National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 25 Results for author:"Huang, Shang"
Sort by:
 
 
Huang Shang, Nanjing / [Huang Shang ... [et al.]]
黃裳, 南京 / [黃裳 ... [et al.]]
by Huang, Shang
黃裳
Changchun Shi : Jilin mei shu chu ban she, 2004
长春市 : 吉林美术出版社, 2004
 
 
Lai yan xie shu zha / Huang Shang
来燕榭书札 / 黃裳
Uniform title: Correspondence. Selections
by Huang, Shang
黃裳
Zhengzhou Shi : Da xiang chu ban she, 2004
郑州市 : 大象出版社, 2004
 
 
Zhu huan ji / Huang Shang zhu
珠還集 / 黄裳著
by Huang, Shang
黄裳
Xianggang : San lein shu dian Xianggang fen dian, 1985
香港 : 三聯書店香港分店, 1985
 
 
Shan chuan, li shi, ren wu / Huang Shang zhu
山川・歴史・人物 / 黄裳著
by Huang, Shang
黃裳
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1981 (1983 printing)
香港 : 生活・讀書・新知三聯書店, 1981 (1983 printing)
 
 
Yu xia za shuo / Huang Shang zhu
榆下杂说 / 黄裳著
by Huang, Shang
黄裳
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1992
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1992
 
 
Fu xuan lu / Huang Shang zhu
负暄录 / 黄裳著
by Huang, Shang
黄裳
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1986
 
 
He li zi ji : Huang Shang za wen / Huang Shang zhu ; [cha tu Hong Youqing]
河里子集 : 黄裳雜文 / 黄裳著 ; [插圖洪有慶]
by Huang, Shang
黄裳
Xianggang : Bo yi chu ban ji tuan : Fa xing Xiao tai yang you xian gong si, 1986
香港 : 博益出版集團 : 發行小太陽有限公司, 1986
 
 
Wan chun de xing lü / Huang Shang zhu
晚春的行旅 / 黃裳著
by Huang, Shang
黃裳
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1984
香港 : 生活・讀書・新知三聯書店, 1984
 
 
Yin yu ji = Yinyuji / Huang Shang
銀鱼集 = Yinyuji / / 黃裳
by Huang, Shang
黃裳
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Fa xing Xin hua shu dian, 1985
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 发行新华书店, 1985
 
 
Jin fan ji wai / Huang Shang
錦帆集外 / 黄裳
by Huang, Shang
黄裳
[Xianggang?] : Chuang zuo shu she, [1974?]
[香港?] : 創作書社, [1974?]
 
 
Guo qu de zu ji / Huang Shang
过去的足迹 / 黄裳
by Huang, Shang
黄裳
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Jin fan ji wai / Huang Shang
錦帆集外 / 黃裳
by Huang, Shang
黃裳
Shanghai : Shanghai shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1987
上海 : 上海書店 : 新華書店上海发行所发行, 1987
 
 
Yu xia shuo shu / Huang Shang
榆下說書 / 黄裳
by Huang, Shang
黄裳
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : fa xing Xin hua shu dian, 1982
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 发行新华书店, 1982
 
 
Jinling wu ji / Huang Shang
金陵五记 / 黄裳
by Huang, Shang
[Nanjing shi] : Jinling shu hua she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
[南京市]: 金陵书画社: 江苏省新華店发行, 1982
 
 
Jing xian ji / Huang Shang zhu
惊弦集 / 黄裳著
by Huang, Shang
黄裳
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1986
 
 
Huang Shang lun ju za wen / Huang Shang
黄裳论剧杂文 / 黄裳
by Huang, Shang
黄裳
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1984
 
 
Jie yu gu yan : lai yan xie shu ba shou ji ji cun / Huang Shang zhu
劫餘古艷 : 來燕榭書跋手跡輯存 / 黃裳著
by Huang, Shang, 1919-
黃裳, 1919-
Zhnegzhou Shi : Da xiang chu ban she, 2008
鄭州市 : 大象出版社, 2008
BookBook [text, still image, volume]
 
 
 
 
Yu zan ji / Gao Lian zhu ; Huang Shang jiao zhu
玉簪記 / 高濂著 ; 黃裳校注
by Huang, Shang, 1919-
黃裳, 1919-
Shanghai : Shanghai gu dian wen xue chu ban she, 1956
上海 : 上海古典文學出版社, 1956
 
 
Dao de jing jing yi : [3 juan] / zhu jie zhe Huang Yuanji [Huang Shang] ; jiao kan zhe Taiyishanren
道德經精義 : [3卷] / 著解者黄元吉[黄裳] ; 校勘者太乙山人
by Huang, Shang, 19th century
黄裳, 19th century
[Taibei] : Zi you chu ban she, Minguo 57 [1968]
[台北] : 自由出版社, 民國57 [1968]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.