National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 8 of 8 Results for author:"Huang, Xuanwei"
Sort by:
 
 
Guo jia, cun luo ling xiu yu she hui wen hua bian qian : Ri zhi shi qi Yiwan Amei zu de li zi / zuo zhe, Huang Xuanwei
國家、村落領袖與社會文化變遷 : 日治时期宜灣阿美族的例子 / 作者, 黄宣衛
by Huang, Xuanwei
黄宣衛
Taibei Shi : Nan tian shu ju, 2005
台北市 : 南天书局 2005
 
 
Amei zu / Huang Xuanwei zhu
阿美族 / 黃宣衛著
by Huang, Xuanwei
黃宣衛
Taibei Shi : San min shu ju gu fen you xian gong si, 2002
台北市 : 三民書局股份有限公司, 2002
 
 
Ren lei xue jia de zu ji : Taiwan ren lei xue bai nian te zhan = On the Tracks of Anthropologists : Centennial Exhibit of Taiwan Anthropology / [zhu bian Huang Xuanwei]
人類學家的足跡 : 臺灣人類學百年特展 = On the Tracks of Anthropologists : Centennial Exhibit of Taiwan Anthropology / [主編黃宣衛]
by Ren lei xue jia de zu ji : Taiwan ren lei xue bai nian te zhan (2011-2012 : Taiwan)
人類學家的足跡 : 臺灣人類學百年特展 (2011-2012 : Taiwan)
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo bo wu guan, Minguo 100 [2011]
臺北市 : 中央研究院民族學研究所博物館, 民國100 [2011]
 
 
Yiwan Amei zu san ge yi shi huo dong de ji lu = Nitilidan a toloay Lisin no Sa'aniwan a niyaro' / Huang Guichao (Lifok) yuan zhu ; Huang Xuanwei (Sioy) bian yi
宜灣阿美族三個儀式活動的記錄 = Nitilidan a toloay Lisin no Sa'aniwan a niyaro' / 黃貴潮 (Lifok)原著 ; 黃宣衛 (Sioy)編譯
by Huang, Guichao, 1932-
黃貴潮, 1932-
Taibei Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo ; [Taipei] : Dai shou chu San min shu ju, 1989
臺北南港 : 中央硏究院民族學硏究所 ; [Taipei] : 代售處三民書局, 1989
 
 
Kejia yi min yu zai di fa zhan / Zhuang Yingzhang, Huang Xuanwei zhu bian
客家移民與在地發展 / 莊英章, 黃宣衛主編
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Gaohuade zhuan : Barry Goldwater ; the biography of a conservative / Huang Sha (Huang Xuanwei) yi
高華德傳 : Barry Goldwater ; the biography of a conservative / 黄沙(黄宣威)譯
by Wood, Rob, 1927-
Taibei : Wen xing shu dian, Minguo 53 [1964]
臺北 : 文星書店, 民國53 [1964]
 
 
Taiwan Amei zu de zong jiao shi jie / Yuan Yingzi yuan zhu ; Huang Xuanwei zhu bian ; Huang Shufen, Jiang Huiying, Lin Qingmei bian yi
台灣阿美族的宗教世界 / 原英子原著; 黃宣衛主編; 黃淑芬, 江惠英, 林青妹編譯
Uniform title: Taiwan Amizoku no shūkyō sekai. Chinese
台湾アミ族の宗教世界. Chinese
by Hara, Eiko, 1960-
原英子, 1960-
Taibei Nangang : Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo, Minguo 94 [2005]
台北南港 : 中央研究院民族學研究所, 民國94 [2005]
 
 
Taiwan tu zhu ji yi ji ge wu min su huo dong zhi yan jiu / ji hua zhu chi ren Liu Binxiong, Hu Taili ; xie tong yan jiu ren yuan Huang Xuanwei ... [et al.] ; yan jiu zhu li...
台灣土著祭儀及歌舞民俗活動之研究 / 計劃主持人劉斌雄, 胡台麗 ; 協同硏究人員黃宣衛 ... [et al.] ; 硏究助理江宜展 ; 委託單位台灣省政府民政廳 ; 硏究單位中央硏究院民族學硏究所
[Taipei : s.n.], Min guo 76 [1987]
[Taipei : s.n.], 民國76 [1987]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.