National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 32 Results for author:"Jin, Shengtan, 1608-1661"
Sort by:
 
 
Jin Shengtan quan ji : 8 juan
金聖歎全集 : 8卷
by Jin Shengtan, 1608-1661
金聖歎, 1608-1661
Shanghai : Jin wen tang yin xing, [ca. 1900]
上海 : 錦文堂印行, [ca. 1900]
 
 
Cai zi Du shi jie / [Jin Shengtan ping jie ; Zhang Guoguang jiao dian]
才子杜诗解 / [金圣叹评解 ; 张国光校点]
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金圣叹, 1608-1661
[Zhengzhou shi] : Zhongzhou gu ji chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[郑州市] : 中州古籍出版社 : 河南省新華書店发行, 1986
 
 
Jin Shengtan shi wen ping xuan / Zhang Guoguang xuan bian
金圣叹诗文评选 / 张国光选编
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金圣叹, 1608-1661
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1986
 
 
Tian xia cai zi bi du shu : Shengtan wai shu di yi
天下才子必讀書 : 聖嘆外書第一
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金聖嘆, 1608-1661
Shanghai : You zheng shu ju, [19--?]
上海 : 有正書局, [19--?]
 
 
Chang jing tang hui gao / Jin Shengtan zhu
唱經堂彙稿 / 金聖歎著
Uniform title: Chang jing tang cai zi shu
唱經堂才子書
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金聖嘆, 1608-1661
Taibei Shi : Lao gu chu ban she, Minguo 67 [ 1978]
臺北市 : 老古出版社, 民國67 [1978]
 
 
Sheng tan xuan pi tang cai zi shi / Jin Shengtan zhu
聖歎選批唐才子詩 / 金聖歎著
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金聖歎, 1608-1661
Taibei Shi : Pan geng chu ban she, [1977?]
台北市 : 盤庚出版社, [1977?]
 
 
Chen yin lou shi xuan / Jin Renrui zhuan. Guangyang shi ji / Liu Xianting zhuan
沉吟樓詩選 / 金人瑞撰. 廣陽詩集 / 劉獻廷撰
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金聖歎, 1608-1661
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1979
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1979
 
 
Chen yin lou shi xuan / Jin Renrui zhuan. Guangyang shi ji / Liu Xianting zhuan
沉吟樓詩選 / 金人瑞撰. 廣陽詩集 / 劉獻廷撰
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金聖歎, 1608-1661
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1979
上海 : 上海古籍出版社, 1979
 
 
Guan hua tang xuan pi Tang cai zi shi / [Cao Fangren, Zhou Xishan biao dian]
貫華堂選批唐才子詩 / [曹方人, 周錫山標點]
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金聖嘆, 1608-1661
[Nanjing shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[南京市] : 江蘇古籍出版社 : 江蘇省新華書店發行, 1986
 
 
Jin Shengtan quan ji / [Cao Fangren, Zhou Xishan biao dian]
金聖嘆全集 / [曹方人, 周錫山標點]
Uniform title: Works. 1985
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金聖嘆, 1608-1661
[Nanjing shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[南京市] : 江蘇古籍出版社 : 江蘇省新華書店發行, 1985
 
 
Jin Shengtan pi ben Xi xiang ji / Wang Shifu yuan zhu ; Jin Shengtan pi gai ; Zhang Guoguang jiao zhu
金圣叹批本西廂記 / 王实甫原著 ; 金圣叹批改 ; 张国光校注
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金圣叹, 1608-1661
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1986
 
 
Du shi jie / Jin Shengtan zhu ; Zhong Laiyin zheng li
杜詩解 / 金聖歎著 ; 鍾來因整理
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金聖歎, 1608-1661
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1984
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1984
 
 
Jin Shengtan xuan pi Du shi : si cai zi shu
金圣叹选批杜诗 : 四才子书
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金圣叹, 1608-1661
[Chengdu shi] : Chengdu gu ji shu dian : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[成都市] : 成都古籍書店 : 四川省新华书店发行, 1983
 
 
Jin Shengtan xuan pi Tang shi
金圣叹选批唐诗
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金圣叹, 1608-1661
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang Sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
杭州 : 浙江古籍出版社 : 浙江省新华书店发行, 1985
 
 
Hui tu di wu cai zi shu Shui hu quan zhuan, 10 juan 70 hui Shi Naian zhuan Jin Renrui ping shi
繪圖第五才子書水滸全傳, 十卷七十囬 施耐菴撰 金人瑞評釋
by Shi, Nai'an, approximately 1290-approximately 1365
施耐菴, approximately 1290-approximately 1365
Shanghai, Tu shu ji cheng ju, Guangxu 22 [1896]
上海, 圖書集成局, 光緖22 [1896]
 
 
Guan hua tang di liu cai zi shu [microform] / Jin Shengtan pi dian
貫華堂第六才子書 [microform] / 金聖歎批點
Uniform title: Xi xiang ji
西廂記
by Wang, Shifu, active 1295-1307
王實甫, active 1295-1307
[China] : Guan hua tang, [1---]
[China] : 貫華堂, [1---]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Di wu cai zi shu Shui hu zhuan : 70 hui / Shi Nai'an zhuan ; Jin Renrui pi
第五才子書水滸傳 : 70回 / 施耐菴撰 ; 金人瑞批
by Shi, Nai'an, approximately 1290-approximately 1365
施耐庵, approximately 1290-approximately 1365
[China] : Zhen xian tang, Qing Yongzheng 12[1734]
[China] : 振賢堂, 清雍正12[1734]
 
 
Shui hu zhuan de zheng zhi yu mou lue guan / Jin Shengtan deng pi zhu
水滸傳的政治與謀略觀 / 金聖歎等批註
Taibei Shi : Lao gu wen hua shi ye gong si, Minguo 74 [1985]
台北市 : 老古文化事業公司, 民國74 [1985]
 
 
Guan hua tang di liu cai zi shu Xi xiang ji / [Cao Fangren, Zhou Xishan biao dian]
貫華堂第六才子書西厢記 / [曹方人, 周錫山標點]
Uniform title: Xi xiang ji
西廂記
by Wang, Shifu, active 1295-1307
王實甫, active 1295-1307
[Nanjing shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[南京市] : 江蘇古籍出版社 : 江蘇省新華書店發行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.