National Library of Australia

Showing 1 - 18 of 18 Results for author:"Liao, Gailong"
Sort by:
 
 
Zhongguo ren min jie fang zhan zheng he xin Zhongguo wu nian jian shi / Liao Gailong bian
中國人民解放战爭和新中國五年簡史 / 廖蓋隆編
by Liao, Gailong
廖蓋隆
Beijing : Ren ming jiao yu chu ban she, 1955
北京 : 人民敎育出版社, 1955
 
 
Zhongguo de she hui zhu yi gai zao / Liao Gailong zhu
中國的社會主義改造 / 廖蓋隆著
by Liao, Gailong
廖蓋隆
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : zong jing shou Xin hua shu dian, 1955
北京 : 中國青年出版社 : 總經售新華書店, 1955
 
 
Xin Zhongguo shi zen yang dan sheng de / Liao Gailong zhu
新中國是怎様誕生的/ 廖蓋隆著
by Liao, Gailong
廖蓋隆
Shanghai : Hai yan shu dian, 1951
上海: 海燕書店, 1951
 
 
She hui zhu yi zai Zhongguo de sheng li / Liao Gailong
社会主义在中国的胜利 / 廖盖隆
by Liao, Gailong
廖盖隆
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1987
天津市 : 天津人民出版社 : 新华书店天津发行所发行, 1987
 
 
Dui zi ben zhu yi gong shang ye de she hui zhu yi gai zao
對資本主義工商業的社會主義改造
by Liao, Gailong
廖蓋隆
Beijing: Zhongguo qing nian chu ban she, 1954
北京 : 中國青年出版社, 1954
 
 
Gong ji yu dou zheng : Mao Zedong si xiang de fa zhan yu yan xu / Liao Gailong zhu
攻擊與鬥爭 : 毛澤東思想的發展與延續 / 廖蓋隆著
by Liao, Gailong
廖蓋隆
Taibei shi : Xin shi ye tu shu chu ban you xian gong si, 1999
臺北市 : 新視野圖書出版有限公司, 1999
 
 
Mao Zedong si xiang shi / Liao Gailong zhu
毛澤東思想史 / 廖蓋隆著
by Liao, Gailong
廖蓋隆
Xianggang : Zhonghua shu ju, 1993
香港 : 中華書局, 1993
 
 
Xue xi Mao Zedong tong zhi guan yu she hui zhu yi ge ming de si xiang / Liao Gailong zhu
学习毛泽东同志关于社会主义革命的思想 / 廖盖隆著
by Liao, Gailong
廖盖隆
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1960
北京 : 中国青年出版社, 1960
 
 
Quan guo jie fang zhan zheng jian shi / Liao Gailong
全国解放战争简史 / 廖盖隆
by Liao, Gailong
廖盖隆
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1984
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1984
 
 
Kang Ri zhan zheng xie zhen / zhu bian Liao Gailong ; fu zhu bian Li Jie, Qi Baolong, Wang Juying
抗日战争写真 / 主编廖盖隆 ; 副主编李捷, 祁宝龙, 王聚英
Beijing : Ren min chu ban she, 1995
北京 : 人民出版社, 1995
 
 
Xin ZhongGuo Biannianshi : 1949-1989 / Liao GaiLong (ed.)
新中国编年史 (1949-1989) / 主编寥盖隆
Beijing : RenMin, 1989
北京 : 人民出版社, 1989
 
 
Zhongguo gong chan dang li shi da ci dian = A dictionary of the history of the Chinese communist party / [zhu bian Liao Gailong]
中国共产党历史大辞典= A dictionary of the history of the Chinese communist party / [主编廖盖隆]
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2001
北京 : 中共中央党校出版社, 2001
 
 
Mao Zedong da dian / [Liao Gailong ming yu zhu bian, Li Fenghua zhu bian]
毛泽东大典 / [廖盖隆名誉主编, 李峰华主编]
Shenyang : Shenyang chu ban she : Quan guo Xin hua shu dian fa xing, 1993
沈阳 : 沈阳出版社 : 全国新华书店发行, 1993
 
 
Xin Zhongguo 50 nian / Gu wen Liao Gailong, Liu Peizhi ; zhu bian Han Taihua
新中囯50年 / 顾问廖盖隆, 刘培植 ; 主编韩泰华
Beijing shi : Hong qi chu ban she, 1999
北京市 : 红旗出版社, 1999
 
 
Mao Zedong bai ke quan shu / zhu bian Liao Gailong, Hu Fuguo, Lu Gongxun
毛泽东百科全书 / 主编廖盖隆, 胡富国, 卢功勋
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she, 2003
北京 : 光明日报出版社, 2003
 
 
Dang dai Zhongguo zheng zhi da shi dian / zhu bian Liao Gailong, Zhao Baoxu, Du Qinglin ; fu zhu bian Zhang Zhanbin ... [et al.]
当代中国政治大事典 / 主编廖盖隆, 赵宝煦, 杜青林 ; 副主编张占斌 ... [et al.]
[Changchun shi] : Jilin wen shi chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
[长春市] : 吉林文史出版社 : 吉林省新華書店发行, 1991
 
 
Zhongguo ren ming da ci dian. Li shi ren wu juan = Zhongguo renming da cidian / [Liao Gailong, Luo Zhufeng, Fan Yuan zhu bian]
中国人名大词典. 历史人物卷 = Zhongguo renming da cidian / [廖盖隆, 罗竹风, 范源主编]
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1990
上海 : 上海辞书出版社, 1990
 
 
Zhongguo gong chan dang de guang hui qi shi nian / zhu bian Liao Gailong ; fu zhu bian Gao Feng, Huang Yunsheng
中国共产党的光辉七十年 / 主编廖盖隆 ; 副主编高风, 黄允升
[Peking] : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
[Peking] : 新华出版社 : 新华书店经销, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.