National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 66 Results for author:"Ji, Xianlin"
Sort by:
 
 
Fu de yong jiu de hui / [Ji Xianlin.]
赋得永久的悔 / [季羡林.]
by Ji Xianlin
季羡林
Beijing : Hua yi chu ban she, 2008
北京 : 华艺出版社, 2008
 
 
San shi nian he dong, san shi nian he xi / Ji Xianlin
三十年河东, 三十年河西 / 季羡林
Uniform title: Essays. Selections
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Hua yi chu ban she, 2008
北京 : 華兿出版社, 2008
 
 
Dao, nian, yi : ling yi zhong hui yi lu / [zuo zhe Ji Xianlin]
悼, 念, 忆 : 另一种回忆录 / [作者季羡林]
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Hua yi chu ban she, 2008
北京 : 华艺出版社, 2008
 
 
Tianzhu xin ying / Ji Xianlin
天竺心影 / 季羨林
by Ji, Xianlin
季羨林
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1980
天津市 : 百花文艺出版社 : 天津市新华書店发行, 1980
 
 
Tan guo xue / [Ji Xianlin zhu]
谈国学 / [季羡林著]
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Hua yi chu ban she, 2008
北京 : 华艺出版社, 2008
 
 
Ji Xianlin shuo guo xue / Ji Xianlin zhu ; Ji Xianlin yan jiu suo bian
季羡林说国学 / 季羡林著 ; 季羡林研究所编
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing Shi : Zhongguo shu dian, 2007
北京市 : 中國書店, 2007
 
 
Fo jiao yu Zhong Yin wen hua jiao liu / zhu zhe Ji Xianlin
佛教与中印文化交流 / 著者季羨林
by Ji, Xianlin
季羨林
Nanchang shi : Jiangxi ren min chu ban she : Jiangxi sheng xin hua shu dian jing xiao, 1990
南昌市 : 江西人民出版社 : 江西省新华书店经销, 1990
 
 
Ji Xianlin liu De hui yi lu / Ji Xianlin zhu
季羨林留德回憶錄 / 季羨林著
by Ji, Xianlin
季羨林
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 1993
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 1993
 
 
Zhong Yin wen hua jiao liu shi / Ji Xianlin zhu ; zu bian Zhongguo wen hua shu yuan, Dong fang ying shi ji tuan dong fang wen hua yan jiu zhong xin
中印文化交流史 / 季羡林著 ; 组编中国文化书院, 东方影视集团东方文化硏究中心
by Ji, Xianlin
季羡林
[Peking] : Xin hua chu ban she, 1991
[Peking] : 新华出版社, 1991
 
 
Zhong Yin wen hua guan xi shi lun cong / Ji Xianlin zhu
中印文化关系史論丛 / 秊羡林著
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Ren min chu ban she, 1957
北京 : 人民出版社, 1957
 
 
Luomoyanna chu tan / Ji Xianlin zhu
罗摩衍那初探 / 季羨林著
by Ji, Xianlin
季羨林
Beijing : Wai guo wen xue chu ban she, 1979
北京 : 外国文学出版社, 1979
 
 
Xue hai fan cha : Ji Xianlin zi shu / Ji Xianlin
学海泛槎 : 季羡林自述 / 季羡林
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing Shi : Hua yi chu ban she, 2005
北京市 : 华艺出版社, 2005
 
 
Er yue lan / Ji Xianlin zhu
二月兰 / 季羡林著
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2009
北京 : 作家出版社, 2009
 
 
Jia hua quan bu shuo, zhen hua bu quan shuo : Ji Xianlin kou shu shi / Ji Xianlin kou shu ; Cai Degui zheng li
假话全不说, 真话不全说 : 季羡林口述史 / 季羡林口述 ; 蔡德贵整理
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Hong qi chu ban she, 2016
北京 : 红旗出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Niu peng za yi : Han Ying dui zhao = Random Recollections of the Cow Shed / Ji Xianlin zhu ; Ma Shang yi
牛棚杂忆 : 汉英对照 = Random Recollections of the Cow Shed / 季羡林著 ; 马尚译
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2012
北京 : 外语教学与研究出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Ji Xianlin zi xuan ji [electronic resource] / Ji Xianlin
季羡林自选集 [electronic resource] / 季羡林
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Shou du shi fan da xue chu ban she, 2009
北京 : 首都师范大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Ji Xianlin zi zhuan
季羡林自传
by Ji, Xianlin
季羡林
[Nanjing] : Jiangsu wen yi chu ban she, 1996
[南京] : 江苏文艺出版社, 1996
 
 
Ji Xianlin jiang fo jiao = Professor Ji Xianlin on buddhism / Ji Xianlin zhu
季羡林讲佛教 = Professor Ji Xianlin on buddhism / 季羡林著
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she, 2009
北京 : 中国社会出版社, 2009
 
 
Ji Xianlin xuan ji
季羨林選集
Uniform title: Works. Selections. 1980
by Ji, Xianlin
季羨林
Xianggang : Xianggang wen xue yan jiu she ; [Singapore] : Shi jie shu ju fa xing, [1980?]
香港 : 香港文學硏究社 ; [Singapore] : 世界書局發行, [1980?]
 
 
Zhong Yin wen hua jiao liu shi = A history of Sino-Indian cultural exchanges / Ji Xianlin zhu
中印文化交流史 = A history of Sino-Indian cultural exchanges / 季羡林著
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2008
北京 : 中國社会科学出版社, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.