National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 74 Results for author:"Lin, Li"
Sort by:
 
 
Yinjia di guo / Lin Li bian zhu
印加帝國 / 林立編著
by Lin, Li
林立
Xianggang : Zhenzhi chu ban she, 1974
香港 : 真知出版社, 1974
 
 
Taiwan shi hua / Lin Li zhu
台灣史話 / 林立著
by Lin, Li
林立
Xianggang : Qi shi nian dai za zhi she, 1976
香港 : 七十年代雜誌社 , 1976
 
 
Wo men de Tanggu xin gang, Lin Li zhu
我們的塘沽新港, 林里著
by Lin, Li
林里
Beijing, Zhongguo qing nian chu ban she, 1954
北京, 中國青年出版社, 1954
 
 
En'gesi [microform] = Friedrich Engels / Lin Li bian zhu
恩格斯 [microform] = Friedrich Engels / 林立編著
by Lin, Li
林立
[Beijing] : Tong su du wu chu ban she, [196-?]
[北京] : 通俗讀物出版社, [196-?]
MicroformMicroform, BookBook [microform] =]
 
 
Bao dao gui gu lu / Lin Li chu
寶島蒐古錄 / 林藜著
by Lin, Li, 1918-
林藜, 1918-
Taibei Shi : Taiwan xin sheng bao, Minguo 68- [1979]-
臺北市 : 臺灣新生報, 民國68- [1979]-
BookBook [text, volume]
 
 
Da jiang nan bei / [zuo zhe Lin Li]
大江南北 / [作者林藜]
by Lin, Li, 1918-
林藜, 1918-
Taibei shi : Jin xiu chu ban she, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 錦繡出版社, 民國70 [1981]
 
 
Shi hui pian / Lin Li chu
拾慧篇 / 林藜著
by Lin, Li, 1918-
林藜, 1918-
Taibei : Xin ya chu ban she, Minguo 63 [1974]
台北 : 新亞出版社, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Peng hu xie sheng lu / zhu zuo zhe Lin Li
蓬壼擷勝錄 / 著作者林藜
by Lin, Li, 1918-
林藜, active 1963-
Taibei : Zi li wan bao cong shu bian ji wei yuan hui : Xin Ya chu ban she zong jing xiao, Minguo 61 [1972]
臺北 : 自立晚報叢書編輯委員會 : 新亞出版社總經銷, 民國61 [1972]
 
 
Chang cheng wan li / [zuo zhe Lin Li]
長城萬里 / [作者林藜]
by Lin, Li, 1918-
林藜, 1918-
Taibei shi : Jin xiu chu ban she, Minguo 70 [1981]
台北市 : 錦繡出版社, 民國70 [1981]
 
 
Yingzhou zhan jing lu / Lin Li zhu
瀛洲斬鯨錄 / 林藜著
by Lin, Li, 1918-
林藜, 1918-
Taibei : Xin ya chu ban she, Minguo 64 [1975]
台北 : 新亞出版社, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Wu xian jiang shan wan li qing / Lin Li chu
無限江山萬里情 / 林藜著
by Lin, Li, 1918-
林藜, active 1963-
Taibei : Taiwan xin sheng bao chu ban bu, Minguo 69 [1980]-
台北 : 台灣新生報出版部, 民國 69 [1980]-
BookBook [text, volume]
 
 
Yan yu jiang nan / [zuo zhe Lin Li]
煙雨江南 / [作者林藜]
by Lin, Li, 1918-
林藜, 1918-
Taibei shi : Jin xiu chu ban she, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 錦繡出版社, 民國70 [1981]
 
 
Tai Hai Zhu Jiang / [zuo zhe Lin Li, Guo Sifen]
臺海珠江/ [作者林藜,郭嗣汾]
by Lin, Li, 1918-
林藜, 1918-
Taibei shi : Jin xiu chu ban she, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 錦繡出版社, 民國70 [1981]
 
 
Taiwan ming ren zhuan / Lin Li zhu
台灣名人傳 / 林藜著
by Lin, Li, 1918-
林藜, 1918-
Taibei : Xin Ya chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 新亞出版社, 民國65 [1976]
 
 
Zhou yi jing zhuan ji jie : [36 juan] / (Song) Lin Li zhuan
周易經傳集解 : [36卷] / (宋) 林栗撰
by Lin, Li, jin shi 1142
林栗, jin shi 1142
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Guo Moruo ping zhuan / Li Lin bian zhu
郭沫若評傳 / 李霖編著
by Li, Lin
李霖
Shanghai : Xian dai shu ju, 1932
上海 : 現代書局, 1932
 
 
Neng yuan wen ti shi er jiang / Lin Li yi
能源問題十二講 / 臨立譯
by Asahi Shinbunsha
朝日新聞社
Xianggang : Qi shi nian dai zai zhi she, 1974
香港 : 七十年代雜誌社, 1974
 
 
Sulian de quan li dou zheng / Lin Li bian yi
蘇聯的權力鬥爭 / 臨立編譯
Xianggang : Qi shi nian dai za zhi she, 1975
香港 : 七十年代雜誌社, 1975
 
 
Zhongguo li dai zhen xi xiao shuo / Lin Li zhu bian
中国历代珍稀小说 / 林鲤主编
Beijing Shi : Jiuzhou tu shu chu ban she, 1998
北京市 : 九州图书出版社, 1998
 
 
Qing shi da jia ci xuan / Huang Zhaohan, Lin Li bian zhu
清十大家詞選 / 黃兆漢, 林立編著
by Huang, Zhaohan
黃兆漢
Taiwan Xain Banqiao Shi : Dao xiang chu ban she, Minguo 92 [2003]
台北縣板橋市 : 稻鄉出版社, 民國92 [2003]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.