National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 13 of 13 Results for author:"Huang, Pilie, 1763-1825"
Sort by:
 
 
Shi li ju cang shu ti ba ji / Huang Pilie zhu ; Pan Zuyin ji ; Zhou Shaochuan dian jiao
士礼居藏书题跋记 / 黄丕烈著 ; 潘祖荫辑 ; 周少川点校
by Huang, Pilie, 1763-1825
黄丕烈, 1763-1825
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 书目文献出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Bai Song yi chan shu lu. Wei shu di xing zhi jiao lu. Han shi jing kao yi bu zheng / bian zhuan Qu Zhongrong deng
百宋一廛書錄. 魏書地形志校錄. 漢石經考異補正 / 编撰瞿中溶等
by Huang, Pilie, 1763-1825
黄丕烈, 1763-1825
Beijing : Wen wu chu ban she, 1992
北京 : 文物出版社, 1992
 
 
Shi li ju cang shu ti ba ji xu / Huang Pilie zhuan
士禮居藏書題跋記續 / 黄丕烈撰
by Huang, Pilie, 1763-1825
黄丕烈, 1763-1825
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Shi li ju Huang shi cong shu : 22 zhong / Huang Pilie ji
士禮居黃氏叢書 : 22種 / 黃丕烈輯
by Huang, Pilie, 1763-1825
黃丕烈, 1763-1825
Wu Xian : Shi li ju, Daoguang 1 [1821]
吳縣 : 士禮居, 道光1 [1821]
 
 
Shi li ju cang shu ti ba ji xu : [shang xia juan] / Huang Pilie zhuan
士禮居藏書題跋記續 : [上下卷] / 黄丕烈撰
by Huang, Pilie, 1763-1825
黃丕烈, 1763-1825
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Huang Gu yi shu / [Huang Pilie, Gu Guangqi zhu ; Wang Dalong ji]
黃顧遺書 / [黃丕烈, 顧廣圻著 ; 王大隆輯]
by Huang, Pilie, 1763-1825
黃丕烈, 1763-1825
[China : Xiushui Wang shi Xue li zhai, Minguo 29 i.e. 1940]
[China : 秀水王氏學禮齋, 民國29 i.e. 1940]
 
 
Yi li : [17 juan] ; fu jiao lu / Zheng xuan zhu ; Huang Pilie jiao
儀禮 : [17卷] ; 附校錄 / 鄭玄注 ; 黃丕烈校
by Zheng, Xuan, 127-200
鄭玄, 127-200
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Song ban shu kao lu / Huang Pilie, Wang Guowei deng zhuan
宋版書考錄 / 黄丕烈, 王國維等撰
Beijing Shi : Beijing tu shu guan chu ban she, 2003
北京市 : 北京圖書舘出版社, 2003
 
 
Sun shi ci tang shu mu / Sun Xingyan zhuan. [Bai Song yi chan fu / Gu Guangqi zhuan ; Huang Pilie zhu]
孫氏祠堂書目 / 孫星衍撰.[百宋一廛賦 / 顧廣圻撰;黄丕烈注]
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Huang Pilie ji qi "Bai Song yi chan fu zhu" yan jiu / Zhao Feipeng zhu
黃丕烈及其《百宋一廛賦注》研究 / 趙飛鵬著
by Zhao, Feipeng
趙飛鵬
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua mu lan wen hua gong zuo fang, 2005
台北縣永和市 : 花木蘭文化工作坊, 2005
 
 
Shu mu lei bian. 72
書目類編. 72
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 成文出版社, 民國67 [1978]
 
 
Jiu jing san zhuan yan ge li / Yue Ke zhuan. Sui chu tang shu mu / You Mou zhuan. Bai Song yi chan fu zhu / Gu Guangji zhuan ; Huang Pilie zhu. Zheng ke Tang Song mi ben shu mu...
九經三傅沿革例/ 岳珂撰. 遂初堂書目/尤袤撰.百宋一廛賦注/顧廣圻撰;黃丕烈注.徵刻唐宋袐本書目/黃虞稷,周在浚撰.澹生堂藏書約/祁承㸁撰.流通古書約/曹溶撰.藏書紀要/孫從添撰
by Yue, Ke, 1183-1234
岳珂, 1183-1234
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 57 [1968]
台北市 : 廣文書局, 民國57 [1968]
 
 
Cang shu ji shi shi deng wu zhong
藏書紀事詩等五種
Taibei : Shi jie shu ju, min guo 50 [1961]
臺北 : 世界書局, 民國50 [1961]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.