National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 77 Results for author:"Kang, Youwei, 1858-1927"
Sort by:
 
 
Kang zi nei wai pian : wai liu zhong / [Lou Yulie zheng li]
康子内外篇 : 外六種 / [樓宇烈整理]
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 中華書局 : 新華書店北京发行所发行, 1988
 
 
Lun yu zhu / [Lou Yulie zheng li]
論語注 / [樓宇烈整理]
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 中華書局 : 新華書店北京发行所发行, 1984
 
 
Zhu tian jiang / [Lou Yulie zheng li]
諸天講 / [樓宇烈整理]
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 中華書局 : 新華書店北京发行所发行, 1990
 
 
Chun qiu Dong shi xue / [Kang Youwei zhu ; Lou Zilie, i.e. Lou Yulie zheng li]
春秋董氏學 / [康有為著 ; 樓字烈, i.e. 樓宇烈整理]
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1990
 
 
Kongzi gai zhi kao / Kang Youwei zhu Kang Tongqin Luo Runnan chu jiao Ye Yanhua [deng] fu jiao Zhang Bozhen zai jiao
孔子改制考 / 康有為著康同懃羅潤楠初校葉衍華[等]覆校張伯楨再校
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Jingshi : [s. n.] ren xu [1922]
京師, 壬戌 [1922]
 
 
Kang Youwei Niujin Jianqiao da xue you ji shou gao
康有為牛津劍橋大學遊記手稿
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Beijing Shi : Beijing tu shu guan chu ban she, 2004
北京市 : 北京圖書館出版社, 2004
 
 
Wan mu cao tang yi gao / Gang Youwei zhu. Wan mu cao tang yi gao wai bian / [Kang Zuyi i.e. Youwei zhu] ; Jiang Guilin bian
萬木草堂遺稿 / 康有為著 . 萬木草堂遺稿外編 / [康祖詒 i.e. 有為著] ; 蔣貴麟編
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 成文出版社, 民國67 [1978]
 
 
Kang Youwei xian sheng mo ji / bian zhe Shen Songxin, Li Guojun
康有为先生墨迹/ 编者申松欣,李国俊
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
[Zhengzhou shi] : Zhongzhou shu hua she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983-
[郑州市]: 中州书画社: 河南省新华书店发行, 1983-
 
 
by Kang, Youwei.. 1858-1927
康有為, 1858-1927
[Taibei] : Taiwan Hua wen shu ju, [1968]
[台北] : 台灣華文書局, [1968]
 
 
Xin xue wei jing kao / [Kang Youwei zhu]
新學偽經考 / [康有為著]
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Beijing : Gu ji chu ban she, 1956
北京 : 古籍出版社, 1956
 
 
Bu ren za zhi hui bian : chu ji 6 juan er ji 6 juan / Kang Youwei bian
不忍雜誌彙編 : 初集 6卷二集 6卷 / 康有為編
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Shanghai : Shanghai shu ju, Minguo 3 [1914]
上海 : 上海書局, 民國3 [1914]
 
 
Kang Nanhai xian sheng shi ji : [15 juan] / Kang Youwei zhu ; [Cui Sizhe shou xie]
康南海先生詩集 : [15卷] / 康有為著 ; [崔斯哲手寫]
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974?]
 
 
Kang Nanhai shi wen xuan / Zhong Xianpei, Chen Yongbiao, Liu Weilin bian
康南海诗文选 / 钟贤培, 陈永标, 刘伟林编
Uniform title: Works. Selections. 1988
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
[Canton] : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Canton] : 广东高等教育出版社 : 广东省新华书店经销, 1988
 
 
Kang Youwei quan ji / Kang Youwei zhuan ; Jiang Yihua, Zhang Ronghua bian jiao
康有為全集 / 康有为撰 ; 姜义华, 张荣华编校
Uniform title: Works. 2007
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2007
北京 : 中国人民大学出版社, 2007
 
 
Zhong yong zhu : fu Liang zhu Kang Youwei zhuan / Kang Youwei zhu
中庸注 : 附梁著康有为传 / 康有为著
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, 2011
台北 : 台湾商务印书馆, 2011
 
 
Kang Youwei shu fa jing xuan / [Kang Youwei shu] ; Bai Lixian bian
康有為書法精選 / [康有為書] ; 白立獻編
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Zhengzhou Shi : He'nan mei shu chu ban she, 2007
鄭州市 : 河南美術出版社, 2007
 
 
Da tong shu / [Kang Youwei zhu]
大同書 / [康有為著]
by Kang, Youwei 1858-1927
康有為 1858-1927
Taibei : Long tian chu ban she, Minguo 68 [1979]
台北 : 龍田出版社, 民國68[1979]
 
 
Kang Nanhai Guan zhi yi / Kang Youwei zhu
康南海官制議 / 康有為著
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
[Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974]
 
 
Kang Nanhai zheng shi wen xuan / zhu bian Shen Maojun ; bian jiao zhe Liu Shengyi ... [et al.]
康南海政史文选 / 主编沈茂骏 ;编校者刘圣宜 ... [et al.]
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
[Canton] : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Canton] : 中山大学出版社 : 广东省新华书店经销, 1988
 
 
Wei jing kao [14 juan]
偽經考 [14卷]
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Shanghai, Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海, 商務印書館, 民國25 [1936]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.