National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 61 Results for author:"Li, Cheng"
Sort by:
 
 
Yunnan shui dao kao / Li Cheng bian zhu
雲南水道考/ 李诚编著
by Li, Cheng, 1778-1844
李诚, 1778-1844
Beijing : Wen wu chu ban she : fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1982
北京: 文物出版社: 发行新華書店北京发行所, 1982
 
 
Di si jie Tang dai wen hua xue shu yan tao hui lun wen ji / Guo li cheng gong da xue Zhong wen xi bian
第四屆唐代文化學術硏討會論文集 / 國立成功大學中文系編
by Tang dai wen hua xue shu yan tao hui (4th : 1998 : Guo li cheng gong da xue)
唐代文化學術硏討會 (第4屆 : 1998 : 國立成功大學)
Tainan shi : Guo li cheng gong da xue jiao wu chu chu ban zu, 1999
台南市 : 國立成功大學敎務處出版組, 1999
 
 
Wu shu da quan / Li Cheng bian zhu
武术大全 / 李诚编著
by Li, Cheng
李诚
Beijing : Beijing ti yu xue yuan chu ban she, 1990
北京 : 北京体育学院出版社, 1990
 
 
Zhongguo yan cao de zheng zhi ban tu : yan cao xing ye yu kong yan yun dong bo yi / Li Cheng
中國煙草的政治版圖 : 煙草行業與控煙運動博弈 / 李成
by Li, Cheng
李成
Deer Park, NY : Ming jing chu ban she, 2013
Deer Park, NY : 明鏡出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
by Li, Cheng, 1956-
Washington, D.C. : Brookings Institution Press, [2016] , ©2016
BookBook [text, volume]
 
 
Chuan qi pao de yi ma / Li Cheng zhu
穿旗袍的姨妈 / 里程著
by Li, Cheng, 1958-
里程, 1958-
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2007
北京市 : 人民文学出版社, 2007
 
 
Wan shan gang mu : er shi yi juan / Li Cheng zhuan
萬山綱目 : 二十一卷 / 李誠輯
by Li, Cheng, 1778-1844
李誠, 1778-1844
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
by Li, Cheng, 1956-
Lanham, [Md.] : Rowman & Littlefield Publishers, c2001
 
 
Hou ECFA shi dai de Taiwan jing ji fa zhan zheng ce : Li Guoding zi zheng shi shi shi zhou nian ji nian lun wen ji / Li Cheng zhu bian
後ECFA時代的台灣經濟發展政策 : 李國鼎資政逝世十周年紀念論文集 / 李誠主编
Taoyuan Xian Zhongli Shi : Guo li zhong yang da xue chu ban she, 2012
桃園縣中壢市 : 國立中央大學出版中心, 2012
 
 
Xin yi shang pin xue / Xingyetailang zhu ; Li Cheng yi
新譯商品學 / 星野太郎著 ; 李澂譯
Uniform title: Shōhingaku. Chinese
商品學. Chinese
by Hoshino, Tarō
星野太郎
Shanghai : Zhongguo tu shu gong si, Qing Guangxu 34[1908]
上海 : 中國圖書公司, 清光緒34[1908]
 
 
Chen gang : Qing dai wen guan de you xi gui ze / Ai Yongming, Li Cheng zhu
臣纲 : 清代文官的游戏规则 / 艾永明, 李晟著
by Ai, Yongming
艾永明
Beijing Shi : Fa lü chu ban she, 2008
北京市 : 法律出版社, 2008
 
 
Xian du jin rong hai xiao : Taiwan jing ji wei lai gai zen me zou? / Li Cheng zhu bian
險渡金融海嘯 : 台灣經濟未來該怎麼走? / 李誠主編
Taibei Shi : Tian xia yuan jian chu ban gu fen you xian gong si, 2010
台北市 : 天下遠見出版股份有限公司, 2010
 
 
 
Taiwan ren li zi yuan lun wen ji / zong zhu bian Yu Zongxian ; ben ji zhu bian Li Cheng
臺灣人力資源論文集 / 總主編于宗先 ; 本集主編李誠
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 64 [1975]
臺北市 : 聯經出版事業公司, 民國64 [1975]
 
 
 
Taiwan, Xianggang er di ren wen, jing ji yu guan li hu dong zhi tan tao / Li Cheng zhu bian
台灣、香港二地人文、經濟與管理互動之探討 / 李誠主編
Taibei Shi : Zhong yang da xue chu ban zhong xin, 2013 nian 11 yue
台北市 : 中央大學出版中心, 2013年11月
BookBook [text, volume]
 
 
Taibei shi : Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong si : Zong jing xiao li ming tu shu you xian gong si, 1995
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.