National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 12 of 12 Results for author:"Jiang, Biao, 1860-1899"
Sort by:
 
 
Huang Pilie nian pu / Jiang Piao zhuan ; Wang Dalong bu ; Feng Huimin dian jiao
黄丕烈年譜 / 江標撰 ; 王大隆補 ; 馮惠民點校
by Jiang, Biao, 1860-1899
江標, 1860-1899
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 中華書店 : 新華書店北京發行所發行, 1988
 
 
Song Yuan ben hang ge biao : er juan, fu lu yi juan, bu yi yi juan / Jiang Biao zhuan
宋元本行格表 : 二卷, 附錄一卷, 補遺一卷 / 江標撰
by Jiang, Biao, 1860-1899
江標, 1860-1899
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Qing Huang Yaopu xian sheng Pilie nian pu / Jiang Biao ji
清黃蕘圃先生丕烈年譜 / 江標輯
by Jiang, Biao, 1860-1899
江標, 1860-1899
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 67 [1978]
臺北市 : 臺灣商務印書館 , 1978
 
 
Song Yuan ben shu mu hang ge biao : [2 juan] / Jiang Jianxia [Jiang Biao] zhu
宋元本書目行格表 : [2卷] / 江建霞[江標]著
by Jiang, Biao, 1860-1899
江標, 1860-1899
Shanghai : Wen rui lou, Minguo 3 nian [1914]
上海: 文瑞樓, 民國3年 [1914]
 
 
 
Huang Raopu xian sheng nian pu / Jiang Biao ji
黃蕘圃先生年譜 / 江標輯
by Jiang, Biao, 1860-1899
江標, 1860-1899
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1939
上海 : 商務印書館, 1939
 
 
Yuan Xiang tong yi lu : fu si shu wen / Jiang Biao bian jiao
沅湘通藝錄 : 附四書文 / 江標編校
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55[1966]
 
 
Ling jian ge cong shu / [Jiang Biao jiao]
靈鶼閣叢書 / [江標校]
Taibei : I wen, Minguo 55 [1966]
台北 : 藝文, 民國55 [1966]
 
 
Aodaliya zhou xin zhi / Zhao Yuanyi, Wu Zonglian tong yi ; [Jiang Biao ji kan]
澳大利亞洲新志 / 趙元益, 吳宗濂同譯 ; [江標 輯刊]
Taibei : Yi wen yin shu guan, Min guo 54-59 [1965-1970]
台北 : 藝文印書館, 民國54-59 [1965-1970]
 
 
Yuan xiang tong yi lu : 8 juan you 2 juan : fu Si shu wen / Jiang Biao bian jiao
沅湘通藝錄 : 8卷又 2卷 : 附四書文 / 江標編校
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 24 [1935]
上海 : 商務印書館, 民國24 [1935]
 
 
Shu mu lei bian. 85
書目類編. 85
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 成文出版社, 民國67 [1978]
 
 
Song Yuan ben xing ge biao / Jiang Biao ji. Dan sheng tang cang shu yue / Qi Chengye zhu. Liu tong gu shu yue / Cao Rong zhuan. Cang shu ji yao / Sun Congtian zhu. Si ku...
宋元本行格表/ 江標輯.澹生堂藏書約/祁承㸁著.流通古書約/曹溶撰.藏書記要/孫從添著.四庫全書總目提要四部類敘/江標輯
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.