National Library of Australia

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:"Li, Guangbi"
Sort by:
 
 
Ming zhao shi lue / Li Guangbi zhu
明朝史略 / 李光璧著
by Li, Guangbi
李光璧
Wuhan : Hubei ren min chu ban she, 1957
 
 
Ming dai yu wo zhan zheng / Li Guangbi zhu
明代御倭战争 / 李光璧著
by Li, Guangbi
李光璧
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1956
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1956
 
 
Yu Qian he Beijing / Lai Jiadu, Li Guangbi zhu
于謙和北京 / 賴家度, 李光璧著
by Lai, Jiadu
賴家度
Beijing : Beijing chu ban she, 1961
北京 : 北京出版社, 1961
 
 
Ming Qing shi lun cong / Li Guangbi bian
明清史論叢 / 李光璧编
Wuhan : Hubei Ren min chu ban she : Xin hua shu dian Wuhan fa xing suo fa xing, 1957
武汉 : 湖北人民出版社 : 新华书店武汉发行所发行, 1957
 
 
Ming chao dui Wala de zhan zheng, Lai Zhaidu, Li Guangbi zhu
明朝對瓦剌的戰爭, 賴家度, 李光璧著
by Lai, Zhaidu
賴家度
Shanghai, Hua dong ren min chu ban she, 1954
上海, 華東人民出版社, 1954
 
 
Zhongguo ke xue ji shu fa ming he ke xue ji shu ren wu lun ji / Li Guangbi, Qian Junye bian
中國科学技術發明和科学技術人物論集 / 李光璧, 錢君曄編
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1955
北京 : 生活・讀書・新知三聯書店, 1955
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.