National Library of Australia

Provided by Wikipedia

Lin Yutang ( ; October 10, 1895 – March 26, 1976) was a Chinese inventor, linguist, novelist, philosopher, and translator. His informal but polished style in both Chinese and English made him one of the most influential writers of his generation, and his compilations and translations of classic Chinese texts into English were bestsellers in the West.

Showing 1 - 20 of 197 Results for author:"Lin, Yutang"
Sort by:
 
 
Cong yi jiao tu dao ji du jiao tu / [Lin Yudang bian zhu] ; Xie Qixia yi
從異教徒到基督教徒 / [林語堂編著] ; 謝綺霞譯
Uniform title: From pagan to Christian. Chinese
by Lin, Yutang, 1895-1976
林語堂, 1895-1976
Taibei Shi : De hua chu ban she, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 德華出版社, 民國70 [1981]
 
 
Lai Boying / [Lin Yutang zhu] ; Xie Qingyun yi
賴柏英/ [林語堂著] ;謝青雲譯
Uniform title: Juniper Loa. Chinese
by Lin, Yutang, 1895-1976
Taibei : De hua chu ban she : De hua wen hua shi ye you xian gong si zong dai li, Minguo 70 [1981]
台北市: 德華出版社 : 總代理德華文化事業有限公司, 民國 70 [1981]
 
 
Sheng huo de yi shu / [Ying wen yuan zhu Lin Yutang]
生活的藝術 / [英文原著林語堂]
Uniform title: Importance of living. Chinese
by Lin, Yutang, 1895-1976
林語堂, 1895-1976
[Taibei Shi] : Yuan jing chu ban shi ye you xian gong si, 2004
[台北市] : 遠景出版事業有限公司, 2004
 
 
Feng sheng he li / Lin Yutang zhu ; [yi zhe zheng Qiushui]
風聲鶴唳 / 林語堂著; [譯者鄭秋水]
by Lin, Yutang, 1895-1976
林語堂, 1895-1976
Taibei : Yuan jing chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 遠景出版社, 民國 65 [1976]
 
 
Tao xiang zi you cheng / Wang Lingling yi
逃向自由城/ 王玲玲譯
Uniform title: Flight of the innocents. Chinese
by Lin, Yutang, 1895-1976
Taibei Shi : De hua chu ban she, Minguo 70 [1981]
台北市: 德華出版社, 民國70 [1981]
 
 
Lin Yutang zi zhuan / Zhu bian Liu Zhixue ; bian xuan zhe Bian Yanjie ... [et al.]
林语堂自传 / 主编刘志学 ; 编选者边延捷 ... [et al.]
by Lin, Yutang, 1895-1976
Shijiazhuang shi : Hebei ren min chu ban she : Hebei sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
石家庄市 : 河北人民出版社: 河北省新華书店发行, 1991
 
 
by Lin, Yutang, 1895-1976
林語堂, 1895-1976
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1933, 1982 printing
 
 
San shen po wa fa / Lin Yutang bi lu
三身頗瓦法 / 林鈺堂笔錄
by Lin, Yutang
林鈺堂
El Cerrito, CA : Lin Yutang, Minguo [1988]
El Cerrito, CA : 林鈺堂, 民國77 [1988]
 
 
Huang Qingchang zhuan / Lin Yutang zhu
黄慶昌傳 / 林煜堂著
by Lin, Yutang
林煜堂
[Kuching, Sarawak, Malaysia] : Huang Fode fu zi you xian gong si, 2005
[Kuching, Sarawak, Malaysia] : 黄佛德父子有限公司, 2005
 
 
Chao fo mu en ji / Lin Yutang
朝佛沐恩記/ 林鈺堂
by Lin, Yutang
林鈺堂
El Cerrito, CA : Yutang Lin, 1991
 
 
Wan wan zi you xuan cha jing bao gao shu / Lin Yutang zhu
卍萬字右旋查經報告書 / 林鈺堂著
by Lin, Yutang
林鈺堂
Berkeley, CA., U.S.A. (c/e 2108 Shattuck Ave., Apt. 4, Berkely 94704) : Pu xuan wang ru lai tan cheng, 1978
Berkeley, Ca., U.S.A. (c/e 2108 Shattuck Ave., Apt. 4, Berkely 94704) : 普賢王如來壇城, 1978
 
 
Jing ye zhao mu ke song du ben / Lin Yutang
淨業朝暮課誦讀本 / 林鈺堂
by Lin, Yutang
林鈺堂
El Cerrito, CA : Lin Yutang, 1987
El Cerrito, CA : 林鈺堂, 1987
 
 
Quan nian Fo / zhu zhe Lin Yutang
勸念佛 / 著者林鈺堂
by Lin, Yutang
林鈺堂
El Cerrito, CA : Yutang Lin, 1991
 
 
Mi sheng chu jie / [bian ding Lin Yutang]
密乘初階 / [編訂林鈺堂]
by Lin, Yutang
林鈺堂
Taizhong Shi : Jin fa fo jiao liu tong qu, 1989
台中市: 金法佛教流通處, 1989
 
 
Lian xiang man Tan dao / zhu zhe Lin Yutang
蓮香滿檀島/ 著者林鈺堂
by Lin, Yutang
林鈺堂
El Cerrito, CA : Yutang Lin, 1991
 
 
by Lin, Yutang
[El Cerrito, Calif. : Yutang Lin, 1991]
 
 
Mu en lu / zhu zhe Lin Yutang
沐恩錄 / 著者林鈺堂
by Lin, Yutang
林鈺堂
Berkeley : Pu xian wang ru lai tan cheng : Da jue lian she, 1986
Berkeley : 普賢王如來壇城 : 大覺蓮社, 1986
 
 
Jiang he lang tao sha : Shalayue da shi dai er nü qing huai / Lin Yutang zhu
江河浪淘沙 : 砂拉越大时代兒女情怀 / 林煜堂著
by Lin, Yutang
林煜堂
[Kuching, Sarawak : s.n.], 2009
[Kuching, Sarawak : s.n.], 2009
 
 
Quan nian Fo / zhu zhe Lin Yutang
勸念佛/ 著者林鈺堂
by Lin, Yutang
El Cerrito, CA : Yutang Lin, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.