National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 18 of 18 Results for author:"Huang, Xingtao"
Sort by:
 
 
Chong su Zhonghua : jin dai Zhongguo "Zhonghua min zu" guan nian yan jiu / Huang Xingtao zhu
重塑中華 : 近代中國「中華民族」觀念研究 / 黃興濤著
by Huang, Xingtao
黃興濤
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2017 nian 7 yue , ©2017
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2017年7月
BookBook [text, volume]
 
 
"Ta" zi de wen hua shi : nü xing xin dai ci de fa ming yu ren tong yan jiu / Huang Xingtao zhu
"她"字的文化史 : 女性新代词的发明与认同研究 / 黄兴涛著
by Huang, Xingtao
黄兴涛
Beijing Beijing shi fan da xue chu ban she, 2015
北京 北京师范大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Wen hua guai jie Gu Hongming / Huang Xingtao zhu
文化怪杰辜鸿铭 / 黄兴涛著
by Huang, Xingtao
黄兴涛
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1995
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1995
 
 
Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku. Gu Hongming juan / Huang Xingtao bian
中國近代思想家文庫. 辜鸿铭卷 / 黃興濤编
by Gu, Hongming
辜鸿铭
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2015
北京 : 中國人民大學出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Qing di xun wei yu Minguo zhao jian = Abdication of the Qing emperor and founding of Republic of China / Huang Xingtao, Zhu Hu zhu bian
清帝逊位与民国肇建 = Abdication of the Qing emperor and founding of Republic of China / 黄兴涛, 朱浒主编
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016
北京 : 社会科学文献出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo ren de jing shen : "Chun qiu da yi" huo "Yuan hua" / Gu Hongming zhu ; Huang Xingtao, Song Xiaoqing yi
中国人的精神 : 《春秋大义》或《原华》 / 辜鸿铭著 ; 黄兴涛,宋小庆译
Uniform title: Spirit of the Chinese people. Chinese
by Gu, Hongming
辜鸿铭
Haikou Shi : Hainan chu ban she, 1996
海口市 : 海南出版社, 1996
 
 
Uniform title: Spirit of the Chinese people. Chinese
by Gu, Hongming
辜鸿铭
Haikou shi : Hainan chu ban she, 2007
海口市 : 海南出版社 , 2007
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Xiang cun she hui juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民国时期社会调查丛编. 乡村社会卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2005
福州 : 福建教育出版社, 2005
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Ren kou juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民国时期社会调查丛编. 人口卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2004
福州 : 福建教育出版社, 2004
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Cheng shi (lao gong) sheng huo juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民囯時期社会调查丛编. 城市(劳工)生活卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2005
福州 : 福建教育出版社, 2005
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Wen jiao shi ye juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民国时期社会调查丛编. 文敎事业卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2004
福州 : 福建敎育出版社, 2004
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. She hui bao zhang juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民国时期社会调查丛编. 社会保障卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2004
福州 : 福建敎育出版社, 2004
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Zong jiao min su juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民国时期社会调查丛编. 宗敎民俗卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2004
福州 : 福建敎育出版社, 2004
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Shao shu min zu juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民国时期社会调查丛编. 少数民族卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2005
福州 : 福建教育出版社, 2005
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Di bian she hui juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民囯時期社会调查丛编. 底边社会卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2005
福州 : 福建教育出版社, 2005
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Hun yi jia ting juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民国时期社会调查丛编. 婚姻家庭卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2005
福州 : 福建教育出版社, 2005
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. She hui zu zhi juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民国时期社会调查丛编. 社会组织卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳[i.e. 方], 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2005
福州 : 福建教育出版社, 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.