huixian"
Sort by:
 
 
Zhongguo feng lu zhi du shi : Xiu ding ban / Huang, Huixian, Chen, Feng zhu
中国俸禄制度史 : 修订版 / 黄惠贤,陈锋著
by Huang, Huixian
黄惠贤
Wuhan : Wuhan da xue chu ban she, 2012
武汉 : 武汉大学出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Er shi wu shi ren ming da ci dian / zhu bian Huang Huixian ; fu zhu bian Zhao Zexuan
二十五史人名大辞典 / 主编黄惠贤 ; 副主编赵泽轩
Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 1997
郑州市 : 中州古籍出版社, 1997
 
 
Zhongguo feng lu zhi du shi / zhu bian Huang Huixian, Chen Feng
中国俸禄制度史 / 主编黄惠贤, 陈锋
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing, 1996
武昌 : 武汉大学出版社 : 新华书店湖北发行所发行, 1996
 
 
Gu dai Chang Jiang zhong you de jing ji kai fa / Zhongguo Tang shi xue hui, Hubei sheng she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo bian ; [zhu bian Huang Huixian, Li Wenlan]
古代长江中游的经济开发 / 中国唐史学会, 湖北省社会科学院历史研究所编 ; [主编黄惠贤, 李文澜]
Hankou : Wuhan chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
汉口 : 武汉出版社 : 湖北省新华书店经销, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.