National Library of Australia

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:"Li, Zhongjie"
Sort by:
 
 
She hui zhu yi gai ge shi / Li Zhongjie, Xu Yaoxin, Wei Li zhu
社会主义改革史 / 李忠杰, 徐耀新, 魏力著
by Li, Zhongjie
李忠杰
Beijing : Chun qiu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 春秋出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Dang zhang nei wai de gu shi / Li Zhongjie zhu
党章内外的故事 / 李忠杰著
by Li, Zhongjie
李忠杰
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 2017
北京 : 中共党史出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo gong chan dang zhi zheng li lun xin ti xi = Zhongguo gongchandang zhizheng lilun xintixi / zhu bian Li Zhongjie ; fu zhu bian Jin Zhao
中国共产党执政理论新体系 = Zhongguo gongchandang zhizheng lilun xintixi / 主编李忠杰 ; 副主编金钊
Beijing : Ren min chu ban she, 2006
北京 : 人民出版社, 2006
 
 
Ba ba gao su wo de shi : cong ta, dao wo, zai gei ni = Baba gaosu wo de shi / [Ao] Andongni Bei'erdini zhu ; [Ao] Qiaonasen Benteli hui ; Li Yiman, Li Zhongjie yi
爸爸告诉我的事 : 从他, 到我, 再给你 = Baba gaosu wo de shi / [澳]安东尼・贝尔蒂尼著 ; [澳]乔纳森・本特利绘 ; 李一慢, 李中颉译
Uniform title: Things my Pa told me. Chinese
by Bertini, Anthony
Shijiazhuang : Hebei shao nian er tong chu ban she, 2019
石家庄 : 河北少年儿童出版社, 2019
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Yang Shangkun nian pu, yi jiu ling qi -- yi jiu jiu ba / Zhong gong zhong yang dang shi yan jiu shi bian ; [zhu bian Li Zhongjie]
杨尚昆年谱, 一九〇七--一九九八 / 中共中央党史研究室编 ; [主编李忠杰]
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2007-
北京市 : 中共党史出版社, 2007-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.