National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 7 of 7 Results for author:"Jin, Guoping"
Sort by:
 
 
Xi li dong jian : Zhong Pu zao qi jie chu zhui xi / Jin Guoping zhu, yi
西力東漸 : 中葡早期接觸追昔 / 金國平著、譯
by Jin, Guoping
金國平
Aomen : Aomen ji jin hui, 2000
澳門 : 澳門基金會, 2000
 
 
Xi fang Aomen shi liao xuan cui (15-16 shi ji) = Xifang Aomen shiliao xuancui / Jin Guoping bian yi
西方澳门史料选萃(15-16世纪) = Xifang Aomen shiliao xuancui / 金国平编译
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2005
广州 : 广东人民出版社, 2005
 
 
Putaoya zai Hua wai jiao zheng ce, yi ba si yi - yi ba wu si / Saandong zhu ; Jin Guoping yi
葡萄牙在華外交政策, 一八四一 - 一八五四 / 薩安東著 ; 金國平譯
Uniform title: Putaoya Zaihua Waijiaozhengce (1841-1854). Chinese
by Saldanha, Antońio Vasconcelos de
[Aomen] : Pu Zhong guan xi yan jiu zhong xin : Aomen ji jin hui, 1997
[澳門] : 葡中關係硏究中心 : 澳門基金會, 1997
 
 
Aomen bian nian shi. Di yi juan, Ming zhong hou qi (1494-1644) [electronic resource] / Wu Zhiliang, Tang Kaijian, Jin Guoping zhu bian
澳门编年史. 第一卷, 明中后期(1494-1644) [electronic resource] / 吴志良, 汤开建, 金国平主编
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2009
广州 : 广东人民出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Aomen bian nian shi = Chronicle of Macau / Wu Zhiliang, Tang Kaijian, Jin Guoping zhu bian
澳门编年史 = Chronicle of Macau / 吴志良, 汤开建, 金国平主编
Guangzhou Shi : Guangdong ren min chu ban she, 2009
广州市 : 广东人民出版社, 2009
BookBook [text, volume]
 
 
Da Ming guo tu zhi : Luo Mingjian Zhongguo di tu ji = Atlas da China de Michele Ruggieri = Atlas of China by Michele Ruggieri / [Aomen te bei xing zheng qu zheng fu wen hua ju...
大明國圖志 : 羅明堅中國地圖集 = Atlas da China de Michele Ruggieri = Atlas of China by Michele Ruggieri / [澳門特別行政區政府文化局編 ; 金國平翻譯]
Uniform title: Atlante della Cina di Michele Ruggieri, S.I. Chinese
by Ruggieri, Michele
Aomen : Aomen te bei xing zheng qu zheng fu wen hua ju, 2013
澳門 : 澳門特別行政區政府文化局, 2013
BookBook [text, cartographic image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.