National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 19 of 19 Results for author:"Jian, Ping"
Sort by:
 
 
Wang Zhaowen zhuan / Jian Ping zhu
王朝闻传 / 简平著
by Jian, Ping
简平
Yinchuan Shi : Ningxia ren min chu ban she, 2009
银川市 : 宁夏人民出版社, 2009
 
 
Wang Zhaowen mei shu tan / Jian Ping bian
王朝闻美术谈 / 简平编
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝闻, 1909-
Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 人民美術出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Wang Zhaowen ji / Jian Ping bian
王朝闻集 / 简平编
Uniform title: Works. Selections. 1998
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝闻, 1909-
Shijiazhuang Shi : Hebei jiao yu chu ban she, 1998
石家庄市 : 河北敎育出版社, 1998
 
 
by Tao, JianPing
Las Cruces, N.M. : New Mexico State University ; [Washington, DC : National Aeronautics and Space Administration ; Springfield, Va. : National Technical Information Service, distributor, 1998]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Hun gai tong xian tu shuo / Li Zhizao zhuan. Jian ping yi shuo / Xiong Sanba zhuan
渾蓋通憲圖說 / 李之藻撰. 簡平儀說 / 熊三拔撰
by Li, Zhizao, 1565-1630
李之藻, 1565-1630
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Gu jin lü li kao : [72 juan] / (Ming) Xing Yunlu zhuan
古今律歷考 : [72卷] / (明) 邢雲路撰
by Xing, Yunlu, jin shi 1580
邢雲路, jin shi 1580
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Singapore ; Beijing, China : World Scientific : Central Compilation and Translation Press, [2016] , ©2016
BookBook [text, volume]
 
 
by Fardoust, Shahrokh, 1949-
Washington, DC (1818 H St., N.W., Washington 20433) : International Economics Dept., World Bank, [1992]
 
 
Dao cang ben Nanhua jing / [Zhuang Zhou zhuan]. Zhuangzi bai jia ping zhu / [Gui Youguang pi dian ; Wang Xiangqi ji ping]
道藏本南華經 / [莊周撰]. 莊子百家評註 / [歸有光批點 ; 王湘綺輯評]
Uniform title: Nanhua jing
南華經
by Zhuangzi
莊子
[Taipei] : Zhongguo zi xue ming zhu ji cheng bian yin ji jin hui, Minguo 67 [1978]
[Taipei] : 中國子學名著集成編印基金會, 民国67 [1978]
 
 
by Ping, Charles J
Philadelphia : Westminster Press, [1966]
 
 
Zhongguo xue shu jia lie zhuan / Yang Yinshen bian zhu. Jin dai er shi jia ping zhuan / Wang Senran zhu. Er shi jin ren zhi / Ren jian shi she bian ji
中國學術家列傳 / 楊蔭深編著. 近代二十家評傳 / 王森然著. 二十今人志 / 人間世社編輯
by Yang, Yinshen, 1898-
楊蔭深, 1898-
Shanghai shi : Shanghai shu dian, 1996
上海市 : 上海書店, 1996
 
 
Gen zhai za shuo xu shuo ; Kan Jian ou ping / You Tong zhuan ; Li Zhaoxiang, Li Fubo zheng li
艮齋雜說續說 ;看鑑偶評 / 尤侗撰 ;李肇翔,李復波整理
Uniform title: Gen zhai za shuo
艮齋雜說
by You, Tong, 1618-1704
尤侗, 1618-1704
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1992
 
 
Zhongguo dang dai qing nian nü zuo jia ping zhuan / zhu bian Lü Qingfei ; fu zhu bian Gan Hailan, Lü Zhimin
中国当代青年女作家评传 / 主编吕晴飞 ; 副主编甘海岚, 吕智敏
[Peking] : Zhongguo fu nü chu ban she : ge di Xin hua shu dian jing xiao, 1990
[Peking] : 中国妇女出版社 : 各地新华书店经销, 1990
 
 
Jin xue cong shu. Di 2 ji / Wu Gan, Hu Yannan, Huo Xianjun zhu bian
金學叢書. 第2輯 / 吳敢, 胡衍南, 霍現俊主編
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju you xian gong si, 2015
臺北市 : 臺灣學生書局有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2016 , ©2016
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.