National Library of Australia

Showing 1 - 8 of 8 Results for author:"Jin, Zhaozi"
Sort by:
 
 
Guo wen fa zhi yan jiu / Jin Zhaozi zhu
國文法之硏究 / 金兆梓著
by Jin, Zhaozi
金兆梓
Beijing : Zhonghua shu ju, 1955
北京 : 中華書局, 1955
 
 
Jin shi Zhongguo shi / Jin Zhaozi bian
近世中國史 / 金兆梓編
by Jin, Zhaozi
金兆梓
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國60 i.e. 1971]
 
 
Faguo xian dai shi / Jin Zhaozi zhuan shu
法國現代史 / 金兆梓撰述
by Jin, Zhaozi
金兆梓
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 17 [1928]
上海 : 商務印書館, 民國17 [1928]
 
 
Guo wen fa zhi yan jiu / Jin Zhaozi zhu
國文法之硏究 / 金兆梓著
by Jin, Zhaozi
金兆梓
Shanghai : Zhonghua shu ju, Minguo 25 [1936]
上海 : 中華書局, 民國 25 [1936]
 
 
Xian dai Zhongguo wai jiao shi / Jin Zhaozi zhu = The diplomatic history of modern China / by S. T. King
現代中國外交史 / 金兆梓著 = The diplomatic history of modern China / by S. T. King
by Jin, Zhaozi
金兆梓
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 19 [1930]
上海 : 商務印書館, 民國19 [1930]
 
 
Eguo ge ming shi / Jin Zhaozi zhuan shu ; He Bingsong jiao
俄國革命史 / 金兆梓撰述 ; 何炳松校
by Jin, Zhaozi
金兆梓
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 19 [1930]
上海 : 商務印書館, 民國19 [1930]
 
 
by Lu, Simian, 1884-1957
Shanghai : Shanghai shu dian, [1991]
 
 
Xiu ci xue fa fan / Chen Wangdao zhu. Xiu ci xue tong quan / Wang Yi zhu. Shi yong guo wen xiu ci xue / Jin Zhaozi zhu
修辭學發凡 / 陳望道著. 修辭學通詮 / 王易著. 實用國文修辭學 / 金兆梓著
by Chen, Wangdao, 1890-
陳望道, 1890-
Shanghai : Shanghai shu dian, 1990
上海 : 上海書店, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.