National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 135 Results for author:"Khurusapha (Thailand)"
Sort by:
 
 
Botbāt khō̜ng Khrū tō̜ Kānphatthanā Chonnabot, Kānprachum Sammanā Thāng Wichākān wan thī 5-7 phrưtsaphākhom 2527 na Hō̜ Prachum Khurusaphā
บทบาทของครูต่อการพัฒนาชนบท, การประชุมสัมมนาทางวิชาการ วันที่ ๕-๗ พฤษภาคม ๒๕๒๗ ณ หอประชุมคุรุสภา
by Kānprachum Sammanā rư̄ang Botbāt khō̜ng Khrū tō̜ Kānphatthanā Chonnabot (1984 : Khurusaphā, Thailand)
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของครูต่อการพัฒนาชนบท (1984 : Khurusaphā, Thailand)
[Krung Thēp Mahā Nakhō̜n?] : Samākhom Sit Kao Mahāwitthayālai Sinakharinwirōt, 2527 [1984] , [Krung Thēp Mahā Nakhō̜n?] : Samākhom Kānsưksā hǣng Prathēt Thai, 2527 [1984] , [Krung Thēp Mahā Nakhō̜n?] : Khurusaphā, 2527 [1984]
[กรุงเทพมหานคร?] : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2527 [1984] , [กรุงเทพมหานคร?] : สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย, 2527 [1984] , [กรุงเทพมหานคร?] : คุรุสภา, 2527 [1984]
BookBook [text, volume]
 
 
by Khurusapha (Thailand)
Bangkok? : Khurusapha
 
 
30 pī khō̜ng Khurusaphā
๓๐ ปี ของคุรุสภา
by Khurusaphā (Thailand)
คุรุสภา (Thailand)
[Bangkok] : Khurusaphā, [1975?]
[Bangkok] : คุรุสภา, [1975?]
BookBook [text, volume]
 
 
Phāsā phāsān ʻaksō̜n khō̜-tō̜ 100 samnūan / phū rīaprīang Thapanī Nākhō̜nthap
ภาษา พาสาร อักษร ค-ต ๑๐๐ สำนวน / ผู้เรียบเรียง ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
by Thapanī Nākhō̜nthap
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
Krung Thēp : Khurusaphā, 2517 [1974]
กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๑๗
BookBook [text, volume]
 
 
Phāsā phāsān ʻaksō̜n kō̜-khō̜ 100 samnūan / phū rīaprīang Thapanī Nākhō̜nthap
ภาษา พาสาร อักษร ก-ค ๑๐๐ สำนวน / ผู้เรียบเรียง ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
by Thapanī Nākhō̜nthap
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
Krung Thēp : Khurusaphā, 2516 [1973]
กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๑๖
BookBook [text, volume]
 
 
[Bangkok] : `Ongkan Kha khong Khurusapha, 2536 [1993]
 
 
Phrakathin phrarātchathān khong Khurusaphā thawāi na Wat Supattanārām Wō̜rawihān, ʻAmphœ̄ Mư̄ang Čhangwat ʻUbon Rātchathānī Wanthī 24...
พระกฐินพระราชทานของคุรุสภา ถวาย ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร, อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 24 ตุลาคม 2552
[ʻUbon Rātchathānī : Khuru Saphā], 2552 [2009]
[อุบลราชธานี : คุรุสภา], 2552
 
 
Khambanyāi phāsā Thai khan sūng / khō̜ng Chumnum Phāsā Thai khō̜ng Khurusaphā
คำบรรยายภาษาไทยขั้นสูง / ของชุมนุมภาษาไทยของคุรุสภา
[Bangkok] : Khurusaphā, 2511 [1968]
[Bangkok] : คุรุสภา, ๒๕๑๑
BookBook [text, volume]
 
 
Khon fu'n duang
คนฝืนดวง
Krung Thēp : Khurusaphā : Samnakngān Lēkhāthikān Khurusaphā, 2527 [1985]
กรุงเทพฯ : คุรุสภา, สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, ๒๕๒๗ [1985]
 
 
Khambanyāi phāsā Thai khan sūng / khō̜ng Chumnum Phāsā Thai khō̜ng Khurusaphā
คำบรรยายภาษาไทยขั้นสูง / ของชุมนุมภาษาไทยของคุรุสภา
[Bangkok] : Khurusaphā, 2518 [1975]
[Bangkok] : คุรุสภา, ๒๕๑๘ [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Thawīp ʻAmērikā Nư̄a læ ʻAmerikā Tai / khō̜ng Krom Wichākān
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ / ของกรมวิชาการ
by Thailand. Krom Wichākān
Thailand. กรมวิชาการ
Phranakhō̜n : Khurusaphā, 2507 [1964]
พระนคร : คุรุสภา, ๒๕๐๗ [1964]
BookBook [text, volume]
 
 
[Bangkok] : Samnakngan Lekhathikan Khuru Sapha
 
 
Nangsư̄ chut kawīniphon Wāsitthī phāksawan / Sathīankōsēt læ nākha prathīp rīaprīang
หนังสือชุดกวีนิพนธ์ วาสิฏฐี ภาคสวรรค์ / เสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป เรียบเรียง
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Rōngphim Khurusaphā, 2508 [1965]
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๐๘ [1965]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Somphong Kanchanaphalin
[Bangkok] : `Ongkan Kha khong Khurusapha, 2531 [1988]
 
 
by Sadap Thirabut
[Bangkok] : `Ongkan Kha khong Khurusapha, 2531 [1988]
 
 
Bǣprīan sangkhomsưksā wichā phumisāt-prawattisāt, chan prathomsưksā pī thī 5 / khō̜ng Krom Wichākān, Krasūang Sưksāthikān
แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ / ของกรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ
by Thailand. Krom Wichākān
Thailand. กรมวิชาการ
Phra Nakhō̜n : ʻOngkān Khā khō̜ng Khurusaphā, 2510 [1967]
พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๑๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Somphop Phirom
[Bangkok : `Ongkan Kha khong Khurusapha, 2520 i.e. 1977]
 
 
Ngo to
หงอโต้
[Krung Thep ... :] : Ong Kan Kha khong Khuru Sapha, 2511 [1968]
 
 
Krung Thep : `Ongkan Kha khong Khurusapha, 2543 [2000]
 
 
by Wit Phinkhanngoen
[Bangkok] : `Ongkan Kha khong Khurusapha, 2530 [1987]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.