National Library of Australia

Showing 1 - 8 of 8 Results for author:"Huang, Yunsheng"
Sort by:
 
 
Mao Zedong san luo san qi : kai pi Zhongguo ge ming dao lu de jian nan yu qu zhe / Huang Yunsheng zhu
毛泽东三落三起 : 开辟中国革命道路的艰难与曲折 / 黄允升著
by Huang, Yunsheng, 1935-
黄允升, 1935-
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2006
北京 : 中央文献出版社 2006
 
 
Mao Zedong yu Wang Ming / Huang Yunsheng zhu
毛泽东与王明 / 黄允升著
by Huang, Yunsheng, 1935-
黄允升, 1935-
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2011
北京 : 中央文献出版社, 2011
 
 
Mao Zedong kai pi Zhongguo ge ming doa lu de li lun chuang xin / Huang Yunsheng zhu
毛泽东开辟中国革命道路的理论创新 / 黄允升著
by Huang, Yunsheng, 1935-
黄允升, 1935-
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2006
北京 : 中央文献出版社, 2006
 
 
Wang Chong jiao yu si xiang lun / Huang Yunsheng zhu
王充教育思想論 / 黃雲生著
by Huang, Yunsheng, 1930-
黃雲生, 1930-
Gaoxiong : San xin chu ban she, Minguo 66 [1977]
高雄 : 三信出版社, 民國66 [1977]
 
 
Gu dai qing shi lei xi / Xu Ruzong, Huang Yunsheng bian zhu
古代情诗类析 / 徐儒宗, 黄云生编著
by Xu, Ruzong
徐儒宗
Nanning : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1987
南宁 : 广西人民出版社 : 广西新華書店发行, 1987
 
 
Hong se dang an : Mao Zedong yu Zhong gong zao qi ling dao ren / Huang Yunsheng ... [et al.] zhu
红色档案 : 毛泽东与中共早期领导人 / 黄允升 ... [et al.]著
Beijing Shi : Xi yuan chu ban she, 2012
北京市 : 西苑出版社, 2012
 
 
Mao Zedong ren ji guan xi / ben juan zhu bian Huang Yunsheng, Zhang Peng
毛泽东人际关系 / 本卷主编黄允升, 张鹏
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2004
北京 : 中央民族大学出版社, 2004
 
 
Zhongguo gong chan dang de guang hui qi shi nian / zhu bian Liao Gailong ; fu zhu bian Gao Feng, Huang Yunsheng
中国共产党的光辉七十年 / 主编廖盖隆 ; 副主编高风, 黄允升
[Peking] : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
[Peking] : 新华出版社 : 新华书店经销, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.