National Library of Australia

Showing 1 - 18 of 18 Results for author:"Huang, Yuanshen"
Sort by:
 
 
Aodaliya wen xue lun = A unique literature : a critical view of Australian literary works / Huang Yuanshen zhu
澳大利亚文学论 = A unique literature : a critical view of Australian literary works / 黄源深著
by Huang, Yuanshen
黄源深
Chongqing : Chongqing chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995
重庆 : 重庆出版社 : 新华书店经销, 1995
 
 
Aodaliya wen xue ming zhu bian lan = A Guide to the masterpieces in Australian literature / Huang Yuanshen, Bai Jingyuan
澳大利亞文學名著便覽 = A Guide to the masterpieces in Australian literature / 黄源深, 白静远
by Huang, Yuanshen
黄源深
Shanghai : Shanghai wai yu jiao yu chu ban she, 2006
上海 : 上海外語敎育出版社, 2006
 
 
Aodaliya wen xue ming zhu bian lan [electronic resource] / Huang Yuanshen, Bai Jingyuan [bian zhu]
澳大利亚文学名著便览 [electronic resource] / 黄源深, 白静远[编著]
by Huang, Yuanshen
黄源深
Shanghai : Shanghai wai yu jiao yu chu ban she, 2006
上海 : 上海外语教育出版社, 2006
BookBook, OnlineOnline
 
 
Aodaliya wen xue shi = A History of Australian literature / Huang Yuanshen zhu
澳大利亚文学史 = A History of Australian literature / 黄源深著
by Huang, Yuanshen
黄源深
Shanghai : Shanghai wai yu jiao yu chu ban she, 1997
上海 : 上海外语教育出版社, 1997
 
 
Aodaliya wen xue shi : xiu ding ban = A history of Australian literature / Huang Yuanshen zhu
澳大利亚文学史 : 修订版 = A history of Australian literature / 黄源深著
by Huang, Yuanshen
黄源深
Shanghai : Shanghai wai yu jiao yu chu ban she, 2014
上海 : 上海外语教育出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Aodaliya wen xue shi = The history of Australian literature / Huang Yuanshen zhu
澳大利亚文学史 = The history of Australian literature / 黄源深著
by Huang, Yuanshen
黄源深
New York : toExcel, 1999
 
 
Shi jue, gan wu = Perspectives and perceptions / Huang Yuanshen zhu
视觉・感悟 = Perspectives and perceptions / 黄源深著
by Huang, Yuanshen
黄源深
Shanghai : Shanghai wai yu jiao yu chu ban she, 2010
上海 : 上海外语教育出版社, 2010
 
 
Aodaliya wen xue ping jie / Huang Yuanshen
澳大利亞文学评介 / 黃源深
by Huang, Yuanshen
黄源深
[Shanghai? : s.n., 1988 or 1989]
 
 
Cong gu li zhong zou xiang shi jie : Aodaliya wen hua jian lun / Huang Yuanshen, Chen Hong zhu
从孤立中走向世界 : 澳大利亚文化简论 / 黃源深, 陈弘著
by Huang, Yuanshen
黃源深
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1993
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1993
 
 
Dang dai Aodaliya she hui / Huang Yuanshen, Chen Hong zhu
当代澳大利亚社会 / 黃源深, 陈弘著
by Huang, Yuanshen
黃源深
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 1991
上海 : 华东师范大学出版社, 1991
 
 
Aodaliya wen xue jian shi = A concise history of Australian literature / Huang Yuanshen, Peng Qinglong zhu
澳大利亚文学简史 = A concise history of Australian literature / 黄源深, 彭青龙著
by Huang, Yuanshen
黄源深
Shanghai : Shanghai wai yu jiao yu chu ban she, 2006
上海 : 上海外语教育出版社, 2006
 
 
Wo de guang hui sheng ya / [Ao] Maiersi Fulankelin zhu ; Huang Yuanshen yi
我的光辉生涯 / [澳] 迈尔斯・弗兰克林著 ; 黄源深译
Uniform title: My brilliant career. Chinese
by Franklin, Miles, 1879-1954
Shanghai Shi : Shanghai yi wen chu ban she, 2007
上海市 : 上海译文出版社, 2007
 
 
Qian tan = Shallows / Dimu Wendun zhu ; Huang Yuanshen yi
浅滩 = Shallows / 蒂姆・温顿著 ; 黄源深译
Uniform title: Shallows. Chinese
by Winton, Tim, 1960-
Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she, 2010
上海 : 上海译文出版社, 2010
 
 
Aodaliya wen xue xuan du = An anthology of Australian literature / Huang Yuanshen bian
澳大利亚文学选读 = An anthology of Australian literature / 黄源深编
Shanghai : Shanghai wai yu jiao yu chu ban she, 1997
上海 : 上海外语教育出版社, 1997
 
 
Selected readings in Australian literature = Ao-ta-li-ya wen xue zuo p`in xuan du / Huang yuan-shen pien
Selected readings in Australian literature = 澳大利亚文学作品选读 / 黄源深编
Ch`ang-sha shih : Hu-nan chiao yu ch`u pan she, 1986
 
 
Qing sui wo tong you Aozhou = Travel in Australia / Wang Xiaoyu, Huang Yuanshen
请随我同游澳洲 = Travel in Australia / 王晓玉, 黄源深
by Wang, Xiaoyu, 1944-
王晓玉, 1944-
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she, 1988
上海 : 上海文化出版社, 1988
 
 
Wo neng tiao guo shui wa / Ailun Maxie'er zhu ; Huang Yuanshen, Chen Shilong yi
我能跳过水洼 / 艾伦.马歇尔著 ; 黄源深, 陈士龙译
Uniform title: I can jump puddles. Chinese
by Marshall, Alan, 1902-1984
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 2004
北京 : 人民文学出版社, 2004
 
 
Du tui qi shou / Ailun Maxie'er zhu ; Huang Yuanshen, Chen shilong yi
独腿骑手 / 艾伦.马歇尔著 ; 黄源深, 陈世龙译
Uniform title: I can jump puddles. Chinese
by Marshall, Alan, 1902-1984
[Nanjing shi] : Jiangsu shao nian er tong chu ban she, 1985
[南京市] : 江苏少年儿童出版社, 1985
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.