National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 8 of 8 Results for author:"Jiang, Ming, 1957-"
Sort by:
 
 
Long qi piao yang de jian dui : Zhongguo jin dai hai jun xing shuai shi / Jiang Ming zhu
龙旗飘扬的舰队 : 中国近代海军兴衰史 / 姜鸣著
by Jiang, Ming, 1957-
姜鸣, 1957-
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2002
北京市 : 生活・读书・新知三联书店, 2002
 
 
Long qi piao yang de jian dui : Zhongguo jin dai hai jun xing shuai shi / Jiang Ming zhu
龍旗飘扬的舰队 : 中国近代海军兴衰史 / 姜鸣著
by Jiang, Ming, 1957-
姜鸣, 1957-
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2012
北京市 : 生活・讀書・新知三联书店, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Long qi piao yang de jian dui : Zhongguo jin dai hai jun xing shuai shi / Jiang Ming zhu
龙旗飘扬的舰队 : 中国近代海军兴衰史 / 姜鸣著
by Jiang, Ming, 1957-
姜鸣, 1957-
Shanghai : Shanghai jiao tong da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1991
上海 : 上海交通大学出版社: 新华书店上海发行所发行, 1991
 
 
Zhongguo jin dai hai jun shi shi bian nian (1860-1911) / Jiang Ming bian zhu
中国近代海军史事编年 (1860-1911) / 姜鸣编著
by Jiang, Ming, 1957-
姜鸣, 1957-
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2017
北京 : 生活·讀書·新知三联书店, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Qiu feng bao jian gu chen lei : wan Qing de zheng ju he ren wu xu bian / Jiang Ming zhu
秋風寶劍孤臣淚 : 晚清的政局和人物續編 / 姜鳴著
by Jiang, Ming, 1957-
姜鳴, 1957-
Xianggang : Xianggang zhong he chu ban you xian gong si, 2016
香港 : 香港中和出版有限公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Tian gong bu yu dui ku qi : wan Qing de zheng ju he ren wu / Jiang Ming zhu
天公不语对枯棋 : 晚清的政局和人物 / 姜鸣著
by Jiang, Ming, 1957-
姜鸣, 1957-
Beijing Shi : San lian shu dian, 2006
北京市 : 三联书店 2006
 
 
Shanghai tan. A la Shanghai ren : yi zhong wen hua she hui xue de guan cha / Shen Weibin, Jiang Ming zhu
上海谭 : 阿拉上海人 : 一种文化社会学的观察 / 沈渭滨, 姜鸣著
by Shen, Weibin
沈渭滨
Shanghai : Fudan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1993
上海 : 复旦大学出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1993
 
 
Jia wu Zhong Ri da hai zhan / "Tan suo, fa xian" lan mu bian ; [zhuan gao Wang Lin, Jiang Ming]
甲午中日大海战 / 《探索・发现》栏目编 ; [撰稿王林, 姜鸣]
[Beijing] : Zhongguo min zhu fa zhi chu ban she, 2006
[北京] : 中国民主法制出版社, 2006
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.