National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 32 Results for author:"Jiang, Jin"
Sort by:
 
 
Hua jing : Zhongguo hua gou tu yan jiu / Jiang Jin zhu
画境: 中国画构图研究/ 姜今著
by Jiang, Jin
Changsha : Hunan mei shu chu ban she : fa xing zhe Hunan sheng xin hua shu dian, 1982
长沙: 湖南美術出版社: 发行者湖南省新华书店, 1982
 
 
Zhongguo hua niao hua fa zhan shi = Zhongguo huaniaohua fazhanshi / Jiang Jin zhu
中国花鸟画发展史 = Zhongguo huaniaohua fazhanshi / 姜今著
by Jiang, Jin
姜今
Nanning Shi : Guangxi mei shu chu ban she, 2001
南宁市 : 广西美术出版社, 2001
 
 
Zhongguo chuan tong he diao / Lin Xidan, Jiang Jin zhu
中国传统核雕 / 林锡旦, 姜晋著
by Lin, Xidan
林锡旦
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 2007
北京 : 人民美術出版社, 2007
 
 
Yu yue da zhong [electronic resource] : Minguo Shanghai nü xing wen hua jie du / Jiang Jin deng
娱悦大众 [electronic resource] : 民国上海女性文化解读 / 姜进等
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2010
上海 : 上海辞书出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Er shi shi ji Shanghai bao kan yu le ban guang gao zi liao chang bian : 1907-1966 / zhu bian Jiang Jin
二十世纪上海报刊娱乐版广告资料长编 : 1907-1966 / 主编姜进
Shanghai Shi : Shanghai wen hua chu ban she, 2015
上海市 : 上海文化出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Nan ding ge er he shi wei ce er xiao zhuan / (ying) lai wei te (Leavitt, L.W.) zhu ; jiang jin hua yi
南丁格尔和施魏策尔小传 / (英)莱维特(Leavitt, L.W.)著 ; 姜金花译
by Lai, wei te
莱维特, L. W
Bei jing : Wai yu jiao xue he yan jiu chu ban she, 1982
北京 : 外语教学和研究出版社, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
Wei qi shou jin lian xi / Jin Jiang bian zhu ; Shen Guosun jiao
围棋手筋练习 / 金疆编著 ; 沈果孙校
by Jin, Jiang
金疆
Beijing Shi : Ren min ti yu chu ban she, 1981
北京市 : 人民体育出版社, 1981
 
 
Hu li de zhen li / Jin Jiang zhu
狐狸的真理 / 金江著
by Jin, Jiang
金江
Beijing : Zhongguo shao nian er tong chu ban she, 1979
北京 : 中国少年儿童出版社, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Qian li xun dang = Qianli xundang / Jin Jiang ; [feng mian she ji, cha tu Zhu Hui]
千里寻党 = Qianli xundang / 金江 ; [封面设计, 插图朱辉]
by Jin, Jiang
金江
Changsha Shi : Hunan shao nian er tong chu ban she, 1983
长沙市 : 湖南少年儿童出版社, 1983
 
 
Xuan Yuqisheng shi bu shuo / Jiang Bingzhang xuan shi ; Hao Shifeng ji
选玉溪生诗补说 / 姜炳璋选释 ; 郝世峰辑
by Jiang, Bingzhang, jin shi 1754
姜炳璋, jin shi 1754
Tianjin : Nan kai da xue chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1985
天津 : 南开大学出版社 : 新华书店天津发行所发行, 1985
 
 
Ming shi ji shi / Jiang Fen zhuan
明史紀事 / 蔣棻撰
by Jiang, Fen, jin shi 1637
蔣棻, jin shi 1637
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974?]
 
 
Zhongguo xian dai yu yan ji jin / [Jin Jiang bian]
中国現代寓言集锦/ [金江编]
[Nanjing] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
[南京]: 江苏人民出版社: 江苏省新華書店发行, 1982
 
 
Wu Song : Wang Litang yan chu ben : Yangzhou ping hua Wang Pai Shui hu / Jin Jiang zheng li ; [cha tu Gao Yun]
武松 : 王丽堂演出本 : 扬州评话王派水浒 / 金江整理 ; [插图高云]
Beijing : Zhongguo qu yi chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1989
北京 : 中国曲艺出版社 : 新华书店总店北京发行所经销, 1989
 
 
Yichun xian zhi : Jiangxi sheng / Jiang Weilong deng zuan xiu
宜春縣志 : 江西省 / 江為龍等纂修
Taibei Shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 78 [1989]
台北市 : 成文出版社, 民國78 [1989]
 
 
Du Zuo bu yi / Jiang Bingzhang zhuan
讀左補義 / 姜炳璋撰
Taibei Xian Yonghe zheng : Wen hai chu ban she, Minguo 57 [1968]
臺北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國 57 [1968]
 
 
Zhongguo dang dai yu yan jing pin / Jin Jiang zhu bian ; Sun Chuanze, Hu Chulei, Fu Nairuo xuan xi
中国当代寓言精品 / 金江主编 ; 孙传泽, 胡出类, 符乃若选析
Beijing : Zhong yang min zu xue yuan chu ban she, 1988
北京 : 中央民族学院出版社, 1988
 
 
Zhongguo xian dai yu yan xuan / [Jin Jin zhu bian ; Jin Jiang, Wu Guangxiao xuan bian]
中国现代寓言选 / [金近主编 ; 金江, 吴广孝选编]
[Peking] : Zhongguo shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
[Peking] : 中國少年兒童出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Xiangshan xian zhi : Zhejiang sheng / Shi Minggao xiu ; Jiang Bingzhang deng zuan
象山縣志 : 浙江省 / 史鳴臯修; 姜炳璋等纂
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
台北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.