National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 67 Results for author:"Li, Ling"
Sort by:
 
 
Zhongguo fang shu xu kao / Li Ling zhu
中国方术续考 / 李零著
by Li, Ling
李零
Beijing : Dong fang chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2000
北京 : 东方出版社 : 新华书店经销, 2000
 
 
Ren wang di chu zou : "Laozi" tian xia di yi / Li Ling zhu
人往低處走 : "老子" 天下第一 / 李零著
by Li, Ling, 1948-
李零, 1948-
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2008
北京市 : 生活・讀書・新知三联书店, 2008
 
 
Qu sheng nai de zhen Kongzi : "Lun yu" zong heng du / Li Ling zhu
去圣乃得真孔子 : "论语"纵横读 / 李零著
by Li, Ling, 1948-
李零, 1948-
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi chu ban she, 2008
北京市 : 生活・讀書・新知出版社, 2008
 
 
Zhongguo fang shu kao / Li Ling zhu
中國方術考 / 李零著
by Li, Ling
李零
Beijing : Ren min Zhongguo chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
北京 : 人民中国出版社 : 新华书店经销, 1993
 
 
by Li, Ling
Auckland, N.Z. : Dept. of Management Science and Information Systems, University of Auckland, [2000]
 
 
Changsha zi dan ku Zhan guo Chu bo shu yan jiu / Li Ling zhu
長沙子弹库戦国楚帛书研究 / 李零著
by Li, Ling
李零
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa hsiing, 1985
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1985
 
 
Wai shang tou zi qi ye deng ji guan li shi yong shou ce / zhu bian Xu Guanglei, bian xue Li Ling, Xu Changhao
外商投资企业登记管理实用手册/ 主编徐光磊,编写李玲,徐长浩
by Li, Ling
李玲
[Peking] : Fa lü chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1988
[Peking] : 法律出版社: 新华书店发行, 1988
 
 
by Li, Ling
Auckland, N.Z. : Dept. of Management Science and Information Systems, University of Auckland, [2000]
 
 
Gong zhan yi gao : san juan, wai bian san juan / Li Ling zhuan
宮詹遺藁 : 三卷, 外編三卷 / 李齡撰
by Li, Ling
李齡
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Guo ji huo yun dai li shi wu [electronic resource] / Li Ling, Chen Yongfang
国际货运代理实务 [electronic resource] / 李凌, 陈永芳
by Li, Ling
李凌
Beijing : Dui wai jing ji mao yi da xue chu ban she, 2007
北京 : 对外经济贸易大学出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Yang Hucheng de mi shi / Li Ling zhu
杨虎城的密使 / 李伶著
by Li, Ling
李伶
Beijing : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 解放軍出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Li ling ji / Zhongguo she hui ke xue yuan ke yan ju zu zhi bian xuan
李凌集 / 中囯社会科学院科硏局组织编选
by Li, Ling
李凌
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2001
北京 : 中国社会科学出版社, 2001
 
 
Ru shan yu chu sai / Li Ling zhu
入山与出塞 / 李零著
by Li, Ling
李零
Beijing : Wen wu chu ban she, 2004
北京 : 文物出版社, 2004
 
 
Yin yue za tan. Di san ji / Li ling zhu
音乐杂谈. 第三集 / 李凌著
by Li, ling
李凌
Bei jing : Bei jing chu ban she, 1983
北京 : 北京出版社, 1983
 
 
Ge chang yi shu man tan / Li Ling zhu
歌唱艺术漫谈/ 李凌著
by Li, Ling, active 1943-
李凌, active 1943-
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980
上海: 上海文艺出版社: 新華書店上海发行所发行, 1980
 
 
Sunzi yi zhu / Li Ling yi zhu
孙子译注 / 李零译注
by Li, Ling, 1948-
李零, 1948-
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2007
北京市 : 中华书局, 2007
 
 
Zhongguo xian dai wen xue de xing bie yi shi = Zhong guo xian dai wen xue de xing bie yi shi / Li Ling zhu
中国现代文学的性別意识 = Zhong guo xian dai wen xue de xing bie yi shi / 李玲著
by Li, Ling, 1965-
李玲, 1965-
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2002
北京市 : 人民文学出版社, 2002
 
 
Shu sheng ban bao? si ren ban bao? : Ren min ri bao she zhang, zong bian ji Deng Tou chuan / Li Ling zhu
書生辦報? 死人辦報? : 人民日報社長, 總編輯鄧拓傳 / 李玲著
by Li, Ling, 1965-
李玲, 1965-
Taibei Shi : Xin rui wen chuang chu ban : Xiu wei zi xun ke ji zhi zuo fa xing, 2011
臺北市 : 新銳文創出版 : 秀威資訊科技製作發行, 2011
 
 
Xizang zhi shui jiu Zhongguo : da Xi xian "zai zao Zhongguo" zhan lüe nei mu xiang lu / Li lLng zhu
西藏之水救中国 : 大西线"再造中国"战略內幕详录 / 李伶著
by Li, Ling, 1940-
李伶, 1940-
Beijing Shi : Zhongguo Chang'an chu ban she, 2005
北京市 : 中国长安出版社 2005
 
 
Yin yue za tan : Di er ji / Li Ling ; [Feng mian she ji Hou Shuyan]
音乐杂谈 : 第二集 / 李凌 ; [封麵设计侯叔彥]
by Li, Ling, 1913-
李, 凌, active 1943-
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1979
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.