National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 72 Results for author:"Li, Yao"
Sort by:
 
 
Qiu tian de wei xiao / Li Yao
秋天的微笑 / 李尧
by Li, Yao
李尧
Beijing : Zhong yang min zu xue yuan chu ban she, 1988
北京 : 中央民族学院出版社, 1988
 
 
 
 
Guang ming xing : jia zu de li shi = Not dark yet : a personal history / (Ao) Dawei Woke (David Walker) zhu ; Li Yao yi
光明行 : 家族的历史 = Not dark yet : a personal history / (澳)大卫・沃克(David Walker)著 ; 李尧译
Uniform title: Not dark yet. Chinese
by Walker, David, 1945-
Qingdao : Qingdao chu ban she, 2018 , ©2018
青岛 : 青岛出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Lang zi = The ancestor game / (Ao) Yalikesi Milei (Alexei Miller) zhu ; Li Yao yi
浪子 = The ancestor game / (澳)亚历克斯・米勒(Alexei Miller)著 ; 李尧译
Uniform title: Ancestor game. Chinese
by Miller, Alex, 1936-
Qingdao : Qingdao chu ban she, 2018 , ©2018
青岛 : 青岛出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Hei mei gui, Hong xian = The rose crossing & The red thread / (Ao) Nigulasi Zhousi (Jose Nicholas) zhu ; Li Yao yi
黑玫瑰・红线 = The rose crossing & The red thread / (澳)尼古拉斯・周思(Jose Nicholas)著 ; 李尧译
Uniform title: Rose crossing & The red thread. Chinese
by Jose, Nicholas, 1952-
Qingdao : Qingdao chu ban she, 2018 , ©2018
青岛 : 青岛出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Wo zai Zhongguo de sui yue = Why China? / (Ao) C.P. Feicijielade (C.P. FitzGerald) zhu ; Li Yao yi
我在中国的岁月 = Why China? / (澳)C.P.・菲茨杰拉德(C.P. FitzGerald)著 ; 李尧译
Uniform title: Why China?. Chinese
by Fitzgerald, C. P. (Charles Patrick), 1902-1992
Qingdao : Qingdao chu ban she, 2018 , ©2018
青岛 : 青岛出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Kaili bang zhen shi = True history of the Kelly gang / (Ao) Bide Kaili (Peter Carey) zhu ; Li Yao yi
凯利帮真史 = True history of the Kelly gang / (澳)彼得・凯里(Peter Carey)著 ; 李尧译
Uniform title: True history of the Kelly gang. Chinese
by Carey, Peter, 1943-
Qingdao : Qingdao chu ban she, 2018
青岛 : 青岛出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Kapengtaliya wan = Carpentaria / (Ao) Yalikexisi laite (Alexis Wright) zhu ; Li Yao yi
卡彭塔利亚湾 = Carpentaria / (澳)亚历克西斯・赖特(Alexis Wright)著 ; 李尧译
Uniform title: Carpentaria. Chinese
by Wright, Alexis, 1950-
Qingdao : Qingdao chu ban she, 2018 , ©2018
青岛 : 青岛出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Hou niao, Ying xi Zhongguo = Birds of passage & After China / (Ao) Bulai'er Kasiteluo (Brain Castro) zhu ; Li Yao yi
候鸟・萦系中国 = Birds of passage & After China / (澳)布莱恩・卡斯特罗(Brain Castro)著 ; 李尧译
Uniform title: Birds of passage & After China. Chinese
by Castro, Brian
Qingdao : Qingdao chu ban she, 2018 , ©2018
青岛 : 青岛出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Hu huan = The touch / (Ao) Kaolin Maikaluo (Colleen McCullough) zhu ; Li Yao yi
呼唤 = The touch / (澳)考琳・麦卡洛(Colleen McCullough)著 ; 李尧译
Uniform title: Touch. Chinese
by McCullough, Colleen, 1937-2015
Qingdao : Qingdao chu ban she, 2018 , ©2018
青岛 : 青岛出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Aodaliya li shi, 1942-1988 / Jiefuli Bo'erdun zhu ; Li Yao yi ; Wang Rui jiao
澳大利亚历史, 1942-1988 / 杰弗里.博尔顿著 ; 李尧译 ; 王瑞校
Uniform title: 1942-1988 : the middle way. Chinese
by Bolton, G. C. (Geoffrey Curgenven), 1931-2015
Beijing : Beijing chu ban she, 1993
北京 : 北京出版社, 1993
 
 
Bie le, na dao feng jing = Landscape of farewell / Yalikesi Mile zhu ; Li Yao yi
别了, 那道风景 = Landscape of farewell / 亚历克斯・米勒著 ; 李尧译
Uniform title: Landscape of farewell. Chinese
by Miller, Alex, 1936-
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2009
北京市 : 人民文学出版社, 2009
 
 
Hei mei gui / Nigulasi Zhousi zhu ; Li Yao yi
黑玫瑰 / 尼古拉斯.周思著 ; 李尧译
Uniform title: Rose crossing. Chinese
by Jose, Nicholas, 1952-
Beijing : Zhongguo wen xue chu ban she, 1997
北京 : 中国文学出版社, 1997
 
 
Shou wang zhe / Nigulasi Zhousi zhu ; Li Yao yi
守望者 / 尼古拉斯.周思著 ; 李尧译
Uniform title: Custodians. Chinese
by Jose, Nicholas, 1952-
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2000
重庆 : 重庆出版社, 2000
 
 
Nei hai de nü ren / Tuomasi Kennili zhu ; Li Yao yi
内海的女人 / 托马斯.肯尼利著 ; 李尧译
Uniform title: Woman of the inner sea. Chinese
by Keneally, Thomas, 1935-
Beijing : Zhongguo wen xue chu ban she, 1997
北京 : 中国文学出版社, 1997
 
 
Mogen de lü cheng = Morgan's run / Kaolin Maikaluo zhu ; Li Yao, Li Tiequn yi
摩根的旅程= Morgan's run / 考琳·麦卡洛著 ; 李尧, 李铁群译译
Uniform title: Morgan's run. Chinese
by McCullough, Colleen, 1937-2015
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2005
北京市 : 人民文学出版社 2005
 
 
Piao bo de niao / [Aodaliya] Buleien Kasitelou zhu ; Li Yao yi
漂泊的鸟 [澳大利亚] 布雷恩 · 卡斯特罗著 ; 李尧译
Uniform title: Birds of passage. Chinese
by Castro, Brian, 1950-
Changchun Shi : Jilin ren min chu ban she, 1991
长春市 : 吉林人民出版社, 1991
BookBook [text, volume]
 
 
Nan jiang yi shi : juan shou : 2 juan ; ji lüe : 6 juan ; lie zhuan : 24 juan ; zhi yi : 18 juan : xu shi kao ; 8 juan / Wen Ruilin yuan zhu ; Li Yao kan
南疆繹史 : 卷首 : 2卷 ; 紀略 : 6卷 ; 列傳 : 24卷 ; 摭遺 : 18卷 ; 卹諡攷 : 8卷 / 温睿臨原著 ; 李瑤勘
by Wen, Ruilin, ju ren 1705
温睿臨, ju ren 1705
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 57 [1968]
臺北 : 成文出版社, 民國57 [1968]
 
 
Hu huan = The touch / Kaolin Maikeluo zhu ; Li Yao yi
呼唤 = the touch / 考琳.麦卡洛著 ; 李尧译
Uniform title: Touch. Chinese
by McCullough, Colleen, 1937-2015
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2006
北京 : 作家出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.