National Library of Australia

Showing 1 - 10 of 10 Results for author:"Li, Zhenhua"
Sort by:
 
 
Zhang Cangshui zhuan / Li Zhenhua zhu
張蒼水傳 / 李振華著
by Li, Zhenhua
李振華
[Taibei] : Zheng zhong shu ju, [1967]
[臺北] : 正中書局, [1967]
 
 
He yue ying ling ji yan jiu / Li Zhenhua, Fu Xuancong zhuan
河岳英靈集硏究 / 李珍华, 傅璇琮撰
by Li, Zhenhua
李珍华
Beijing : Zhonghua shu dian : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa hisng, 1992
北京 : 中華書店 : 新華書店北京發行所發行, 1992
 
 
Quan qiu zi xun an quan chan ye fa zhan qü shi yan jiu = Information security / zuo zhe: Li Zhenhua [and 8 others] ; zong bian ji: Zhou Shulin
全球資訊安全產業發展趨勢研究 = Information security / 作者: 李震華 [and 8 others] ; 總編輯: 周樹林
by Li, Zhenhua
李震華
Taibei Shi : Cai tuan fa ren zi xun gong ye ce jin hui, chan ye qing bao yan jiu suo, Minguo 106 nian [2017]
台北市 : 財團法人資訊工業策進會, 產業情報研究所, 民國106年[2017]
BookBook [text, volume]
 
 
Guo wen zhou bao : ming ren lu, shi ren hui lu / Li Zhenhua bian
國聞週報: 名人錄,時人彙錄 / 李振華編
Taibei Xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 70 [1981]
台北縣永和鎮: 文海出版社, 民國70 [1981]
 
 
Jin dai Zhongguo guo nei wai da shi ji / Li Zhenhua ji
近代中國國内外大事記 / 李振華輯
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1979]
[台北縣永和鎮] : 文海出版社, [1979]
 
 
Zheng Chenggong fu Tai wai ji / C.E.S zhu ; Li Xinyang, Li Zhenhua he yi
鄭成功復臺外記 / C.E.S. 著 ; 李辛陽, 李振華合譯
by Coyet, Fredrik, 1620-1689
Taibei : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 44 [1955]
臺北 : 中華文化出版事業委員會, 民國44 [1955]
 
 
Xiang zhen gan bu shi yong da quan / Shangguan Shuyan, Li Zhenhua zhu bian
乡镇干部实用大全 / 上官书砚, 李振华主编
Beijing : Zhongguo xin wen chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 中国新闻出版社 : 新华书店首都发行所发行, 1990
 
 
Wu dai shi hua / Wang Shizhen yuan bian ; Zheng Fangkun shan bu; Li Zhenhua dian jiao
五代詩話 / 王士禛原編 ; 鄭方坤删補 ; 李珍華點校
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 書目文獻出版社 : 新華書店經銷, 1989
 
 
Feng yu chun qiu : Pan Fusheng shi wen ji nian ji / Zhong gong Henan sheng wei dang shi gong zuo wei yuan hui bian ; [bian zhu Liu Hongsheng, Li Zhenhua deng]
风雨春秋 : 潘复生诗文纪念集 / 中共河南省委党史工作委员会编 ; [编著刘洪声, 李振華等]
by Pan, Fusheng, 1908-1980
潘复生, 1908-1980
Zhengzhou : Henan ren min chu ban she, 1993
郑州 : 河南人民出版社, 1993
 
 
Kejia, ji yi, lao shi fu [videorecording] = Hakka, craftsmanship, master workers : a DVD documentary / Xing zheng yuan Kejia wei yuan hui ; bian ju Li Ji ; dao yan Li Zhenhua...
客家・技藝・老師傅 [videorecording] = Hakka, craftsmanship, master workers : a DVD documentary / 行政院客家委員會 ; 編劇李疾 ; 導演李振華...[等]
Taibei Shi : Xing zheng yuan Kejia wei yuan hui, Minguo 91 [2002]
臺北市 : 行政院客家委員會, 民國91 [2002]
VideoVideo [videorecording] =]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.