National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 54 Results for author:"Huang, Zongxi, 1610-1695"
Sort by:
 
 
Ming wen shou du : [62-maki / Kō Sōgi hen ; Yoshikawa Kōjirō, Tsuru Haruo kaidai ; Matsumura Kō mokuroku hensan]
明文授讀 : [62卷 / 黄宗羲編 ; 吉川幸次郎, 都留春雄解題 ; 松村昂目錄編纂]
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黄宗羲, 1610-1695
Tōkyō : Kyūko Shoin, Shōwa 47-48 [1972-1973]
東京 : 汲古書院, 昭和47-48 [1972-1973]
 
 
Ci xing shi mo / Huang Zongxi ; Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin
賜姓始末 / 黃宗羲 ; 臺灣銀行經濟硏究室編印
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Taibei shi : Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi, Minguo 47 [1958]
臺北市 : 臺灣銀行經濟硏究室, 民國47 [1958]
 
 
Song Yuan xue an / (Qing) Huang Zongxi zhu ; Huang Baijia ji ; Quan Zuwang xiu ding ; Wang Zicai ... [et al.] jiao ding
宋元學案 / (淸) 黄宗羲著 ; 黄百家輯 ; 全祖望修定 ; 王梓材 ... [et al.] 校訂
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黄宗羲, 1610-1695
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1929
上海 : 商務印書館, 1929
 
 
Ming ru xue an : [62 juan] / Huang Zongxi zhuan
明儒學案 : [62卷] / 黄宗羲撰
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黄宗羲, 1610-1695
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1931?
上海 : 商務印書館, 1931?
 
 
Huang Zongxi quan ji / Shen Shanhong zhu bian ; Wu Guang zhi xing zhu bian
黃宗羲全集 / 沈善洪主編 ; 吳光執行主編
Uniform title: Works. 2005
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 2005
杭州: 浙江古籍出版社, 2005
 
 
Nanlei wen an : fu wai ji, wu hui ji, zhuan zhang ji, shi li, Xue ji chu gao / [Huang Zongxi zhu]
南雷文案 : 附外集, 吾悔集, 撰枚集, 詩曆, 學箕初稿 / [黃宗羲著]
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Song Yuan xue an : [100 juan / Huang Zongxi yuan ben ; Huang Baijia zuan ji ; Quan Zuwang xiu ding
宋元學案 : [100卷 / 黄宗羲原本 ; 黄百家纂輯 ; 全祖望修定
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黄宗羲, 1610-1695
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Nanlei wen ding : qian ji [11 juan], hou ji [4 juan], san ji [3 juan] / Huang Zongxi zhuan
南雷文定 : 前集 [11卷], 後集 [4卷], 三集 [3卷] / 黄宗羲撰
by Huang, Zongxi, 1610-1695
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 54 [1965]
臺北市: 臺灣商務印書館, 民國54 [1965]
 
 
Hai wai tong ku ji / Huang Zongxi zhu ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji
海外慟哭記 / 黄宗羲著 ; 臺灣銀行經濟研究室編輯
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黄宗羲, 1610-1695
Taibei : Taiwan yin hang, Minguo 51 [1962]
臺北 : 臺灣銀行, 民國51 [1962]
 
 
Li dai jia zi kao / Huang Zongxi zhu. [Yi nian biao / Wang Yuezhen xue. San guo ji nian biao / Zhou Jiayou zhuan]
歷代甲子考 / 黃宗羲著. [疑年表 /汪曰楨學. 三國紀年表 /周嘉猷撰]
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Nan lei wen ding : qian ji, hou ji, san ji, fu lu / Huang Zongxi zhuan
南雷文定 : 前集,後集,三集,附錄/ 黄宗羲撰
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黄宗羲, 1610-1695
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Ming ru xue an : 62 juan / Huang Zongxi zhuan
明儒學案 : 62卷 / 黄宗羲撰
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黄宗羲, 1610-1695
[China : s.n.], Guangxu 14 [1888]
[China : s.n.], 光緖14 [1888]
 
 
Myŏngi taebang nok / Hwang Chong-hŭi chŏ ; Chŏn Hae-jong yŏk
明夷待訪錄 / 黄宗羲著 ; 全海宗譯
Uniform title: Ming i tai fang lu. Korean
明夷待訪錄. Korean
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黄宗羲, 1610-1695
Sŏul : Samsŏng Misul Munhwa Chaedan, 1989
서울 : 三星美術文化財團, 1989
 
 
Nanlei wen ding : [qian ji 11 juan : hou ji 4 juan : san ji 3 juan : fu lu / Huang Zongxi zhuan
南雷文定 : [前集11卷 : 後集4卷 : 三集3卷 : 附錄 / 黄宗羲撰
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黄宗羲, 1610-1695
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Huang Zongxi quan ji
黃宗羲全集
Uniform title: Works. 1985
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1985-
杭州: 浙江古籍出版社: 浙江省新華書店發行, 1985-
 
 
Ming ru xue an / Huang Zongxi shu
明儒學案 / 黃宗羲述
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Shanghai : Zhonghua shu ju, [1936]
上海 : 中華書局, [1936]
 
 
Ming yi dai fang lu / [(Qing) Huang Zongxi zhuan] . Guo chao Han xue shi cheng ji / [(Qing) Jiang Fan ji]
明夷待訪錄 / [黄宗羲撰]. 國朝漢學師承記 / [江藩辑]
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黄宗羲, 1610-1695
Taipei Shi: Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣中華書局, 民國55 [1966]
 
 
Ming ru xue an / Huang Zongxi zhu ; Shen Zhiying dian jiao
明儒學案 / 黃宗羲著 ; 沈芝盈點校
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中華書局 : 新華書店北京发行所发行, 1985
 
 
Tai cun lu ji bian / Huang Zongxi zhuan
汰存錄紀辨 / 黄宗羲撰
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黄宗羲, 1610-1695
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Yi xue xiang shu lun / [Huang Zongxi zhuan]
易學象數論 / [黄宗羲撰]
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黄宗羲, 1610-1695
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.