National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 11 of 11 Results for author:"Li, Danian"
Sort by:
 
 
Ni zhi dao wen xian ji shu ma? / Yake Xiaomiai zhu ; Li Danian, Zhou Shusen yi
你知道文献技术吗? / 雅克·肖米埃著 ; 李大年, 周树森译
Uniform title: Techniques documentaires. Chinese
by Chaumier, Jacques
[Beijing] : Ke xue ji shu wen xian chu ban she, 1982
[北京] : 科学技术文献出版社, 1982
 
 
Tong tong fei zou le / [Ri] Pingchuwei tu wen ; Li Dan yi
痛痛飞走了 / [日]平出卫图文 ; 李丹译
Uniform title: Go away, pain!. Chinese
by Hiraide, Mamoru
平出卫
Beijing : Lian huan hua chu ban she, 2014
北京 : 连环画出版社, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Ke lian de ren / Xiao'e zhu ; Fang Yu, Li Dan yi
可憐的人 / 囂俄著 ; 方于, 李丹譯
Uniform title: Misérables. Chinese
by Hugo, Victor, 1802-1885
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 19 [1930?]
上海 : 商務印書館, 民國19 [1930?]
 
 
She hui yu she qu fa zhan shi jian = Social and community development practice / [Ao] Manuoha'er Pawa'er (Manohar Pawar) zhu ; Li Dan, Yin Huazhan yi
社会与社区发展实践 = Social and community development practice / [澳]马诺哈尔・帕瓦尔(Manohar Pawar)著 ; 李丹, 尹华站译
Uniform title: Social and community development practice. Chinese
by Pawar, Manohar S
Chongqing : Xi nan shi fan da xue chu ban she, 2017
重庆 : 西南师范大学出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhe ge xue qiu shi shui ya ? / [Ri] Antianjinzi zhu ; [Ri] Shanxiebaihezi hui ; Li Dan yi
这个雪球是谁呀? / [日]岸田衿子著 ; [日]山胁百合子绘 ; 李丹译
Uniform title: Can you guess who these snowmen are?. Chinese
by Kishida, Eriko, 1929-2011
岸田衿子, 1929-2011
Beijing : Lian huan hua chu ban she, 2014
北京 : 连环画出版社, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zou jin Zhongguo 100 ge yuan shi de jia = Zoujin Zhongguo yibaige yuanshi de jia / zhu bian Li Dan, Wang Weiping, Zhao Lixing
走进中囯 100个院士的家 = Zoujin Zhongguo yibaige yuanshi de jia / [主编李丹, 王慰平, 赵力行]
Hangzhou : Zhejiang jiao yu chu ban she, 2002
杭州 : 浙江敎育出版社, 2002
 
 
Shui zhi ping jia zhong de sheng wu fen xi gong ju = Bioanalytical tools in water quality assessment / [Aodaliya] Beiyadi Aishe'er (Beate Escher), Fuleidelike Luoyishi...
水质评价中的生物分析工具 = Bioanalytical tools in water quality assessment / [澳大利亚]贝亚迪・埃舍尔(Beate Escher), 弗雷德里克・洛伊施(Frederic Leusch)著 ; 李丹, 李娟英译
Uniform title: Bioanalytical tools in water quality assessment. Chinese
by Escher, Beate Isabella
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016 , ©2015
北京 : 中国建筑工业出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Wu ba zhu de shi jie jing ji : shi jie jing ji ti xi de beng kui he chong jian = The leaderless economy / [Ying] Bide Teming (Peter Temin), [Ao] Daiwei Wayinsi (David Vines) zhu...
无霸主的世界经济 : 世界经济体系的崩溃和重建 = The leaderless economy / [英]彼得・特明(Peter Temin), [澳]戴维・瓦因斯(David Vines)著 ; 李丹莉, 韩微, 马春媛译
Uniform title: Leaderless economy. Chinese
by Temin, Peter
Beijing : Zhong xin chu ban ji tuan gu fen you xian gong si, 2019 , ©2019
北京 : 中信出版集团股份有限公司, 2019
BookBook [text, volume]
 
 
Shi hua shuang xin : Lin Fengmian, Li Jinfa dan chen 100 zhou nian ji nian wen ji / He Wanzhen zhu bian
诗画双馨 : 林风眠, 李金发诞辰100周年纪念文集 / 何万真主编
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she, 2001
广州市 : 花城出版社, 2001
 
 
Da yin ji : [10 juan] / (Song) Li Zhengmin zhuan
大隱集 : [10卷] / (宋) 李正民撰
by Li, Zhengmin, jin shi 1112
李正民, jin shi 1112
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.