National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:"Lin, Zhengqiu"
Sort by:
 
 
Hangzhou dao jiao shi / Lin Zhengqiu zhu
杭州道教史 / 林正秋著
by Lin, Zhengqiu
林正秋
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2011
北京 : 中国社会科学出版社, 2011
 
 
Zhejiang jing ji wen hua shi yan jiu / Lin Zhengqiu zhu
浙江经济文化史研究 / 林正秋著
by Lin, Zhengqiu
林正秋
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 1989
杭州 : 浙江古籍出版社, 1989
 
 
Nan Song du cheng Lin'an / Lin Zhengqiu zhu
南宋都城临安 / 林正秋著
by Lin, Zhengqiu
林正秋
Hangzhou : Xiling yin she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
杭州 : 西泠印社 : 浙江省新华书店发行, 1986
 
 
Nan Song gu du Hangzhou / Lin Zhengqiu, Jin Min
南宋故都杭州 / 林正秋, 金敏
by Lin, Zhengqiu
林正秋
[Zhengzhou] : Zhongzhou shu hua she : Henan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[郑州] : 中州书画社 : 河南省新華書店发行, 1984
 
 
Zhongguo yin shi da ci dian / zhu bian Lin Zhengqiu ; fu zhu bian Xu Hairong
中囯飮食大辭典 / 主编林正秋 ; 副主编徐海荣
Hangzhou shi : Zhejiang da xue chu ban she, 1991
杭州市 : 浙江大学出版社 , 1991
 
 
Hangzhou yu Xi Hu shi hua / Zheng Yunshan, Gong Yanming, Lin Zhengqiu zhu ; [ze ren bian ji Wu Cisheng]
杭州与西湖史话 / 郑云山, 龚延明, 林正秋著 ; [责任编辑吴慈生]
by Zheng, Yunshan
郑云山
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1980
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.