National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 25 Results for author:"Huang, Zhou"
Sort by:
 
 
Huang Zhou su xie ji
黄冑速写集
by Huang, Zhou
黄冑
[Jinan] : Shandong ren min chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
[济南] : 山东人民出版社 : 山东省新華書店发行, 1980
 
 
Huang Zhou hua xuan
黄冑画选
by Huang, Zhou
黄冑
Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 人民美術出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Huang Zhou ce ye xuan
黄冑册頁选
by Huang, Zhou
黄冑
Tianjin : Tianjin ren min mei shu chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1983
天津 : 天津人民美術出版社 : 天津市新華書店发行, 1983
 
 
Rong bao zhai hua pu. Dong wu qin niao bu fen / Huang Zhou hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai]
荣寳斋畫谱. 动物禽鸟部分 / 黄冑绘 ; [编辑出版荣宝斋]
by Huang, Zhou
黄冑
Beijing : Rong bao zhai chu ban she, 1985
北京 : 荣宝斋出版社, 1985
 
 
Huang Zhou
黃冑
by Huang, Zhou
黃冑
Ha'erbin : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1979
哈尓滨: 黑龙江人民出版社 : 黑龙江省新華書店发行, 1979
 
 
Huang Zhou su xie
黃冑速写
by Huang, Zhou
黄冑
Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa shing, 1978
北京 : 人民美術出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1978
 
 
Huang Zhou xin zuo xuan
黃冑新作选
by Huang, Zhou
黃冑
Shijiazhuang shi : Hebei ren min chu ban she : Hebei sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
石家庄市: 河北人民出版社: 河北省新華書店发行, 1981
 
 
Keshiga'er su xie / Huang Zhou ; [Xinjiang ren min chu ban she bian ji]
喀什噶尔速写 / 黄冑 ; [新疆人民出版社编辑]
by Huang, Zhou
黄冑
[Wulumuqi shi] : Xinjiang ren min chu ban she : Xinjiang xin hua shu dian fa xing, 1981
[乌魯木齐市] : 新疆人民出版社 : 新疆新華書店发行, 1981
 
 
Bai lü tu
百驢圖
by Huang, Zhou
黃冑
Shijiazhuang : Hebei ren min chu ban she, 1981
石家莊 : 河北人民出版社, 1981
 
 
Qun lü tu juan [art reproduction]
群驴图卷 [art reproduction]
by Huang, Zhou
黃冑
Jinan : Qi lu shu she, 1980
济南 : 齐鲁书社, 1980
BookBook [art reproduction]
 
 
Bai lü tu / Huang Zhou zuo
百图 / 黃冑作
by Huang, Zhou
黃冑
[Nanjing] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1980-
[南京] : 江苏人民出版社: 江苏省新华书店发行, 1980-
 
 
Huang Zhou su xie
黄胄速写
by Huang, Zhou
黄胄
[Beijing] : Ren min mei shu chu ban she, 1978
[北京] : 人民美術出版社, 1978
 
 
Ren wu bu fen / Huang Zhou hui ; [bian ji Rong bao zhai]
人物部份 / 黄冑绘 ; [ 编辑榮宝斋]
by Huang, Zhou
黄冑
[Peking] : Rong bao zhai, 1989
[Peking] : 榮宝斋, 1989
 
 
Zai ge xing / Huang Zhou ; [Xinjiang ren min chu ban she bian ji chu ban]
載歌行/ 黄冑;[新疆人民出版社编辑出版]
by Huang, Zhou
黄冑
[Urumchi] : Xinjiang ren min chu ban she : Xinjiang xin hua shu dian fa xing, 1982
[Urumchi] : 新疆人民出版社: 新疆新华书店发行, 1982
 
 
Huang Zhou
黃冑
by Huang, Zhou
黃冑
[Suzhou] : Gu wu xuan chu ban she, 1997
[蘇州] : 古吳軒出版社, 1997
 
 
Huang Zhou mao bi su xie
黄冑毛笔速写
by Huang, Zhou
黄冑
Shijiazhuang Shi : Hebei mei shu chu ban she : Fa xing Hebei Sheng xin hua shu dian, 1983
石家庄市 : 河北美术出版社 : 发行河北省新华书店, 1983
 
 
Zhongguo yi jian shu : bai wei zhu ming xue zhe guo shi lun heng = Point of view / Feng huang zhou kan bian
中国意见书 : 百位著名学者国是论衡 = Point of view / 凤凰周刊编
Beijing Shi : Zhongguo fa zhan chu ban she, 2011
北京市 : 中国发展出版社, 2011
 
 
Chi ye / Lu Yi ; [xiu xiang Huang Zhou ; cha tu Wang Huaiqi]
赤夜/ 路一; [绣像黃冑;插图王怀琪]
by Lu, Yi
路一
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京: 人民文学出版社: 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Liuqiu guo zhi lüe / Zhou Huang zhu ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji
琉球國志略 / 周煌著 ; 臺灣銀行經濟硏究室編輯
by Zhou, Huang, 1785
周煌, 1785
Taibei : Taiwan yin hang, Zhonghua shu ju jing shou, Minguo 60 [1971]
臺北 : 臺灣銀行, 中華書局經售, 民國60 [1971]
 
 
Liuqiu guo zhi lue : [16 juan] / Chou Huang chuan
琉球國志略 : [16卷] / 周煌撰
by Zhou, Huang, -1785
周煌, -1785
Taibei : Hua wen shu ju, Min guo 57 [1968]
台北 : 華文書局, 民國57 [1968]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.