National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 100 Results for author:"Jian, Ju"
Sort by:
 
 
Caishi Guazhou ji / Jian Ju zhuan
采石瓜洲記 / 蹇駒撰
by Jian, Ju
蹇駒
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Caishi Guazhou bi Liang ji / Jian Ju zhuan. Xiangyang shou cheng lu / Zhao Wannian bian
采石瓜洲斃亮記/ 蹇駒撰.襄陽守城錄/趙萬年編
by Jian, Ju
蹇駒
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京 : 中華書局, 1991
 
 
Shen zhen fang gai quan ji lu (1988-2005) = Complete record of housing system reform in Shenzhen / Shenzhen Shi zhu fang he jian she ju bian zhu
深圳房改全记录 (1988-2005) = Complete record of housing system reform in Shenzhen / 深圳市住房和建设局编著
by Shenzhen Shi zhu fang he jian she ju
深圳市住房和建设局
Shenzhen Shi : [publisher not identified], [2005]
深圳市 : [publisher not identified], [2005]
BookBook [text, volume]
 
 
Luoyang xian zhi : [24 juan] / Gong Songlin zuan xiu ; Wang Jian zong xiu
洛陽縣志 : [24卷] / 龔崧林纂修 ; 汪堅總修
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 成文出版社, 民國65 [1976]
 
 
Gang zhi hai chuan jian zao gui fan : Zhonghua Renmin Gongheguo chuan bo jian yan ju (73) jiao chuan jian jian zi di 612 hao wen gong bu, zi 1973 nian 12 yue 1 ri qi shi xing /...
钢质海船建造规范 : 中华人民共和国船舶检验局 (73) 交船监检字第612号文公布, 自1973年12月1日起施行 / 中华人民共和国船舶检验局
by China. Chuan bo jian yan ju
China. 船舶检验局
Beijing : Ren min jiao tong chu ban she, 1974
北京 : 人民交通出版社, 1974
 
 
Gang zhi hai yang yu chuan jian zao gui fan, 1985 : Zhonghua Renmin Gongheguo chuan bo jian yan ju (84) chuan gui zi di 450 hao wen gong bu, zi 1985 nian 1 yue 1 ri qi shi xing...
钢质海洋渔船建造规范, 1985 : 中华人民共和国船舶检验局 (84) 船规字第450号文公布, 自 1985年 1月 1日起施行 / 中华人民共和国船舶检验局
by China. Chuan bo jian yan ju
China. 船舶检验局
[Peking] : Ren min jiao tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
[Peking] : 人民交通出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Zhongguo mang wen = Chinese braille / Guo jia ji shu jian du ju fa bu
中国盲文 = Chinese braille / 国家技朮监督局发布
by China. Guo jia ji shu jian du ju
China. 国家技朮监督局
Beijing : Zhongguo biao zhun chu ban she, 1996
北京 : 中国标准出版社, 1996
 
 
Nong cun mu gong / Shanghai Jiading jia ju chang "Nong cong mu gong" bian xie zu [xie]
农村木工 / 上海嘉定家具厂《农村木工》編写組[写]
by Shanghai Jiading jia ju chang. Nong cun mu gong bian xie zu
上海嘉定家具厂. 农村木工編写組
Shanghai : Ren min chu ban she, [1971]
上海 : 人民出版社, [1971]
 
 
Qi jin zhai cong shu : 16 juan / Li Jun zhuan ; Lu Xuan ji
奇晋齋叢書 : 16卷 / 李濬撰 ; 陸烜輯
[China] : Bing xue shan fang, Minguo yuan nian [1912]
[China] : 冰雪山房, 民國元年 [1912]
 
 
Zu guo di Nanhai zhu dao / Ju Jiwu zhu
祖國的南海諸島 / 鞠繼武著
by Ju, Jiwu
鞠繼武
Shanghai Shi : Xin zhi shi chu ban she, 1954
上海市 : 新知識出版社, 1954
 
 
Zhongguo jing ji : lu jing yu zheng ce, 1949-1999 = The path and policy of Chinese economic development, 1949-1999 / Ju Jinwen zhu
中国经济 : 路径与政策, 1949-1999 = The path and policy of Chinese economic development, 1949-1999 / 剧錦文著
by Ju, Jinwen
剧錦文
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2001
北京 : 社会科学文献出版社, 2001
 
 
Mi hang bei wei 30° : fa xian google earth mei tou lu de jing ren qiao he / Ju Jun zhu
秘航北纬30° : 发现google earth没透露的惊人巧合 / 鞠俊著
by Ju, Jun
鞠俊
Taibei Shi : Jia kui wen hua, 2013
台北市 : 佳魁文化, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo di li xue fa zhan shi / Ju Jiwu bian zhu
中国地理学发展史 / 鞠继武编著
by Ju, Jiwu
鞠継武
[Nanjing shi] : Jiangsu jiao yu chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
[南京市] : 江苏教育出版社 : 江苏省新華書店发行, 1987
 
 
Jing Hang Yunhe xun li / Ju Jiwu, Pan Fengying bian zhu
京杭运河巡礼 / 鞠继武, 潘凤英编著
by Ju, Jiwu
鞠继武
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1985
上海 : 上海教育出版社, 1985
 
 
Qian jing [electronic resource]
钱经 [electronic resource]
Uniform title: Qian jing (Online)
钱经(Online)
Xi'an : Shaanxi Sheng wu jia ju, 2004-
西安 : 陕西省物价局, 2004-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Guangxi wu jia [electronic resource]
广西物价 [electronic resource]
Uniform title: Guangxi wu jia (Online)
广西物价(Online)
Nanning : Guangxi qu wu jia ju, 1984-1998
南宁 : 广西区物价局, 1984-1998
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Guangxi shi chang yu jia ge [electronic resource]
广西市场与价格 [electronic resource]
Uniform title: Guangxi shi chang yu jia ge (Online)
广西市场与价格(Online)
Nanning : Guangxi qu wu jia ju, 1999-2003
南宁 : 广西区物价局, 1999-2003
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Beijing wu jia [electronic resource]
北京物价 [electronic resource]
Uniform title: Beijing wu jia (Online)
北京物价(Online)
Beijing : Beijing Shi wu jia ju, 1983-2003
北京 : 北京市物价局, 1983-2003
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Jia ge yu shi chang Price and market. [electronic resource] =
价格与市场 Price and market. [electronic resource] =
Uniform title: Jia ge yu shi chang (Online)
价格与市场(Online)
Xi'an : Shaanxi Sheng wu jia ju, 1986-2003
西安 : 陕西省物价局, 1986-2003
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Yi jiu liu liu nian guo ji chuan bo zai zhong xian gong yue = International Convention on Load Lines, 1966 / Zhong hua ren min gong he guo chuan bo jian yan ju yi
一九六六年国际船舶載重线公约 = International Convention on Load Lines, 1966 / 中华人民共和国船舶检验局译
Uniform title: International Convention on Load Lines, 1966. Chinese
by International Conference on Load Lines (1966 : London)
Beijing : Ren min jiao tong chu ban she, 1974
北京 : 人民交通出版社, 1974
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.