National Library of Australia

Showing 1 - 8 of 8 Results for author:"Huang, Jianhui"
Sort by:
 
 
Ming Qing Shanxi shang ren yan jiu = Mingqing Shanxi shangren yanjiu / Huang Jianhui zhu
明清山西商人硏究 = Mingqing Shanxi shangren yanjiu / 黄鉴晖著
by Huang, Jianhui
黄鉴晖
Taiyuan Shi : Shanxi jing ji chu ban she, 2002
太原市 : 山西经济出版社, 2002
 
 
Zhongguo yin hang ye shi = Yinhang / Huang Jianhui zhu
中国银行业史 = Yinhang / 黄鉴晖著
by Huang, Jianhui
黄鉴晖
Taiyuan shi : Shanxi jing ji chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1994
太原市 : 山西经济出版社 : 发行者新华书店北京发行所, 1994
 
 
Shanxi piao hao shi = Shanxi piaohaoshi / Huang Jianhui zhu
山西票号史 = Shanxi piaohaoshi / 黃鉴晖著
by Huang, Jianhui
黃鉴晖
Taiyuan Shi : Shanxi jing ji chu ban she, 2002
太原市 : 山西经济出版社, 2002
 
 
Zhongguo qian zhuang shi = Zhongguoqianzhuangshi / Huang Jianhui zhu
中国钱庄史 = Zhongguoqianzhuangshi / 黄鉴晖著
by Huang, Jianhui
黄鉴晖
Taiyuan Shi : Shanxi jing ji chu ban she, 2005
太原市 : 山西经济出版社, 2005
 
 
Shanxi piao hao shi / Huang Jianhui zhu
山西票號史 / 黄鉴晖著
by Huang, Jianhui
黄鉴晖
Taiyuan Shi : Shanxi jing ji chu ban she, 1992
太原市 : 山西经济出版社, 1992
 
 
Jin dai si fa shi : yi Deyizhi de fa zhan wei guan cha zhong dian / Franz Wieacker zhu ; Chen Ai'e, Huang Jianhui he yi
近代私法史 : 以德意志的發展為觀察重點 / Franz Wieacker 著 ; 陳愛娥, 黃建輝合譯
Uniform title: Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. Chinese
by Wieacker, Franz, 1908-1994
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2005
台北市 : 五南圖書出版股份有限公司, 2005
 
 
Jin you ri ji / Li Sui. Tong zhou zhong gao ; Shanxi piao shang cheng bai ji / Li Hongling zhu ; Huang Jianhui jiao zhu [er shu]
晋游日记 / 李燧. 同舟忠告 ; 山西票商成败记 / 李宏齡著 ; 黄鉴晖校注 [二书]
by Li, Sui, 18th/19th century
李燧, 18th/19th century
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
太原 : 山西人民出版社 : 山西省新華書店发行, 1989
 
 
Shanxi piao hao shi liao / bian zhe Zhongguo ren min yin hang Shanxi Sheng fen hang, Shanxi cai jing xue yuan "Shanxi piao hao shi liao" bian xie zu, Huang Jianhui
山西票号史料 / 编者中囯人民银行山西省分行, 山西财经学院《山西票号史料》编写组, 黃鉴暉
Taiyuan Shi : Shanxi jing ji chu ban she, 2002
太原市 : 山西经济出版社, 2002
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.