National Library of Australia

Showing 1 - 18 of 18 Results for author:"Jin, Feng"
Sort by:
 
 
Li shi de shun jian : yi ge xin wen ji zhe de hui yi / Jin Feng
历史的瞬间 : 一个新闻记者的回忆 / 金凤
by Jin, Feng
金凤
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中國文联出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zai Zhongguo da di shang / Jin Feng zhu
在中国大地上/ 金风著
by Jin, Feng
金风
Beijing : Xin hua chu ban she, 1988
北京 : 新华出版社, 1988
 
 
Feng qi qing ping mo / Jin Feng zhu
风起青萍末 / 金凤著
by Jin, Feng
金凤
Beijing : Hua wen chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 华文出版社 : 新华书店总店北京发行所发行, 1989
 
 
Deng Yingchao zhuan / Jin Feng
邓颖超传 / 金凤
by Jin, Feng
金凤
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
北京 : 人民出版社 : 新華書店经销, 1993
 
 
Shi dai de yan jing / Jin Feng
时代的眼睛 / 金风
by Jin, Feng
金风
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Zhongguo di 1 ci ba gong gao chao / Jin Feng bian xie
中国第一次罢工高潮 / 金风编写
by Jin, Feng
金风
[Beijing] : Xin hua chu ban she, 1990
[北京] : 新华出版社, 1990
 
 
Zu zhi xin li xue / (lian bang de guo) luo sen shi di mi zhu ; yu ji sheng, huang jin feng yi
组织心理学 / (联邦德国)罗森施蒂尔著 ; 虞积生, 黄金凤译
Uniform title: Organisationspsychologie. Chinese
by Rosenstiel, Lutz von, 1938-
Bei jing : Jie fang jun guo fang da xue chu ban she, 1986
北京 : 解放军国防大学出版社, 1986
BookBook [text, volume]
 
 
Hairui ba guan : (li shi ju) / Wu Han zhu ; Jin Feng ping
海瑞罷官 : (歷史劇) / 吳晗著 ; 金風評
by Wu, Han, 1909-1969
吳晗, 1909-1969
Taibei : Zi you qing nian she, Minguo 55 [1966]
臺北 : 自由靑年社, 民國55 [1966]
BookBook [text, volume]
 
 
 
Su Dongpo de gu shi / Feng Jin ; [feng mian cha tu Shi Yichang]
苏东坡的故事 / 冯进 ; [封面插图施易昌]
by Feng, Jin
冯进
Chengdu : Sichuan shao nian er tong chu ban she : Sichuan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
成都 : 四川少年儿童出版社 : 四川省新华书店发行, 1985
 
 
Zhongguo ke ji shi hua ce / Tian Miao, Bai Yun deng bian ; Jin Feng, Fangcun deng hua
中国科技史画册 / 田苗, 白云等编 ; 金峰, 坊村等画
Beijing : Zhongguo wu zi chu ban she, 1995
北京 : 中国物资出版社, 1995
 
 
Wang Shenyou wen ji / Wang Shenyou zhu ; Jin Feng, Ding Dong bian zhu
王申酉文集 / 王申酉著 ; 金鳳, 丁東編註
by Wang, Shenyou, 1945-1977
王申酉, 1945-1977
Xianggang : Gao wen chu ban she, 2002
香港 : 高文出版社, 2002
 
 
Bei tang shu chao : [160 juan] / (Tang) Yu Shinan zhuan ; (Ming) Chen Yumo bu zhu
北堂書鈔 : [160卷] / (唐) 虞世南撰 ; (明) 陳禹謨補註
by Yu, Shinan, 558-638
虞世南, 558-638
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Menggu shi lun wen xuan ji / [Huhehaote shi Menggu yu wen li shi xue hui bian yin ; bian ji Qinglai, Jin Feng]
蒙古史论文选集 / [呼和浩特市蒙古语文历史学会编印 ; 编辑庆来, 金峰]
Huhehaote : Huhehaote Shi Menggu yu wen li shi xue hui, 1983-
呼和浩特 : 呼和浩特市蒙古语文历史学会, 1983-
 
 
Gu jin feng yao yan yu ji / Yang Sheng'an deng zhuan ; Guang wen bian yi suo ji
古今風謡諺語集 / 楊升菴等撰 ; 廣文編譯所輯
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 76 [1987]
台北 : 廣文書局, 民國76 [1987]
 
 
Chen Hengzhe zao nian zi zhuan / Chen Hengzhe zhu ; Feng Jin yi
陈衡哲早年自传 / 陈衡哲著 ; 冯进译
by Chen, Hengzhe, 1890-1976
陈衡哲, 1890-1976
Hefei Shi : Anhui jiao yu chu ban she, 2006
合肥市 : 安徽教育出版社, 2006
 
 
Shui dong ri ji : [38 juan] / (Ming) Ye Sheng zhuan
水東日記 : [38卷] / (明) 葉盛撰
by Ye, Sheng, 1420-1474
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.