National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 36 Results for author:"Hubei Sheng (China)"
Sort by:
 
 
Hubei sheng di tu [cartographic material] / Hubei sheng ce hui ju bian zhi
湖北省地图 [cartographic material] / 湖北省测绘局编制
by Hubei Sheng (China) Ce hui ju
Hubei Sheng (China) 测绘局
Beijing : Zhongguo di tu chu ban she, 1987
北京 : 中国地图出版社, 1987
 
 
Hubei sheng di tu [cartographic material] / Hubei Sheng ce hui ju bian zhi
湖北省地图 [cartographic material] / 湖北省测绘局编制
by Hubei Sheng (China). Ce hui ju
湖北省 (China). 测绘局
[Beijing] : Zhongguo di tu chu ban she, 1998
[北京] : 中囯地图出版社, 1998
 
 
Hubei xian zheng gai kuang : (Minguo 23 nian) / Hubei sheng zheng fu min zheng ting bian
湖北縣政概況 : (民國二十三年) / 湖北省政府民政廳编
by Shi, Shuyi, 1878-
施淑仪, 1878-
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1993?]
[臺北縣永和市] : 文海出版社, [1993?]
 
 
Hubei xiang zhen gai kuang / Hubei sheng tong ji ju bian
湖北乡镇概况 / 湖北省统计局编
[Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she, 1988
[Peking]: 中国统计出版社, 1988
 
 
Hubei Zhong cao yao zhi / Hubei sheng wei sheng ju bian
湖北中草药志/ 湖北省卫生局编
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
[武汉市]: 湖北人民出版社: 湖北省新華書店发行, 1982
 
 
Hubei tong ji nian jian / Hubei sheng tong ji ju bian
湖北统计年鉴 / 湖北省统计局编
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she
北京 : 中国统计出版社
 
 
Hubei nong cun tong ji nian jian
湖北农村统计年鉴
[Bejing] : Zhongguo tong ji chu ban she
[北京] : 中国统计出版社
 
 
Wan shi mi chuan wai ke xin fa / Wan Quan (Mizhai) zhu ; Luotian xian wei sheng ju jiao zhu
万氏秘传外科心法/ 万全(密斋)著;罗田县卫生局校注
by Wan, Quan, approximately 1488-approximately 1578
万全, approximately 1488-approximately 1578
[Hupeh] : Hubei ke xue ji shu chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[Hupeh] : 湖北科学技术出版社: 湖北省新華書店发行, 1984
 
 
Wan shi fu ren ke / Wan Quan (Mizhai) zhu ; Luotian xian wei sheng ju jiao zhu
万氏妇人科/ 万全(密斋)著;罗田县卫生局校注
by Wan, Quan, approximately 1488-approximately 1578
万全, approximately 1488-approximately1578
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[武漢市]: 湖北人民出版社: 湖北省新華書店发行, 1983
 
 
Chongyang xian zhi / Chongyang xian zhi bian zuan wei yuan hui
崇阳县志 / 崇阳县志编纂委员会
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 1991
武昌 : 武汉大学出版社, 1991
 
 
Hubei sheng ji hua jiao yu shi shi gai kuang
湖北省計劃敎育實施槪况
[Enshi] : Hubei sheng zheng fu, [Minguo 32 i.e. 1943]
[恩施] : 湖北省政府, [民國32 i.e. 1943]
 
 
Shi dai jing shen zhi hua : Hubei sheng di er ci wu jiang si mei san re ai xian jin ji ti xian jin ge ren dian xing cai liao xuan bian / [Hubei ren min chu ban she bian ji]
时代精神之花 : 湖北省第二次五讲四美三热爱先进集体先进个人典型材料选编 / [湖北人民出版社编辑]
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[武汉市] : 湖北人民出版社 : 湖北省新華書店发行, 1984
 
 
Zhongguo gong chan dang Hubei Sheng Luotian Xian zu zhi shi zi liao, 1921-1987 / Zhong gong Luotian Xian wei zu zhi bu, Zhong gong Luotian Xian wei dang shi ban gong shi,...
中囯共产党湖北省罗田县组织史资料, 1921-1987 / 中共罗田县委组织部, 中共罗田县委党史办公室, 罗田县档案局(馆)编
[Wuhan] : Hubei ren min chu ban she, 1993
[武汉] : 湖北人民出版社, 1993
 
 
Hubei Zhong cao yao zhi = [Records of traditional Chinese medicinal plants in Hupei] / Hubei sheng ge ming wei yuan hui wei sheng ju bian
湖北中草药志 = [Records of traditional Chinese medicinal plants in Hupei] / 湖北省革命委员会卫生局编
by Hubeu Sheng (China). Ge ming wei yuan hui. Wei sheng ju
Hubei Sheng (China). 革命委员会. 卫生局
[Hankou] : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1978-
[汉口] : 湖北人民出版社 : 湖北省新华書店发行, 1978-
 
 
Hubei Sheng di wu ci ren kou pu cha ji qi hui zong zi liao / Hubei Sheng tong ji ju bian
湖北省第五次人口普查机器汇总资料 / 湖北省统计局编
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 2002
北京 : 中国统计出版社, 2002
 
 
Min feng = Minfeng
民风 = Minfeng
Uniform title: Min feng (Wuhan Shi, China)
民风 (Wuhan Shi, China)
Wuhan Shi : Min feng za zhi she
武汉市 : 民风杂志社
 
 
Hubei sheng qing / Hubei Sheng tong ji ju bian
湖北省情 / 湖北省统计局编
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she, 1987
[武汉市] : 湖北人民出版社, 1987
 
 
Min feng = Minfeng
民风 = Minfeng
Wuhan : Min feng za zhi she, 2001-
武汉 : 民风杂志社
 
 
Qian jin zhong de Hubei / Hubei Sheng tong ji ju bian
前进中的湖北 / 湖北省统计局编
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she : Hubei Sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[武汉市] : 湖北人民出版社 : 湖北省新華書店发行, 1984
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.