National Library of Australia

Showing 21 - 40 of 46 Results for author:"Japan. Tokkyochō"
Sort by:
 
 
Tokkyo kara mita yōki hōsō bunʾya no kankyō gijutsu no genjō to kongo no kadai : Heisei 11-nendo tokkyo shutsugan gijutsu dōkō chōsa bunseki hōkokusho
特許から見た容器包装分野の環境技術の現状と今後の課題 : 平成 11年度特許出願技術動向調查分析報告書
[Tokyo] : Tokkyochō, Heisei 12 [2000]
[Tokyo] : 特許庁, 平成 12 [2000]
 
 
Shinpan no tetsuzuki : Heisei 12-nendo
審判の手続 : 平成 12年度
[Tokyo] : Tokkyochō, [2000?]
[Tokyo] : 特許庁, [2000?]
 
 
Shutsugan keitōzu. Richūmu niji denchi / Tokkyochō hen
出願系統図. リチウム二次電池 / 特許庁編
Tōkyō : Hatsumei Kyōkai, Heisei 12 [2000]
東京 : 発明協会, 平成 12 [2000]
 
 
Gijutsu kaihatsu wa tokkyo jōhō kara : tokkyo jōhō riyō no tebikisho = Patent information guide book
技術開発は特許情報から : 特許情報利用の手引書 = Patent information guide book
Tōkyō : Tokkyochō, [1987?]
東京 : 特許庁, [1987?]
 
 
Shutsugan no tetsuzuki : Heisei 12-nendo
出願の手続 : 平成 12年度
[Tokyo] : Tokkyochō, [2000?]
[Tokyo] : 特許庁, [2000?]
 
 
IPC kōshūkai tekisuto : IPC dai 7-han / Tokkyochō
IPC講習会テキスト : IPC第7版 / 特許庁
[Tōkyō] : Tokkyochō, Heisei 12 [2000]
[東京] : 特許庁, 平成12 [2000]
 
 
Tokkyo kara mita shokuryō anzen hoshō no kenshō
特許から見た食料安全保障の検証
[Tokyo] : Tokkyochō, Heisei 12 [2000]
[Tokyo] : 特許庁, 平成 12 [2000]
 
 
Kojin ninshō o chūshin to shita jōhō sekyuriti
個人認証を中心とした情報セキュリティ
[Tokyo] : Tokkyochō, Heisei 12 [2000]
[Tokyo] : 特許庁, 平成 12 [2000]
 
 
Shutsugan keitōzu : hikari disukusu no sābo kikō / Tokkyochō hen
出願系統図 : 光ディスクスのサ-ボ機構 / 特許庁編
Tōkyō : Hatsumei Kyōkai, Heisei 10 [1998]
東京 : 発明協会, 平成 10 [1998]
 
 
IPC kōshūkai tekisuto : IPC dai 7-han = International patent classification. kikaihen / Tokkyochō
IPC講習会テキスト : IPC第7版 = International patent classification. 機械編 / 特許庁
[Tōkyō] : Tokkyochō, Heisei 12 [2000]
[東京] : 特許庁, 平成12 [2000]
 
 
Shutsugan keitōzu : orefin jūgō shokubai no hensen / Tokkyochō hen
出願系統図 : オレフィン重合触媒の変遷 / 特許庁編
Tōkyō : Hatsumei Kyōkai, Heisei 7 [1995]
東京 : 発明協会, 平成 7 [1995]
 
 
Dezain kaihatsu, kanri to ishō tōroku seido
デザイン開発・管理と意匠登錄制度
[Tokyo] : Tokkyochō, [2000]
[Tokyo] : 特許庁, [2000]
 
 
Kore de wakaru jinkō chinō : motto tsukaō motto ikasō konna gijutsu
これでわかる人工知能 : もっと使おうもっと活かそうこんな技術
Tōkyō : Tokkyochō, 2001
東京 : 特許庁, 2001
BookBook [text, volume]
 
 
"Daigaku ni okeru chiteki zaisanken kenkyū purojekuto kenkyū" hōkokusho : daigaku ni okeru kōgyō shoyūken hogo no shinten to gijutsu iten ni kakawaru...
「大学における知的財産権研究プロジェクト研究」報告書 : 大学における工業所有権保護の進展と技術移転に関わる新たな課題 : 平成 12年度特許庁委託研究事業
[Tokyo] : Ritsumeikan Daigaku, Heisei 13 [2001]
[Tokyo] : 立命館大学, 平成 13 [2001]
 
 
[Tokyo] : Bunrui Kanrishitsu, Showa 57 [1982]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.