National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 77 Results for author:"Kang, Youwei, 1858-1927"
Sort by:
 
 
Lun yu zhu / [Lou Yulie zheng li]
論語注 / [樓宇烈整理]
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 中華書局 : 新華書店北京发行所发行, 1984
 
 
Zhu tian jiang / [Lou Yulie zheng li]
諸天講 / [樓宇烈整理]
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 中華書局 : 新華書店北京发行所发行, 1990
 
 
Kang zi nei wai pian : wai liu zhong / [Lou Yulie zheng li]
康子内外篇 : 外六種 / [樓宇烈整理]
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 中華書局 : 新華書店北京发行所发行, 1988
 
 
Chun qiu Dong shi xue / [Kang Youwei zhu ; Lou Zilie, i.e. Lou Yulie zheng li]
春秋董氏學 / [康有為著 ; 樓字烈, i.e. 樓宇烈整理]
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1990
 
 
Kang Youwei Niujin Jianqiao da xue you ji shou gao
康有為牛津劍橋大學遊記手稿
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Beijing Shi : Beijing tu shu guan chu ban she, 2004
北京市 : 北京圖書館出版社, 2004
 
 
Kang Nanhai shi wen xuan / Zhong Xianpei, Chen Yongbiao, Liu Weilin bian
康南海诗文选 / 钟贤培, 陈永标, 刘伟林编
Uniform title: Works. Selections. 1988
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
[Canton] : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Canton] : 广东高等教育出版社 : 广东省新华书店经销, 1988
 
 
Kang Youwei quan ji / Kang Youwei zhuan ; Jiang Yihua, Zhang Ronghua bian jiao
康有為全集 / 康有为撰 ; 姜义华, 张荣华编校
Uniform title: Works. 2007
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2007
北京 : 中国人民大学出版社, 2007
 
 
Zhong yong zhu : fu Liang zhu Kang Youwei zhuan / Kang Youwei zhu
中庸注 : 附梁著康有为传 / 康有为著
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, 2011
台北 : 台湾商务印书馆, 2011
 
 
Kang Youwei shu fa jing xuan / [Kang Youwei shu] ; Bai Lixian bian
康有為書法精選 / [康有為書] ; 白立獻編
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Zhengzhou Shi : He'nan mei shu chu ban she, 2007
鄭州市 : 河南美術出版社, 2007
 
 
Kang Nanhai Guan zhi yi / Kang Youwei zhu
康南海官制議 / 康有為著
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
[Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974]
 
 
Kang Nanhai zheng shi wen xuan / zhu bian Shen Maojun ; bian jiao zhe Liu Shengyi ... [et al.]
康南海政史文选 / 主编沈茂骏 ;编校者刘圣宜 ... [et al.]
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
[Canton] : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Canton] : 中山大学出版社 : 广东省新华书店经销, 1988
 
 
Kang Nanhai zi ding nian pu, Kang Youwei zhu
康南海自訂年譜, 康有為著
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
[Taibei] Wen hai chu ban she [1972]
[臺北] 文海出版社 [1972]
 
 
Kang Nanhai shu du / Kang Youwei zhu
康南海書牘 / 康有為著
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國61 i.e. 1972]
 
 
Da tong shu = Datongshu / Kang Youwei
大同书 = Datongshu / 康有为
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
Changchun Shi : Shi dai wen yi chu ban she, 2008
长春市 : 時代文藝出版社, 2008
 
 
Da tong shu, Kang Youwei zhu, Qian Anding jiao ding
大同書, 康有為著, 錢安定校訂
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Shanghai, Zhonghua shu ju, Minguo 25 [1936]
上海. 中華書局, 民國25 [1936]
 
 
Kang Youwei yi gao [microform] / Kang Youwei zhu
康有為遺稿 [microform] / 康有為著
Uniform title: Works. Selections. 1947
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Stanford, Ca. : Hoover Institution, [19--]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Wu xu zou gao / Kang Youwei zhu [Mai Zhonghua bian
戊戌奏稿 / 康有為著 [麥仲華編
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 58 i.e. 1969]
臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國58 i.e. 1969]
 
 
Kang Youwei Changxing li jiang xue ji / Chen Qianqiu, Liang Qichao jiao
康有為長興里講學記 / 陳千秋, 梁啓超校
Uniform title: Wu xu qian Kang Youwei Changxing li jiang xue ji
戊戌前康有為長興里講學記
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國61 i.e. 1972]
 
 
Kang Youwei shi wen xuan / Shu Wu, Chen Erdong, Wang Liqi bian zhu
康有为诗文选 / 舒芜, 陈迩冬, 王利器编注
Uniform title: Works. Selections 1958
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1958
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1958
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.